Kysy, vastaamme -palvelussa Rakentaja.fi-palvelun jäsenet voivat esittää kysymyksiä rakentamisesta, remontoimisesta tai sisustamisesta. Kysyä voi myös rakennusoikeudellisia lakikysymyksiä. Kysymyksiin vastaavat kunkin alan asiantuntijat. Tule kysymään, kommentoimaan tai lukemaan asiantuntijoiden vastauksia kommentteineen!

HARRATEHUONEIDEN MUUTAMINEN SAUNOIKSI JA MAKUUHUONEIKSI

Taloyhtiön rakennusoikeudelliset kysymykset

Kysytty: 18.2.2008 klo:11:00
RIVITALOYHTIÖSSÄMME OSASSA ASUNNOISTA ON ALAKERROISSA TILOJA, JOTKA ON MERKITTY HARRASTEHUONEIKSI. NIISTÄ MAKSETAAN VAIN 1/10 VARSINAISESTA VASTIKKEESTA. NÄITÄ TILOJA ON KUITENKIN VUOSIEN VARRELLA MUUTETTU NIIN SAUNOIKSI KUIN TAKKAHUONEIKSI JA MAKUUHUONEIKSI.MAININTAA MUUTOKSISTA EI OLE YHTIÖJÖRJESTYKSESSÄ. KAIKISTA MUUTOKSISTA EI EDES OLE OLEMASSA RAKENNUSLUPIA. HUONEKORKEUDET OVAT NIIN YLI KUIN ALLE 2200- ONKO SILLÄ MERKITYSTÄ. MITEN YHTIÖN VASTUU NÄISTÄ TILOISTA? ONKO TÄLLAINEN EDES LAILLLINEN JÄRJESTELY? PITÄSIKÖ TILAT JOIDEN ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖTARKOITUSTA ON MUUTETTU HUOMIOIDA UUDEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN?? TILANNE ON SANALLA SANOEN TULENARKA. TALOYHTIÖSSÄMME ON KÄYTÖSSA MYÖS NS.PÄÄTYASUNTOKOMPENSAATIO: SITÄ EI KUITENKAAN OLE KIRJATTU YHTIÖJÄRJESTYKSEEN. PITÄISIKÖ HYVÄKSYTTÄÄ SE SILLOIN HYVÄKSYÄ JOKA VUOSI HALLITUKSEN TAI YHTIÖKKOUKSEN TOIMESTA VUOSITTAIN?Virallinen vastaus
Asunto-osakeyhtiölain 77 §:n mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä muutoksia hallitse-missaan tiloissa. Osakkeenomistajan suorittamiin muutostöihin on kuitenkin saatava lupa yhtiön hallitukselta, mikäli muutostyöt voivat vahingoittaa rakennusta tai tuottaa haittaa toiselle osak-keenomistajalle. Viimeksi mainitussa tapauksessa myös muutostöistä haittaa mahdollisesti kärsi-vältä toiselta osakkeenomistajalta tulee saada lupa. Edellä mainitun lisäksi voi muutostyö edellyttää viranomaisen lupaa. Mikäli muutostoimenpitee-seen on ryhdytty ilman viranomaisen lupaa, vaikka lain mukaan sellainen olisi vaadittu, voi asi-anomainen lupaviranomainen vaatia asunto-osakeyhtiöltä asunnon saattamista ennalleen. Asun-to-osakeyhtiö voi tämän jälkeen vaatia osakasta toteuttamaan lupaviranomaisen vaatimuksen. Lupa muutokselle voidaan kuitenkin hakea ja myöntää jälkikäteenkin. Se milloin osakkeenomistajan toimesta suoritettavaan muutostyöhön vaaditaan rakennuslupa tai toimenpidelupa, voi riippua esimerkiksi siitä, rakennetaanko sauna ennestään kosteisiin tiloihin tai muuttuuko huoneiston käyttötarkoitus muutostyön jälkeen. Vastaavasti voimassa olevan ra-kennusluvan mukainen jäljellä oleva rakennusoikeus voi vaikuttaa luvan tarpeellisuuteen. Ra-kennusluvan myöntämisedellytyksiin sen sijaan voi vaikuttaa muun muassa se, soveltuuko tila asumistarkoitukseen esimerkiksi huonekorkeutensa johdosta. Suomen rakentamismääräysko-koelmassa on määräykset asuinkäytössä olevalta tilalta edellytettävistä vaatimuksista. Rakennus-luvan tarpeellisuutta ja myöntämisedellytyksiä voi tiedustella kunnan rakennusvalvontaviran-omaiselta. Asunto-osakeyhtiössä yhtiön hallituksen tehtävänä on hakea rakennuslupaa. Yhtiö voi myös val-tuuttaa osakkeenomistajan hakemaan luvan puolestaan. Kustannukset osakkeenomistajan suorit-taman muutostyöhön tarvittavan luvan hakemisesta maksaa osakkeenomistaja. Sellaisissa tapauksissa, joissa muutostyöstä ei voi aiheutua rakennukselle tai toiselle osakkaalle vahinkoa tai haittaa, on osakkaalla oikeus muutostyöhön. Tällöinkin tulee erikseen ratkaista se, tarvitaanko muutostyöhön rakennuslupa. Osakkeenomistajan on lisäksi syytä ilmoittaa tekemis-tään muutostöistä asunto-osakeyhtiölle, jotta viimeksi mainitulla on tarvittaessa mahdollisuus valvoa töitä. Mikäli muutostyöt saattavat vahingoittaa rakennusta tai aiheuttaa haittaa toiselle osakkeenomistajalle, on muutoksista aina ilmoitettava ennen töiden aloittamista. Osakkeenomistajan ja asunto-osakeyhtiön välisestä asunto-osakeyhtiölain mukaisesta kunnossa-pitovastuusta voidaan poiketa yhtiöjärjestykseen otetulla määräyksellä. Mikäli yhtiöjärjestykseen ei ole otettu määräyksiä kunnossapitovastuun jaosta, noudatetaan asunto-osakeyhtiölain 78 §:n mukaista vastuunjakoa. Osakkeenomistaja on sen mukaan velvollinen pitämään kunnossa huo-neiston sisäosat ja muut hallinnassaan olevat tilat. Yhtiö taas vastaa rakenteista johtuvista ulko- ja sisäpuolisista vioista sekä lämpö-, sähkö-, tiedonsiirto-, ilmastointi-, vesi-, ja viemärijohdoista sekä kanavista ja vesihanoista, jotka on asennettu samantasoisina huoneistoihin. Mikäli huoneis-tossa ilmenneen vian syynä on edellä mainittujen rakenteiden tai yhtiön vastuulle kuuluvien joh-tojen ja kanavien vika tai puutteellisuus, vastaa yhtiö korjauskustannuksista. Mahdollisen yhtiön vastuulle kuuluvan vian havaitsemisen jälkeen yhtiön tulee kuitenkin saattaa huoneisto yhtiöjärjestyksen mukaista käyttötarkoitusta vastaavaan kuntoon. Yhtiön kunnossapitovastuu kattaakin tilojen kunnossapidon lähtökohtaisesti ainoastaan siltä osin, mitä yhtiöjärjestykseen on merkitty tilan käyttötarkoitukseksi. Lisäksi yhtiö ei ole velvollinen korvaamaan osakkaan asuntoon hankkimia asunto-osakeyhtiön tavanomaisesta tasosta poikkeavia pintamateriaaleja. Mikäli yhtiössänne yhtiöjärjestykseen harrastehuoneeksi merkitty tila on osakkaan toimesta ilman taloyhtiön suostumusta muutettu saunaksi, ei yhtiöllänne ole velvollisuutta kunnossapitovastuunsa nojalla saattaa huoneistoa korjausta edeltävään tilaan. Lisäksi osakkaan vastuun kannalta on huomioitava se, että muutostyön suorittanut osakas saattaa joutua vastuuseen, mikäli hänen suorittamansa muutos vahingoittaa rakennusta. Osakkaiden hallinnassa olevien tilojen käyttötarkoituksen muutos voidaan merkitä yhtiöjärjes-tykseen muuttamalla yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmää. Kyseessä on yhtiöjärjestyksen muu-tos ja edellyttää päätöksenteolta 2/3 määräenemmistöä sekä niiden osakkaiden suostumusta, joi-den maksuvelvollisuus muutoksen johdosta kasvaa. Huoneistoselitelmän muutos vaikuttaa myös taloyhtiön kunnossapitovastuun laajuuteen. Vastikkeenmaksuvelvollisuus voi perustua vain yhtiöjärjestyksen määräyksiin. Osakkaalla ei ole velvollisuutta suorittaa yhtiöjärjestyksen vastaisia vastikesuorituksia. Vastaaja: Nordius/ Jukka Laakso asianajaja, Turku Asianajotoimisto Malinen & Partners Oy

Kysymykseen/vastaukseen on liitetty lisäinformaatio linkki ->>
Arvostele vastaus kysymykseen "Taloyhtiön rakennusoikeudelliset kysymykset / HARRATEHUONEIDEN MUUTAMINEN SAUNOIKSI JA MAKUUHUONEIKSI":

Muuta aiheeseen liittyvää luettavaa

Muita aiheeseen liittyviä kysymyksiä/vastauksia:

kattoikkunoista

Olen aikeissa asentaa 1 1/2 kerroksisen omakotitalon yläkertaan kaksi kattoikkunaa valoa lisäämään ja ensisijaisesti hätäuloskäyntiä varten. Yläkerta on tarkoitus eristää...

Vintin rakennuslupa

Olemme ensi kesänä muuttamassa vajaakorkuista (ei siis täyttä huonekorkeutta) käyttöullakkoa lasten makuuhuoneiksi. Tarvitseeko rakennusluvan (sisätiloissa muuttuu sen ve...