Uusi laki toi lievennyksiä haja-asutusalueiden jätevesisääntelyyn

Eduskunnan joulukuussa 2016 hyväksymät muutokset ympäristönsuojelulakiin toivat merkittäviä lievennyksiä haja-asutusalueiden jätevesisääntelyyn. Lain määräaika koskee nyt kiinteistöjä, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä vesistöstä. Jätevesijärjestelmän päivitys on lähivuosina edessä näillä alueilla arviolta noin 100 000 kiinteistöllä.

Uusi laki ja vielä lausuntokierroksella oleva jätevesiasetus kohtuullistavat oleellisesti jäteveden sääntelyä haja-asutusalueilla. Tarkan, yksityiskohtaisen sääntelyn sijasta jatkossa korostetaan talousjätevesijärjestelmien hyvää suunnittelua. Myös säännösten määrä on vähentynyt.

Jätevesien käsittelyjärjestelmien mitoitukseen ei enää anneta yksityiskohtaisia määräyksiä. Tärkeää on, että kiinteistöllä on kohteeseen soveltuva järjestelmä.

Kenties merkittävin muutos on kuitenkin ns. 100 metrin sääntö, jonka mukaan jätevesiremontti on sidottu määräaikaan kiinteistöillä, jotka sijaitsevat enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai ovat pohjavesialueella. Perustason puhdistusvaatimukset on täytettävä näillä kiinteistöillä 31.10.2019 mennessä.

Muualla sijaitsevissa kiinteistöissä jätevesijärjestelmä on kunnostettava vain tiettyjen korjaus- ja muutostöiden yhteydessä. Tällaisia ovat muun muassa vesivessan rakentaminen, talousjätevesijärjestelmän uusiminen tai muu rakennuslupaa vaativa iso korjaus- tai muutostyö. Mitään määräpäiviä jätevesijärjestelmän kunnostukselle ei ole asetettu.

Puhdistusvaatimuksiin ei muutoksia

Talousjätevesien puhdistusvaatimukset säilyvät lainmuutoksen jälkeenkin entisellään. Perustason puhdistusvaatimuksen mukaan orgaanisen aineen aiheuttaman kuormituksen on vähennyttävä 80 prosenttia, kokonaisfosforin kuormituksen vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen kuormituksen vähintään 30 prosenttia verrattuna käsittelemättömään jäteveteen.

Uusi laki asettaa vain vähimmäisvaatimukset

Uusi laki asettaa kiinteistöille vähimmäisvaatimukset. Kunnat voivat edelleen ympäristönsuojelumääräyksissään antaa myös perustasoa tiukempia puhdistusvaatimuksia. Puhdistusvaatimusten lisäksi laissa säilyvät ennallaan myös poikkeamisperusteet kuten ikävapautus. Vapautuksen voi saada myös sosiaalisin perustein.

Lupa myönnetään enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan ja se raukeaa, mikäli kiinteistön jätevesikuormitus kasvaa tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu.

Ei vain lain takia

Miljoonan suomalaisen jätevedet käsitellään tontilla. Jätevedet likaavat enimmäkseen ihmisten lähiympäristöä ja lähivesiä. Käsittelyn tehostaminen suojelee lähiympäristöä ja -vesiä. Jätevesijärjestelmän parantaminen on korjausrakentamista, joka nostaa kiinteistön arvoa ja laatua. Vaikkei remonttia nyt määräaikaan mennessä olisikaan pakko tehdä, on kunnostettu, turvallinen jätevesijärjestelmä selkeä etu myös silloin, kun kiinteistöä ollaan myymässä. Jätevesien käsittelyn parantamisen voi tehdä myös itselleen, ei vain lain takia.

Niillä kiinteistöillä, jotka on rakennettu vuoden 2004 jälkeen, ei käytännössä tarvitse tehdä mitään, koska niissä perustason vaatimukset on toteutettu jo rakentamisvaiheessa.

Uudisrakennuksilla jätevesien käsittely on ratkaistava jo rakennusluvan yhteydessä ja jätevesien käsittelyjärjestelmän on oltava heti käytössä, kun rakennus otetaan käyttöön.

Uponorilta löytyy jokaiselle tontille sopiva järjestelmä

Kiinteistön omistajan on huolehdittava, että kiinteistöllä on kohteeseen soveltuva talousjätevesien käsittelyjärjestelmä. Järjestelmää on myös käytettävä ja huollettava niin, että toiminta täyttää puhdistusvaatimukset.

Pientalojen ja vapaa-ajan asuntojen jätevesijärjestelmän valinnassa lähtökohtana ovat aina käyttäjän ja kiinteistön tarpeet sekä tontin suomat mahdollisuudet. Maaperän, tontin koon ja käyttöasteen lisäksi kannattaa aina miettiä, kuinka paljon järjestelmän ylläpitoon ja huoltoon ollaan valmiita panostamaan.

Jokaiselle tontille löytyy sopiva ja oikein mitoitettu ratkaisu. Hyvä jätevesisuunnitelma ja luotettava toimittaja takaavat esimerkiksi sen, ettei kiinteistölle hankita ylisuurta ja liian kallista järjestelmää.

Asetuksessa ei nosteta mitään käsittelytapaa toisen yläpuolelle. Jätevesiratkaisuna voi olla esimerkiksi pienpuhdistamo tai maapuhdistamo, imeyttämö tai suodatusjärjestelmä, kaksoisviemäröinti tai harmaavesisuodatin.

Vesijohdottomille kesämökeille saatavat sauna- ja mökkikaivot on helppo asentaa tontille itsekin.

Pienpuhdistamo soveltuu useimmille tonteille.Pienpuhdistamo soveltuu useimmille tonteille.

Lupa-asiat kuntoon hyvissä ajoin

Järjestelmän tehostamiseen tai uuden rakentamiseen tarvittavan jätevesisuunnitelman laatiminen ja luvan hankkiminen vievät oman aikansa. Lupaa kannattaa siis hakea hyvissä ajoin ennen remonttiin ryhtymistä.

Vaikka aikoisikin rakentaa kesällä, voi talven aikana hoitaa lupa-asiat kuntoon. Myös remontoiminen onnistuu lähes ympäri vuoden, kunhan maata vain pääsee kaivamaan. Talvella vanhaan pihaan saattaa jopa jäädä vähemmän vaurioita kuin kesäaikana.

Suunnittelun ja toteutuksen tueksi on kattavasti saatavilla ajantasaista, luotettavaa tietoa käsittelylaitteistoista ja -menetelmistä sekä niillä saavutettavista tuloksista.

Voit jättää Uponorille yhteydenottopyynnön jätevesijärjestelmän remontoinnista


 
Julkaistu
17.1.2017