Kun toteutusmuoto ratkaisee
– Katso eri tapojen risut ja ruusut

Rakennushankkeen toteutusmuodon valinta voi ratkaista hankkeen onnistumisen. Listasimme eri toteutusmuotojen hyvät ja huonot puolet.
 

Ammattimaisia rakennuttajia edustavan RAKLIn tekninen johtaja Mikko Somersalmi korostaa toteutusmuodon valinnan merkitystä.

– Kyseessä on merkittävä tekijä urakan onnistumisen kannalta. Toteutusmuodon täytyy tukea tekijän omaa tai ulkopuolelta hankittua osaamista ja asiantuntemusta. Toteutusmuodon eri vaihtoehtojen syvin ydin on siinä, että ne määrittelevät miten vastuut jakautuvat hankkeen eri vaiheissa suunnittelun alkuvaiheista takuu- ja vastuuajan päättymiseen saakka, Somersalmi perustelee.

Muita onnistumisen mahdollistavia tekijöitä ovat Somersalmen mukaan osaavat ja yhteistyökykyiset resurssit ja markkinan ymmärtäminen.

– Oleellista on saada kiinnitettyä hankkeeseen osaavat ja hyvin yhteentoimivat resurssit siten, että eri osapuolien roolit ja vastuut ovat selkeät. Toteutusmuoto on tässä oleellisen tärkeä asia.
 

Toteutusmuotojen hyvät ja huonot puolet

Allianssimalli

Lähtökohtaisesti suurten ja monimutkaisten hankkeiden toteutusmuoto.

Hyvää

 • Allianssimallin avulla saadaan koottua alusta lähtien mahdollisimman laaja asiantuntemus toteuttamaan hanke ja tilaajan tavoitteet.
 • Allianssimallissa korostuu hankkeen alkuvaiheeseen ja valmisteluun panostaminen. Ongelmat, jotka muissa toteutusmuodoissa saattavat tulla eteen myöhemmin, näkyvät allianssimallissa jo alkuvaiheessa, jolloin ongelmien ratkominen on helpompaa ja edullisempaa.
 • Yhteiset kannustin- ja palkkiomenetelmät luovat hyvän alustan yhteistyölle hankkeen aikana.


Huonoa

 • Allianssimalli vaatii merkittävästi resursseja ja osaamista tilaajaosapuolelta eli rakennuttajalta.
 • Malli vaatii tilaajalta vahvaa sitoutumista hankkeeseen resurssien osalta.
 • Osa näkee ongelmana myös sen, että allianssimallissa tilaaja jakaa päätöksentekovaltaa muille. Allianssin johtoryhmä tekee hanketta koskevat päätökset.

Projektinjohtorakennuttaminen

Tiivistä yhteistyötä vaativissa hankkeissa usein käytetty toteutusmuoto.

Hyvää

 • Erityisesti ammattimaisen rakennuttamisen kannalta hyvä toteutustapa.
 • Tekemistä pystytään pilkkomaan pienempiin osakokonaisuuksiin.
 • Hyvä toteutusmuoto silloin, kun suunnittelua ja rakennuttamista limitetään toisiinsa.
 • Tilaaja saa kumppanikseen projektinjohtokonsultin tai -urakoitsijan, joka tuo asiantuntemusta hankkeeseen.


Huonoa

 • Osaamisvaatimukset. Rakennuttajalta vaaditaan merkittävää osaamista ja resursointikykyä, kun kokonaisuutta pilkotaan projektinjohtokokonaisuuksiin. Usein kyseisissä hankkeissa limitetään toteutusta ja suunnittelua
 • Kilpailuttaminen ei ole niin selkeää kuin perinteisissä urakkamuodoissa.

 

KVR-urakka

Kokonaisvastuu-urakassa (KVR-urakka) urakoitsija vastaa sekä suunnittelusta että toteutuksesta.

Hyvää

 • Tilaajan vastuu on melko vähäinen toteutuksen ja suunnittelun osalta. Tilaaja määrittelee muun muassa laadulliset tavoitteet.
 • Laajasti tuttu toteutusmuoto.


Huonoa

 • Vastuut ja valta kulkevat käsi kädessä. KVR-urakassa luovutetaan merkittävä osa toteutuksen yksityiskohtiin liittyvästä vallasta urakoitsijalle.

Kokonaishintainen urakka

Kokonaisurakka on hyvä valinta, kun suunnitelmat on tehty huolellisesti ja niistä käyvät selväksi tilaajan valitsemat ratkaisut. Soveltuu vähäisten riskien urakoille.

Hyvää

 • Tuttu toteutusmuoto erikokoisille toimijoille.
 • Helpompi saada kilpailua hankkeisiin.
 • Urakoitsijalla on kokonaisvastuu toteutuksesta.


Huonoa

 • Jäykkä ja joustamaton tapa.
 • Hidas hankkeen läpivienti.
 • Herkkä toteutusaikaisista muutoksista syntyville tilaajan lisäkustannuksille, koska tilaajalla on suuri vastuu suunnitteluratkaisuista.

Jaettu urakka

Jaettu urakka on hyvä toteutusmuoto silloin, kun tilaaja haluaa määritellä tiettyjen tekniikka-alueiden tekijät ja tarkemmat ratkaisut.

Hyvää

 • Tuttu toteutusmuoto erikokoisille rakennusalan toimijoille. Helpottaa kilpailun saamista hankkeisiin.
 • Jaetussa urakassa tilaaja voi määritellä haluamansa ratkaisut, valita toteuttajan ja ohjata yksityiskohtaisemmin toteutusta tärkeäksi koettujen osaurakoiden osalta.


Huonoa

 • Hidas hankkeen läpivienti.
 • Herkkä tapa toteutusaikaisista muutoksista syntyville tilaajan lisäkustannuksille, koska tilaajalla on vastuu suunnittelun yhteentoimivuudesta.
 
Päivitetty
5.1.2022