Terveellä talolla on kuivat jalat

Rakennuksen kuivatus_b
Talon perustuksen ja ympäristön suojaaminen veden aiheuttamilta haitoilta on ehdottoman tärkeää sekä rakennukselle että sen asukkaille. Salaoja kerää maassa olevan veden pois perustusten luota. Tarvittaessa se varmistaa myös, ettei pohjaveden pinta pääse nousemaan liian lähelle talon alapohjaa. Putkiston huoltoa varten tarvitaan salaojakaivo joka toisessa mutkakohdassa. Salaojakaivo sijoitetaan rakennuksen jokaiseen nurkkaan. Sadevesiviemäri johtaa katolta valuvat sadevedet pois, jotta ne eivät keräänny lammikoiksi pihalle ja muodosta uhkaa perustusten ja kellarien kuivuudelle. Sadevesiviemärit alkavat heti kourujärjestelmään kuuluvien syöksytorvien alta. Niiden väliin sijoitetut rännikaivot siivilöivät ensin suurimmat roskat pois.

Piha-alueen nopea kuivuminen keväällä ja sateiden jälkeen varmistetaan sijoittamalla sopivaan paikkaan siiviläkannella varustettu sadevesikaivo. Se viemäröidään suoraan perusvesikaivoon. Salaojan ja sadevesiviemärin johtamat vedet kootaan perusvesikaivoon, Uponor-pihakaivoon. Salaojaputken liittymässä kaivon sisällä oleva padotusventtiili varmistaa, että tulvatilanteissakaan vedet eivät pääse nousemaan salaojien kautta takaisin talon perustuksiin. Perusvesikaivosta vedet viemäröidään edelleen joko kunnalliseen sadevesiviemäriin tai läheiseen avo-ojaan tai imeytetään esimerkiksi kivipesän kautta tontin maaperään. Toimiva kuivatus suojaa talon rakenteet kosteus-, home- ja routavaurioilta sekä estää tulvat kellarissa ja lammikot ja keväiset jäätiköt kulkuväylillä.

Salaojaputket ja asennus

Salaojaputken sijoitus.Salaojaputken sijoitus.
Salaojaputkeksi suositellaan ulkohalkaisijaltaan 110-millistä Uponor-tuplasalaojaputkea, jossa on kaksinkertainen seinämä. Sileä sisäpinta tehostaa virtausta ja aallotettu ulkokuori antaa suuren kuormituslujuuden. Suorat putket asettuvat tarkasti haluttuun kaltevuuteen ilman tukkeutumisherkkiä “taskuja”. Peltosalaojituksessa käytettäviä PVC-muovisia, ohuita “kurkkuputkia” ei suositella rakennusten salaojitukseen. Salaojat asennetaan vettä hyvin läpäisevän salaojituskerroksen, salaojasoran sisään. Kaivannon pohjalle levitetään aluksi noin 10 cm:n kerros salaojasoraa. Sen pinta tasoitetaan putken vieton mukaiseen kaltevuuteen (> 5 mm/m) ja poljetaan tiiviiksi.

Putket asennetaan paikalleen ja peitetään salaojasoralla. Myös putkien sivuille levitetty sora tiivistetään. Kaivannon lopputäyttöön käytetään yleensä kaivumaata, josta kivet on poimittu pois. Perusmuurin vieressä vettä läpäisevä kerros jatkuu lähes maan pinnalle asti. Jos rakennuksessa on maan pinnan alapuolella sijaitsevia tiloja, perusmuurin ulkopuolen vesieristyksestä on huolehdittava. Pintarakenteiden avulla vähennetään sadevesien imeytymistä perustuksen viereen. Pintamaa ja sen alle levitetty tiivis maakerros tai muovikalvo tehdään talosta poispäin viettäväksi. Suositeltava vähimmäiskaltevuus on 1:50.

Routaeristyslevyt suojaavat niin perusmaata kuin talon perustusta ja kuivatusputkistoa jäätymiseltä. Perusmaan sekoittuminen karkeaan salaojasoraan estetään tarvittaessa suodatinkankaalla tai -soralla.

Salaojan tarkastuskaivot

Salaojan tarkastuskaivoiksi asennetaan Uponor Salaojakaivot SOK 315. Ne toimivat huoltopisteinä, joiden kautta salaojat voi tarvittaessa huuhdella. Kaivo tarvitaan vain joka toisessa nurkkakohdassa, koska kustakin kaivosta voidaan huoltaa sekä tuleva että lähtevä putkiosuus.

Sadevesiviemärit ja asentaminen

Pientalon katolta valuu vuosittain keskimäärin 50-100 m3 sade- ja sulamisvesiä, joita ei saa johtaa salaojaan. Jos näin tehtäisiin, rankkasateella täyttyvät salaojat alkaisivat työntää vettä talon perustuksiin, eli putkisto toimisi juuri päinvastoin kuin pitäisi.
Sadevesiputken sijoittaminen.Sadevesiputken sijoittaminen.

Uponor-rännikaivo

Sadevesiviemäriksi asennettava Uporen 110-muoviputki on em. salaojan tapaan sisältä sileä ja päältä aallotettu PEH-putki. Työn helpottamiseksi salaoja- ja sadevesiputket kannattaa yleensä sijoittaa rinnakkain samalle arinalle ja samaan kaltevuuteen, min. 5 mm/m. Jos perusmuuri on korkea ja salaoja syvällä, sadevesiviemäri voidaan sijoittaa ylemmäksi. Painumien ehkäisemiseksi täyttömaa putken alla on silloin tiivistettävä erityisen huolellisesti. Sadevesikourujen syöksytorven kohdalla sadevesiviemäri nostetaan lähelle maan pintaa. Sen päähän, heti syöksytorven alle, asennetaan Uponor Rännikaivo, joka toimii roskien erottimena ja putkiston huoltoaukkona.

Pihan kuivattaminen

Piha-alueella ja ajotiellä virtaavat sade- ja sulamisvedet ohjataan kallistusten avulla Siiviläkannelliseen sadevesikaivoon, joka puolestaan liitetään Uporen -putkilla perusvesikaivoon. Sadevesikaivo tehdään Uponor 315 -kaivosta poraamalla sen kannen syvennykset auki. Kaivon kansi ei ole tarkoitettu autoliikenteen alle, mikä pitää ottaa huomioon kaivon paikkaa valittaessa. Liikennöidylle piha-alueelle sopii Uponor sadevesikaivo 560/150, jossa on teleskooppinen kansisto. Valurautaisen kansiston kuormituskestävyys on 40 tn.
Uponor rännikaivo.Uponor rännikaivo.

Salaoja- ja sadevesien purku

Salaoja- ja sadevedet johdetaan omia putkiaan myöten yhteiseen perusvesikaivoon, Uponor-pihakaivoon. Jotta viemärivedet eivät tulvatilanteissa pääse nousemaan salaojiin, salaojaliittymään kaivon sisälle asennetaan takaisinvirtauksen estävä padotusventtiili. Perusvesikaivosta vedet johdetaan esim. Uponor sadevesien keräilysäiliöön, kunnan sadevesiviemäriin tai avo-ojaan tai imeytetään maahan Uponor hulevesitunnelin tai kasettien kautta. Avo-ojaan tai vesistöön johdettaessa eläinten pääsy putkeen estetään laskuaukon suojaläpällä.

Sekä salaoja- että sadevesiputkiston pitää toimia myös talvella. Erityisesti keväällä, kun maa on jäässä ja lumet sulavat, kuivatusputkistojen pitää hoitaa tehtävänsä. Perusmuurin vieressä routaeristys suojaa putkia jäätymiseltä. Muuallakin, missä suojaavaa lumipeitettä ei poisteta, putkien routasyvyydeksi riittää Etelä- ja Keski-Suomessa tavallisesti noin 0,8-1 m. Jäätymiselle alttiissa paikoissa putket suojataan eristyslevyillä, jotta alhaaltapäin kohoava maan lämpö kykenee estämään putkien ja niitä ympäröivän maan jäätymisen.

Lisätietoa salaoja- ja sadevesiputkistoista

Uponor-sadevesienkeräilyjärjestelmällä sadevedet hyötykäyttöön

Uponor salaoja- ja sadevesijärjestelmä, jossa mukana uusi sadevesien keruusäiliö ja hulevesitunneli.Uponor salaoja- ja sadevesijärjestelmä, jossa mukana uusi sadevesien keruusäiliö ja hulevesitunneli.
Uponor tuo markkinoille 3 m3 sadevesien keräilysäiliön. Maahan asennettavaa polyeteenistä valmistettuun säiliöön johdetaan rakennusten kuivatus- ja kattovedet. Säiliöstä sadevedet hyödynnetään kasteluvedeksi pumpun ja vesipostin avulla.

Uponor-sadevesisäiliön toiminta
  • Vesi johdetaan syöksytorvista sadevesisäiliöön, johon se varastoituu.
  • Vettä pumpataan säiliöstä ja käytetään aina tarpeen mukaan.
  • Ylivuotoputki varmistaa, että säiliön vesimäärä ei koskaan nouse määrätyn tason yläpuolelle. Ylimääräinen vesi johdetaan esimerkiksi Uponor hulevesitunneliin, avo-ojaan tai hulevesiviemäriverkkoon.


Sadevesienkeräilyjärjestelmän edut:
  • Säästää vettä, rahaa ja ympäristöä
  • Säiliö on pitkäikäinen; materiaali rotaatiovalettu PE
  • Helppo kuljettaa esim. peräkärryllä
  • Asennus ja huolto yksinkertaista

Putkiston huolto

Tavallisin huoltotoimenpide on roskien poistaminen tarvittaessa rännikaivojen pohjalta. Silloin tällöin kaivojen lietepesään kertynyt sakka kauhotaan pois. Jos ylimääräinen märkyys tai pinnan nousu salaojakaivossa kertoo tukkeumasta, putki avataan salaojien huoltoon tarkoitetulla painehuuhtelukalustolla.
 
Päivitetty
26.8.2021