Vuokraoikeuden siirto/jatkaminen

Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokraoikeutta ilman vuokrasopimuksessa annettua tai vuokranantajan erikseen antamaa lupaa. Mikäli vuokranantaja ei anna kuukauden kuluessa pyynnöstä lupaa vuokraoikeuden siirtoon, vuokralaisella on oikeus irtisanoa sopimus kuukauden kuluessa siitä, kun vastausaika vuokranantajalta päättyi.

Yllä olevasta säännöstä poiketen, vuokralaisella on oikeus ilman vuokranantajan lupaa siirtää vuokraoikeus huoneistossa asuvalle puolisolleen, perheeseen kuuluvalle lapselleen tai jomman kumman puolison vanhemmalle, jollei vuokranantajalla ole perusteltua syytä vastustaa vuokraoikeuden siirtoa.

Mikäli vuokralaisella on oikeus siirtää vuokrasopimus, vuokralainen vapautuu vuokrasuhteen velvoitteista, siitä lukien kun hän kirjallisesti on siirrosta ilmoittanut vuokranantajalle.

Vuokralaisen kuolema ei katkaise vuokrasuhdetta, mutta kuolinpesällä on aina oikeus irtisanoa vuokrasopimus kuin kyseessä olisi toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus. Vainajan kanssa huoneistossa asuneella henkilöllä, leskellä tai lähiperheeseen kuuluvalla on oikeus kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta ilmoittaa halustaan jatkaa vuokrasuhdetta. Mikäli vuokranantaja vastustaa sopimuksen jatkamista, on hänellä oikeus kuukauden kuluessa ilmoituksesta saattaa asia tuomioistuimen päätettäväksi.

Tuomioistuin voi avioero tai yhteiselämän tai yhteisen asumisen lopettamistilanteessa antaa määräyksen siitä, kuka on oikeutettu jatkamaan esim. puolisoiden yhteisen kodin vuokrasuhdetta. Vuokranantajaa on tällaisessa asiassa kuultava, eikä määräystä vuokrasuhteen jatkumisesta voida antaa, mikäli vuokranantaja saattaa todennäköiseksi, että hänelle aiheutuisi tästä määräyksestä vahinkoa.

Vuokralaisen konkurssissa vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, ellei konkurssipesä ole ottanut vuokrasopimusta vastatakseen.

Vuokralaisella on oikeus yrityssaneerausmenettelyn alkamisen johdosta irtisanoa vuokrasopimus päättymään kahden kuukauden kuluttua irtisanomisesta vuokrasopimuksessa tai laissa olevien ehtojen estämättä. Vuokranantajalla on oikeus vahingonkorvaukseen sopimuksen ennenaikaisen päättymisen johdosta.

KKO:2003:31
Määräaikainen vuokrasopimus oli yrityksen saneerauksesta annetun lain 27 §:n 1 momentin nojalla irtisanottu päättymään ennenaikaisesti. Vuokranantajalle tästä aiheutunutta, irtisanomisajan jälkeistä aikaa koskenutta vuokratulojen menetystä oli pidettävä lainkohdan nojalla korvattavana muuna vahinkona.

Velkajärjestelyn alettua velallisella on oikeus vuokrasopimuksessa tai laissa olevien irtisanomista koskevien ehtojen estämättä irtisanoa vuokrasuhde päättymään kahden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Velallinen ei ole velvollinen suorittamaan irtisanomisajan vuokraa lukuun ottamatta muita korvauksia vuokranantajalle ennenaikaisen päättymisen vuoksi.
 
Julkaistu
28.1.2014