Oikeus vahingonkorvaukseen

Ostajalla on oikeus saada korvaus niistä vahingoista, jotka hänelle ovat aiheutuneet asunnon virheen vuoksi. Välillisen vahingon myyjä on velvollinen korvaamaan vain, mikäli virhe johtuu hänen huolimattomuudestaan.

Lain mukaan myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen korvaamaan

1. rakentamisessa tai korjausrakentamisessa käytetyn materiaalin, muun rakennuksen ainesosan tai asunnon tarpeistoon kuuluvan laitteen virheestä aiheutuvaa henkilövahinkoa, ellei vahinko johdu huolimattomuudesta myyjän puolella
2. rakentamisessa tai korjausrakentamisessa käytetyn materiaalin tai muun rakennuksen ainesosan virheestä aiheutuvaa esinevahikoa, jos vahinko kohdistuu muuhun omaisuuteen kuin asuntoon tai pääasiassa yksityisessä käytössä olevaan asuintoirtaimistoon ekä vahinko johdu huolimattomuudesta myyjän puolelta eikä
3. asunnon tarpeistoon kuuluvan laitteen virheestä aiheutuvaa esinevahinkoa, jos vahinko kohdistuu omaisuuteen, jolla ei ole välitöntä käyttöyhteyttä laitteeseen eikä vahinko johdu huolimattomuudesta myyjän puolella.

Muita kuin yllä mainittuja virheitä kaupan kohteessa ovat taloudelliset virheet ja oikeudelliset virheet, joihin ostajan on vedottava kohtuullisessa ajassa siitä, kun on virheen havainnut. Ostaja voi vedota virheeseen myöhemminkin, mikäli myyjä tai joku hänen puolellaan on toiminut törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

Kohteessa on taloudellinen virhe, jos myyjä ennen kaupanteko on asuntokauppalain 4 luvun 27 §:n perusteella on

1. antanut ostajalle virheelllisen tai harhaanjohtavan tiedon kyseisen asunnon omistamiseen tai käyttöön liittyvistä taloudellisista velvoitteista tai vastuista, kuten yhtiövastikkeesta tai myytävien osakkeiden osalle tulevasta osuudesta yhtiön velkoja, taikka asuntoyhteisön taloudellisesta tilanteesta ja annetun tiedon voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.
2. jättänyt antamatta ostajalle sellaisen 1 kohdassa tarkoitettua seikkaa koskevan tiedon, jonka hän ausuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista annetun asetuksen mukaan olisi ollut velvollinen antamaan ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan tai
3. muutoin jättänyt antamatta ostajalle tiedon 1 kohdassa tarkoitetusta seikasta, josta hänen on täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Kohteessa on asuntokauppalain 4 luvun 28 § mukainen oikeudellinen virhe, jos sivullinen omistaa sen tai osan siitä eikä asuntokaupassa ole asiasta sovittu myyjän ja ostajan välillä. Ostaja voi vedota oikeudelliseen virheeseen myös silloin, kun sivullinen näin väittää ja väitteelle on olemassa todennäköisiä perusteita.

Mikäli myyjä ei viipymättä oikaise virhettä tai huolehdi siitä, että sivullisen oikeus lakkaa, on ostajalla oikeus virheen ollessa olennainen purkaa kauppa tai muussa tapauksessa vaatia hinnanalennusta. Ostajalla on oikeus lisäksi vahingonkorvaukseen, mikäli oikeudellinen virhe oli olemassa jo kaupantekohetkellä ja ostaja ei tiennyt siitä eikä hänen olisi pitänytkään tietää. Jos virhe syntyy kaupanteon jälkeen, on ostajalla oikeus vahingonkorvaukseen ja myyjä ei pysty osoittamaan, ettei virhe tai vahinko johdu hänen menettelystään.
 
Julkaistu
28.1.2009