Asiantuntijan koulutus on yhä useammin tilaajan vaatimus
Katso suosittujen pätevyyskoulutuksien kriteerit

Selvitimme rakennusalan asiantuntijasertifikaattien hinnat ja vaatimukset. Erityisessä suosiossa on ollut kosteusvauriokuntotutkijan pätevyyskoulutus.

Rakennusalan asiantuntijoiden pätevyyskoulutuksia tarjoavasta Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus Ratekosta on kysytty viime kuukausina aikaisempaa useammin kosteusvaurion kuntotutkijan ja korjaussuunnittelijan pätevyyksiin valmentavaa koulutusta. Taustalla on muun muassa voimakkaasti lisääntyvä korjausrakentaminen.

– Myös rakennusterveysasiantuntijakoulutuksella on tasainen suosio, Ratekon koulutuspäällikkö Meri Hietala kertoo.

Ratekon koulutuksissa aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukemisella on tärkeä merkitys, koska suuri osa koulutettavista on jo työelämässä. Hakijan kohdalla katsotaan, millaista osaamista tällä on entuudestaan ja millaista tietoa osaamisen täydentämiseksi tarvitaan.

Rakennustekniset uudistukset ja lakimuutokset päivitetään koulutuksiin mahdollisimman nopealla aikataululla.

– Koulutuksissa asioita syvennetään niin, että koulutettavalle annetaan työkalut ongelmien ratkaisemiseksi. Ratkaisukeskeisyys on lisääntynyt koulutuksissa joka vuosi, Hietala jatkaa.

Työnantajien paine työntekijöiden sertifikaattikoulutuksiin on lisääntynyt sitä mukaa, kun tilaajat vaativat urakoissa korkeaa ammattitaitoa ja eri alojen todettua pätevyyttä.

– Esimerkiksi hankintojen tarjouskilpailuissa nämä ovat usein vaatimuksina. Tarjouskilpailuun osallistuva yritys voi saada lisäpisteitä työntekijöiden soveltuvista pätevyyksistä. Yritykset, joiden työntekijöillä on osaamista ja pätevyydet kunnossa, pärjäävät, Hietala muistuttaa.

Ratekon uusin pätevyyskoulutus on laadittu kosteudenhallintakoordinaattorille. Muutama vuosi sitten havaittiin, että kosteudenhallinta on nousemassa tärkeäksi osa-alueeksi.

– Ympäristöministeriön kosteudenhallintaa koskevan ohjeen taustalla oleva asetus tuli voimaan vuoden 2018 alusta. Asetusta ja uutta FISE-pätevyyttä vastaamaan suunnittelimme lisäpätevyyskoulutuksen, Hietala kertoo.
 

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija (AHA)

Suoritustapa
Koulutus koostuu lähi- ja etäopiskelusta, itsenäisestä opiskelusta, tehtävistä, tentistä ja näyttötyöstä.

Pohjakoulutus / työkokemusvaatimukset
Sertifikaatin vaatimuksena on rakennusalan AMK-tutkinto tai vastaava aiempi tutkinto Lisäksi koulutettavalta edellytetään vähintään kaksi vuotta vanhojen rakennusten tutkimiseen / korjaamiseen liittyvää työkokemusta. Jos pohjakoulutus ei ole riittävä, hakijalla tulee olla vähintään viisi vuotta kokemusta asbesti- ja haitta-aineiden kartoitusten ammattimaisesta suorittamisesta.

Hinta
Valmentavan koulutuksen hinta on 2190 euroa.

Voimassaoloaika
Sertifikaatin voimassaolo jatkuu automaattisesti, jos nämä täyttyvät:
Sertifikaatin suorittanut henkilö toimittaa kaksi malliraporttia tekemistään asbesti-ja haitta-ainekartoituksesta sekä raportin itsearviointilomakkeen täytettynä kerran vuodessa Eurofins Expert Service Oy:lle.
AHA-asiantuntijat, jotka toimivat tilaaja- tai valvontatehtävissä, lähettävät yhteenvedon työkohteistaan, valvontaraportin sekä tekevät koosteen kohteiden asbesti-ja haitta-aineisiin liittyvistä haasteista kerran vuodessa Eurofins Expert Services Oy:lle.
Henkilö osallistuu täydennyskoulutukseen vähintään kolmen vuoden välein.
Henkilö maksaa vuosimaksun Eurofins Expert Service Oy:lle.

Mitä hyötyä?
Asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan sertifikaattiin valmentava koulutus vahvistaa valmiuksia toimia asbesti- ja haitta-aineiden kartoittajana, valvojana, asiantuntijana sekä rakennusaikaisten purku- ja pölynhallintasuunnitelmien laatijana.
Osallistuja kerryttää osaamista riskirakenteiden tunnistamiseen, asbesti- ja haitta-aineiden kartoittamiseen ja selkeän raportin laadintaan. AHA-asiantuntija osaa tunnistaa rakennusten riskirakenteet, vanhat asbestia ja muita haitallisia aineita sisältävät rakennusmateriaalit ja tuntee tuotteiden käsittelyyn liittyvän lainsäädännön. Hän osaa valita testattavat näytepalat harkiten sekä laatia selkeän raportin kartoituksesta. Koulutus mahdollistaa rakentamisen sertifikaatin haun.
 

Sisäilma-asiantuntija (SISA)

Koulutuksen suoritustapa
Valmentava koulutus muodostuu lähiopiskelusta, näyttötehtävistä ja tenteistä henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti.

Pohjakoulutus / työkokemusvaatimukset
Sertifikaatin myöntämiseksi vaadittava osaaminen osoitetaan valmentavalla koulutuksella, soveltuvalla tutkinnolla ja kolmen vuoden soveltuvalla työkokemuksella. Sertifikaattia tulee hakea viiden vuoden kuluessa koulutuksen suorittamisesta.

Sertifikaatin vaatimukset:
25 opintopisteen valmentava koulutus.
Soveltuva tutkinto: luonnontieteiden, ympäristötieteiden ja ympäristöterveyden alalla suoritettu korkeakoulu- tai AMK-tutkinto tai niitä vastaava aiempi tutkinto.
Vähintään kolme vuotta työkokemusta rakennusten kuntoon ja terveyshaittoihin liittyvistä tutkimustehtävistä.

Hinta
11000 euroa.

Voimassaoloaika
Sisäilma-asiantuntijan sertifikaatti on asetuksen mukaisesti voimassa viisi vuotta kerrallaan yhden vuoden mittaisissa voimassaolojaksoissa. Sertifikaatin voimassaolo jatkuu automaattisesti, jos seuraavat kohdat täyttyvät:
Henkilö toimittaa Eurofins Expert Services Oy:lle yhteenvedon tekemistään työkohteista sekä yhden malliraportin kerran vuodessa.

SISA-asiantuntijat, jotka toimivat tilaaja- tai viranomaispuolella, tekevät yhteenvedon työkohteistaan sekä kuvaavat kunkin kohteen rakennusterveyteen liittyvät haasteet kerran vuodessa.
Henkilö osallistuu täydennyskoulutukseen vähintään viiden vuoden välein.
Henkilö maksaa vuosimaksun Eurofins Expert Service Oy:lle.

Mitä hyötyä?
Sisäilma-asiantuntijan sertifiointiin valmentava koulutus antaa valmiudet toimia sisäilmaongelman selvitysprosessiin liittyvissä tutkimuksissa kosteusvaurion kuntotutkijan kanssa. Sisäilma-asiantuntija lähestyy asiaa luonnontieteellisestä näkökulmasta.
 

Rakennusterveysasiantuntija RTA

Koulutuksen suoritustapa
Valmentava koulutus muodostuu lähiopiskelusta, näyttötehtävistä, tenteistä, opinnäytetyöstä ja loppuseminaarista henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti.

Pohjakoulutus / työkokemusvaatimukset
Sertifikaatin myöntämiseksi vaadittava osaaminen osoitetaan valmentavalla koulutuksella, soveltuvalla tutkinnolla ja kolmen vuoden soveltuvalla työkokemuksella. Sertifikaattia on haettava viiden vuoden kuluessa henkilösertifiointiin valmentavan koulutuksen suorittamisesta.

Sertifikaatin vaatimukset:
45 opintopisteen valmentava koulutus
Soveltuva tutkinto: Rakentamisen (talonrakennus- tai LVI-ala) alalla suoritettu korkeakoulu- tai AMK-tutkinto tai niitä vastaava aiempi tutkinto tai aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkinto sekä luonnontieteiden, ympäristötieteiden ja ympäristöterveyden alalla suoritettu korkeakoulu- tai AMK-tutkinto tai niitä vastaava aiempi tutkinto tai aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkinto.
Vähintään kolme vuotta työkokemusta rakennusten kuntoon ja terveyshaittoihin liittyvistä tutkimustehtävistä.

Hinta
14 600 euroa

Voimassaoloaika
Rakennusterveysasiantuntijan sertifikaatti on asetuksen mukaisesti voimassa viisi vuotta kerrallaan yhden vuoden mittaisissa voimassaolojaksoissa.
Sertifikaatin voimassaolo jatkuu automaattisesti, jos seuraavat kohdat täyttyvät:
Henkilö toimittaa yhteenvedon tekemistään työkohteista sekä yhden malliraportin kerran vuodessa tai vaihtoehtoisesti viisi malliraporttia sertifiointikauden (5 vuotta) loppuun mennessä.
RTA:t, jotka toimivat tilaaja- tai viranomaispuolella, lähettävät yhteenvedon työkohteistaan sekä tekevät koosteen kohteiden rakennusterveyteen liittyvistä haasteista kerran vuodessa.
Henkilö osallistuu täydennyskoulutukseen vähintään viiden vuoden välein.
Henkilö maksaa Eurofins Expert Services Oy:n vuosimaksun.


Mitä hyötyä?
Rakennusterveysasiantuntijan sertifikaatin valmentavan koulutuksen suorittanut tietää, millainen on sisäilman suhteen terveellinen rakennus ja miten rakennuksen terveellisyys varmistetaan rakennusvaiheessa ja käytön aikana. Koulutus antaa valmiudet toimia itsenäisesti ulkopuolisena asiantuntijana kosteus- ja homevaurioiden sekä sisäilmaongelmien tutkimuksissa.
 

RTA, AHA ja SISA koulutuksissa RATEKO vastaa valmistavasta koulutuksesta ja Eurofins Expert Services Oy myöntää sertifikaatit. Koulutukseen on mahdollista osallistua, vaikka sertifikaatin työkokemus- ja pohjakoulutusvaatimukset eivät täyttyisikään. Etenkin AHA-koulutuksissa saattaa olla mukana tilaajia ja isännöitsijöitä, jotka tarvitsevat työssään AHA-tietämystä, mutta eivät aio hakea sertifikaattia.


Lähde: Rateko

 
Päivitetty
20.7.2021