Asunnon virhe, vanha

Asuntokauppalain 6 luvun 11 §:n mukaan asunnossa on virhe, jos

- se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun
- asunto ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut kohteesta ja sillä voidaan olettaa olleen vaikutusta kauppaan
- myyjä on ennen kaupantekoa jättänyt antamatta jättänyt antamatta ostajalle sellaisesta asunto koskevasta erityisestä seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon ottaen huomioon hänen mahdollisuutensa havaita kyseinen seikka asunnon tarkastuksessa, myyjän tietoisuus ostajan asettamisesta erityisvaatimuksista sekä muut seikat, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan
- se on varustukseltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää ottaen huomioon asunnon hinta, sen ikä, alueella tavanomainen varustetaso, kohtuullista asumistasoa koskevat yleiset vaatimukset sekä muut seikat
- myyjä on antanut ostajalle asunnon ympäristöstä tai alueen palveluista virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon taikka laiminlyönyt antaa tiedon niitä koskevasta, asunnon käyttöön tai arvoon vaikuttavasta seikasta.

Elinkeinoharjoittajan vastuuta sääntelee myös asuntojen markkinoinnista annettavista tiedoista annetun asetuksen mukaiset säännökset.

Ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, jonka hän on tiennyt kauppaa tehtäessä. Jos ostaja ei ole käyttänyt mahdollisuuttaan asunnon tarkastamiseen, ostaja ei voi vedota sellaiseen virheeseen, joka hänen olisi pitänyt havaita tarkastuksessa.

Ostaja saa luottaa myyjän antamiin tietoihin eikä hän ole velvollinen ulottamaan tarkastusvelvollisuuttaan sellaiseen toimiin, jotka edellyttävät teknillisiä toimenpiteitä tai muita tavanomaisesta poikkeavia järjestelyjä.

Asunnon virheellisyyttä arvioidaan sen perusteella, millainen asunto on ollut ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä myyjältä ostajalle. Vaikka virhe ilmenee vasta vaaranvastuun siirtymisen jälkeen, vastaa myyjä siitä, mikäli virhe on ollut olemassa vaaranvastuun siirtymishetkellä.
 
Julkaistu
28.1.2009