Kysy, vastaamme -palvelussa Rakentaja.fi-palvelun jäsenet voivat esittää kysymyksiä rakentamisesta, remontoimisesta tai sisustamisesta. Kysyä voi myös rakennusoikeudellisia lakikysymyksiä. Kysymyksiin vastaavat kunkin alan asiantuntijat. Tule kysymään, kommentoimaan tai lukemaan asiantuntijoiden vastauksia kommentteineen!

Ensiasunto

Rakennusoikeudelliset kysymykset

Kysytty: 24.9.2007 klo:21:10
Ajattelimme rakentaa paritalon isohkolle tontille. Luonnollisesti tulisimme itse asumaan vain toisessa asunnossa, toisen myisimme. Kyseessä olisi ensiasunto. Miten siis varainsiirtoverovapaus jakautuu. Koskeeko etuus myös toista puoliskoa, jossa emme tulisi asumaan? Katsotaanko kulujen menneen tasan puoliksi asuntojen välillä, vai kuinka asunnonmyymisestä mahdollisesti saatu voitto lasketaan?Virallinen vastaus
Varainsiirtoverolain 11 §:ssä säädetään ensiasunnon ostajan verovapaudesta. Säännöksen mukaan varainsiirtoveroa ei ole suoritettava, jos luovutuksensaaja/ostaja on hankkinut omistukseensa kiin-teistön tai vähintään puolet sillä olevista tai sille rakennettavasta asuinrakennuksesta. Lisäksi edelly-tetään, että ostaja käyttää tai ryhtyy käyttämään rakennusta omana vakituisena asuntonaan eikä ole aikaisemmin omistanut vähintään puolta asuinrakennuksesta tai asuinhuoneiston hallintaan oikeut-tavista osakkeista tai osuuksista. Ostajan on myös ennen luovutuskirjan allekirjoittamista oltava täyttänyt 18 mutta ei 40 vuotta. Luovutus on varainsiirtoverosta vapaa vain siltä osin kuin kiinteistöä ja sillä olevaa asuinrakennusta käytetään omana vakituisena asuntona. Jos kiinteistölle on tarkoitus rakentaa esimerkiksi vapaa-ajan asunto, ei varainsiirtoverovapautta ole. Asuinrakennukseen luetaan myös asumiseen liittyvät muut rakennustilat. Rakennukseen rinnastetaan rakennuspaikka siltä osin kuin se on pinta-alaltaan enintään 10 000 neliömetriä tai kaavoitetulla alueella enintään kaavan mukaisen tontin tai raken-nuspaikan suuruinen. Jos ostajia on useita, verosta vapaa on vain ensiasunnon ostajalle asetetut edellytykset täyttävän luovutuksensaajan omistusoikeutta vastaava osuus luovutushinnasta. Luovutuksensaajan on lainhuutoa tai kirjaamista hakiessaan esitettävä sen veroviraston antama lau-sunto verovapauden edellytyksistä, jonka alueella hänen kotikuntansa on. Omaisuuden luovutuksesta saadun voiton veronalaisuudesta säädetään tuloverolaissa. Tuloverolain 46 §:n mukaan omaisuuden luovutuksesta saadun voiton määrä lasketaan siten, että luovutushinnas-ta vähennetään omaisuuden hankintamenon poistamatta olevan osan ja voiton hankkimisesta ollei-den menojen yhteismäärä. Yksityishenkilön saamasta luovutushinnasta vähennettävä määrä on kui-tenkin aina vähintään 20 prosenttia luovutushinnasta. Tuloverolain 48 §:n mukaan omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ei ole veronalaista tuloa, jos verovelvollinen luovuttaa vähintään kahden vuoden ajan omistamansa sellaisen huoneiston hallin-taan oikeuttavat osakkeet tai osuudet tai sellaisen rakennuksen tai sen osan, jota hän on omistusai-kanaan yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan ennen luovutusta käyttänyt omana tai per-heensä vakituisena asuntona. Jos verovelvollinen on siis käyttänyt kahden vuoden ajan asunnosta omaan tai perheensä asumiseen vähintään puolta, luovutusvoitto on kokonaisuudessaan verovapaa-ta. Mikäli asunto myydään ennen kuin verovelvollinen on käyttänyt vähintään puolta asunnosta omana tai perheensä asuntona vähintään kahden vuoden ajan on tilanne ongelmallisempi. Paritalon toisen puolikkaan luovutuksesta saadun voiton verotuksesta ei ole vakiintunutta käytäntöä. Puolikkaasta saatua myyntivoittoa voidaan verottaa ensinnäkin luovutusvoittoverotuksen mukaan pääomatulona, jolloin verokanta on 28 %. Toiseksi myynnistä saatua voittoa voidaan verottaa ansiotulona, mikäli veroviranomainen katsoo, että toinen puolikas on rakennettu myyntitarkoituksessa. Tällöin verotus saattaa olla huomattavasti ankarampaa kuin ensiksi mainitussa tilanteessa. Molemmissa tapauksissa veronalaisesta tulosta vähennetään hankintamenot. Koska verotusmenettely paritaloa rakennettaessa ja varsinkin silloin, kun toinen asunnoista rakennetaan myyntiä varten ei ole vakiintunutta, kannattaa ennen rakentamiseen ryhtymistä selvittää veroseuraamukset oman alueen verotoimistosta. Vastaaja: Nordius/ asianajaja, varatuomari Hannele Kojo Asianajotoimisto Malinen & Partners Oy

Kysymykseen/vastaukseen on liitetty lisäinformaatio linkki ->>
Arvostele vastaus kysymykseen "Rakennusoikeudelliset kysymykset / Ensiasunto":

Muita aiheeseen liittyviä kysymyksiä/vastauksia:

verovähennykset

Kuinka paljon saa vähentää verotuksessa korkokuluista, kun kysymyksessä on ensiasunto ja paljonko kun on muu kuin ensiasunto? Löytyykö linkkiä missä tämä tieto on selkeäs...