Rakennuksen vastaanotto

Vastaanoton aikataulumenettely

Toimenpiteet:
Vastaanoton aikataulumenettely kuvataan urakkarajaliitteessä. Vastuu-henkilöt huolehtivat aikataulun noudattamisesta siten, että rakennusta ei oteta vastaan keskeneräisenä esim. puutteellisten säätöjen osalta. Vastaanoton toimenpiteistä laaditaan erillinen aikataulu.

Vastuuhenkilöt:
Valvojat ja projektipäällikkö

Dokumentit:
Vastaanottoaikataulu

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö

Vastaanottotarkastuksen järjestäminen

Toimenpiteet:
Työmaan valmistuttua tarkastetaan hankkeen suunnitelmienmukaisuus ja työn laatu.

Vastuuhenkilöt:
Kutsutaan koolle urakoitsijat ja käyttäjän edustajat.

Dokumentit:
Kokouskutsu

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö

Viranomaiskatselmukset

Toimenpiteet:
Urakoitsijat huolehtivat oma-aloitteisesti urakoihinsa kuuluvien viran-omaiskatselmusten järjestämisestä. Katselmuksessa on läsnä rakennuttajan edustaja. Urakkaa ei voi hyväksyä vastaanotetuksi, elleivät kaikki siihen sisältyvät viranomaiskatselmukset ole hyväksyttävästi suoritettu. Viranomaistarkastuksissa todetut virheet ja puutteet kirjataan urakoitsijoiden vastaanottotarkastuspöytäkirjoihin.

Vastuuhenkilöt:
Valvojat

Dokumentit:
Katselmuspöytäkirjat

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö

Vastaanottokokous

Toimenpiteet:
Urakoiden vastaanottotarkastuksissa tarkastetaan suorituksen sopimuksenmukaisuus ja kirjataan muutokset. Lopputarkastus suoritetaan RT 80209, RT 80210 ja RT 16-10248 mukaan.

Vastuuhenkilöt:
Valvojat ja projektipäällikkö

Dokumentit:
Esityslista
Vastaanottotarkastuspöytäkirja

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö

Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Toimenpiteet:
Vastaanottotarkastuksessa todetaan suorituksen sopimuksenmukaisuus vertaamalla työsuoritusta urakkasopimukseen.

Vastuuhenkilöt:
Valvojat ja projektipäällikkö

Dokumentit:
Katselmuspöytäkirjat, puutelistat

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö

Vastaanottotarkastuksessa tehtävät maksusuoritusten pidättämiset sekä rakennuttajan vaatimusten esittäminen

Toimenpiteet:
Vastaanottotarkastuksessa todettujen virheiden ja puutteiden poistamisen varmistamiseksi urakoitsijan viimeisestä maksuerästä pidätetään riittävä summa, jotta työt voidaan saattaa loppuun. Yleensä urakkaohjelmassa on esitetty, että viimeisen maksuerän maksamisen ehtona on mm., että kaikki virheet ja puutteet on poistettu. Tällöin viimeistä maksuerää ei tulisi maksaa, ennen kuin urakoitsija on poistanut kaikki virheet ja puutteet.
Mikäli urakasta on päätetty jättää jokin osa toteuttamatta eikä tätä vastaavaa summaa ole aiemmin vähennetty urakoitsijan maksueristä, tulee vastaanottotarkastuksessa pidättää riittävä summa myös tätä hyvitystä varten.
Mikäli työ ei kaikilta osin täytä sopimuksen vaatimuksia ja rakennuttaja on hyväksynyt laadun alenemisen, tulee tätä vastaava arvonalennus käsitellä viimeistään vastaanottotarkastuksessa ja sopia arvonalennuksen pidätys maksusuorituksista.
Mikäli rakennuttajalla on muita taloudellisia vaatimuksia (esim. töiden viivästys) urakoitsijalle, tulee nämä vaateet esittää urakoitsijalle viimeistään vastaanottotarkastuksessa ja suorittaa näitä vaateita vastaava pidätys urakoitsijan maksusuorituksista.

Vastuuhenkilöt:
Valvojat ja projektipäällikkö

Dokumentit:
Vastaanottotarkastuspöytäkirja

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö

Luovutettavien asiakirjojen tarkastus

Toimenpiteet:
Urakoitsijat luovuttavat urakkasopimusten mukaiset luovutusasiakirjat rakennuttajalle viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Rakennuttajan edustajat tarkistavat asiakirjojen sisällön ja oikeellisuuden.

Vastuuhenkilöt:
Rak. työn valvoja, suunnittelijat ja projektipäällikkö
LVIS- valvojat
LVIS- suunnittelijat

Dokumentit:
Luovutusasiakirjat

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö

Puutteiden korjaaminen ja jälkitarkastukset

Toimenpiteet:
Urakoitsijoiden tulee korjata vastaanottotarkastuksessa todetut virheet ja puutteet viipymättä ja viimeistään vastaanottotarkastuksessa sovitussa ajassa. Rakennuttajan edustajat suorittavat jälkitarkastuksen, kun virheet ja puutteet on korjattu.
Urakkarajaliitteen mukaan rakennuttaja maksaa 1. jälkitarkastuksen kustannukset. Mikäli virheitä ja puutteita ei ole poistettu sovittuun jälkitarkastukseen mennessä, urakoitsijalta veloitetaan jälkitarkastuksista rakennuttajalle aiheutuneet kustannukset.

Vastuuhenkilöt:
Valvojat, suunnittelijat, projektipäällikkö

Dokumentit:
Jälkitarkastuspöytäkirjat

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö

Vakuuksien jatkumisen valvonta

Toimenpiteet:
Urakoitsijan rakennuttajalle luovuttamat rakennusajan vakuudet vaihdetaan takuuajan vakuuksiin vastaanottotarkastuksen mukaisesti. Rakennusajan vakuutta ei palauteta urakoitsijalle ennen kuin tämä on luovuttanut rakennuttajalle hyväksyttävän takuuajan vakuuden.
Mikäli urakoitsija ei luovuta rakennuttajalle takuuajan vakuutta rakennus-ajan vakuuden voimassaoloaikana, reklamoidaan vakuuden antajaa kirjallisesti noin kaksi viikkoa ennen rakennusajan vakuuden voimassaolo-ajan päättymistä.
Rakennuttajatehtävistä vastaava ylläpitää listaa urakoitsijoiden luovuttamista vakuuksista. Listaan merkitään urakoitsija, urakka, vakuuden antaja, vakuuden numero, vakuuden määrä ja voimassaoloaika. Lisäksi listaan merkitään vakuuden luovutus- ja palautusajankohta.

Vastuuhenkilöt:
Projektipäällikkö

Dokumentit:
Vakuudet, luettelo vakuuksista ja niiden voimassaoloajoista

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö

Taloudellinen loppuselvitys

Toimenpiteet:
Jokaisesta urakasta tehdään taloudellinen loppuselvitys kahden kuukauden kuluessa lopputarkastuksesta.

Vastuuhenkilö:
Valvojat ja projektipäällikkö

Dokumentit:
Taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirja

Hyväksyntä:
Projektipäällikkö
 
Julkaistu
29.1.2009