Pohjatutkimuksella tietoa suunnitteluun
copyright
Suorakanava Oy


Leo-Pekka Tähden talohanke etenee vauhdilla. Rakentamista on suunniteltu jo jonkin aikaa projektinhallinnan, arkkitehtisuunnitelmien yms. tiimoilta, mutta itse tontilla ensimmäinen näkyvä työvaihe oli maapohjatutkimusten teko.

Maapohjatutkimukset käynnissä.

Tontilla maapohjatutkimuksen näkyvät työvaiheet sisälsivät maaperäkairauksen ja tontin pintavaaituksen. Taratest Oy:n miehet saapuivat tontille mittauspäivänä heti aamusta valmistelemaan töiden alkua. Etukäteen on tärkeää selvittää alueen kunnallistekniikka, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä. Esimerkiksi datakaapelin katkeaminen kairauksissa ei olisi kovinkaan miellyttävää. Huolellisella valmistautumisella varmistetaan työn turvallinen sujuvuus.

Kairaukset maaperän mukaan

Tyypillisesti omakotitalon tontilla kairataan 2-4 tutkimusreikää, joista yhdestä kerätään talteen tarkempi maaperänäyte. Laboratoriossa maanäytesarjasta määritetään luonnontilainen vesipitoisuus ja maalaji rakeisuuden perusteella. Reikien syvyydet vaihtelevat tapauksen mukaan. Moreenimaastossa saatetaan päästä vain metrin syvyyteen kun pehmeässä savimaastossa saatetaan porata jopa 30 metriin. Kairauksien tarkoitus on selvittää millaista tontin maaperä on ja kuinka hyvin tontille pystytään rakentamaan. Jos esimerkiksi kallioperä on lähellä pintaa, se on huomioitava rakennettaessa.
Lukkarinsannassa todettiin, että kaksi kairauspistettä riittää. Maaperä osoittautui kairauksissa olevan silttipohjaista. Se on Satakunnassa varsin tyypillistä, koska maaperä on tavallisesti vanhaa merenpohjaa. Tarkempi analyysi maaperästä saadaan tosin vasta kun näytteet on tutkittu laboratoriossa. Savisessa ja hienorakeisessa maassa ensimmäinen kairausreikä ulottui noin 30 metrin syvyyteen, jossa vastaan tuli tiiviimpi moreenikerros. Kairaukset tehtiin kovapohjaan asti.

 
Monitoimikairalla voidaan porata maastosta riippuen usean kymmenen metrien syvyyteen.
Takymetrin sijainti paikannetaan rajapyykkien mukaan. Niille on jo valmiiksi määritelty tarkka sijainti. Kunhan tiedetään kahden tarkan pisteen sijainti, voidaan määritellä mittauspisteen sijainti. Mittausryhmässä on kaksi jäsentä, joista toinen hoitaa takymetriä ja toinen liikkuu maastossa prismasauva mukanaan.
Takymetrillä mitataan kaltevuudet ja etäisyydet.
 

Kaltevuudet selviävät takymetrillä

Pintavaaituksella selvitetään tontin korkeusasemat ja rakenteet. Leo-Pekan tontilla riitti käytännössä korkeuksien mittaukset, sillä vanhoja rakenteita tontilla ei ole. Kahden miehen mittaryhmä kartoitti tontin takymetrin ja prisman avulla. Mittauksen tulokset tallentuivat maastotietokoneeseen. Mittausten perusteella tehdään asemapiirros. Tuloksia käytetään työkaluna jatkosuunnittelussa. Esimerkiksi tulevan lattian taso voidaan määritellä niin ettei vesi pahimpanakaan sadeaikana tulvi sisälle. Pintavesien poisviennin suunnittelu tontilta helpottuu, kun pinnan kaltevuudet ovat selvillä.

Talon rakentaja saa Taratestin mittauksen jälkeen nivaskan dokumentteja:

-Perustamistapasuositus, josta käy ilmi maapohjan kantavuus ja perustamistapa, maapohjan routivuus sekä salaojitustarve.
-Asemapiirros, joka on samalla pintavaaituskartta ja voidaan toimittaa arkkitehdille myös sähköisessä muodossa muun suunnittelun pohjakartaksi.
-Kairausdiagrammit (kuvaaja jokaisesta kairauspisteestä), jotka esitetään pohjatutkimusleikkauspiirroksessa.
-Maalajitutkimusraportti, joka on laadittu laboratoriotutkimusten perusteella (yleensä pientalotontilla yhdestä tutkimuspisteestä).

 

 

 

Pintavaaitusmittausten tiedot siirtyvät maastotietokoneelle, josta ne myöhemmin puretaan analysoitavaksi. Tietojen perusteella tehdään asemapiirros.

 

Lisätietoa pohjatutkimuksista

Lisätietoa projektin vaiheista

Etusivulle