Rakennuskannan päästöjä vähennetään vuoteen 2050 mennessä 90 %
Vuoteen 2030 ulottuva tiekartta korostaa korjausrakentamisen neuvontaa ja koulutusta

Suomen pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategian 2020–2050 toteuttamista vauhditetaan 10.06.2021 julkaistulla, vuoteen 2030 saakka ulottuvalla tiekartalla ja toimeenpanosuunnitelmalla, tiedottaa ympäristöministeriö. Ehdotetuissa 17 toimenpiteessä on sekä uusia avauksia että nykytekemisen tehostamista.


 

Ympäristöministeriö ja Motiva tiedottavat, että tiekartta peräänkuuluttaa panostuksia erityisesti asuinkiinteistöjen omistajille suunnattuun korjausrakentamisen viestintään ja neuvontaan sekä rakennusalan ammattilaisten koulutukseen ja osaamiseen. Tärkeiksi tunnistetaan myös uudet rahoitusmallit ja pitkäjänteiset, ennakoitavissa olevat valtion avustukset, jotka kannustavat korjaamaan rakennukset merkittävästi vaatimustasoa energiatehokkaammiksi.

 

Tiekartassa korostettiin mm. seuraavia toimia:

  • Kehitetään rakentamisen ammattilaisten jatkuvaa oppimista korjausrakentamisessa ja energiatehokkuudessa, jotta tekijöitä riittää.
  • Korjausrakentamisesta tuotetaan käytännön esimerkkejä tutkimustietoa hyödyntäen.
  • Energiatehokkuuden ja korjausrakentamisen rahoitukselle perustetaan tietohubi.
  • Uusista tukijärjestelmistä saatava tieto valjastetaan käyttöön ja niiden vaikuttavuutta arvioidaan järjestelmällisesti.
  • Strategian ja tiekartan tiedot julkaistaan visuaalisessa muodossa verkossa, mikä helpottaa toimenpiteiden etenemisen seurantaa.
  • Strategian toimeenpanon tueksi käynnistetään teemakohtaisia työryhmiä, joissa valmistellaan toimenpidekokonaisuuksista toimivia yhdessä sidosryhmien kanssa.
  • Varmistetaan ministeriöiden sisäinen ja välinen yhteistyö, jotta korjausrakentamisen strategian tavoitteet huomioidaan eri suunnitelmissa, ohjelmissa ja strategioissa sekä tarvittaessa lainsäädännössä.

Tiekartassa ehdotetuille toimenpiteille nimetään niiden kohderyhmät, toteuttajat sekä mahdolliset työhön osallistuvat kumppanit. Tiekartta pohjustaa strategian päivitystä, joka on edessä vuonna 2030.

Tiekartan ja toimeenpanosuunnitelman laativat Motiva Oy sekä VTT ja Tampereen ammattikorkeakoulu ympäristöministeriön ohjauksessa. Arvokasta palautetta antoivat myös 36 sidosryhmien edustajaa eri toimialoita. Työtä kommentoi myös korjausrakentamisen strategian seurantaryhmä.

Tavoitteena vähentää rakennuskannan päästöjä 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä

Maaliskuussa 2020 julkaistu Korjausrakentamisen strategia 2020–2050 linjaa kustannustehokkaat keinot, joilla Suomen olemassa oleva rakennuskanta saatetaan erittäin energiatehokkaaksi ja vähähiiliseksi vuoteen 2050 mennessä. Tunnistettuja toimia ovat mm. rakennusten tilatehokkuus, energiatehokkuutta parantava suunnitelmallinen kiinteistönpito, korjausten yhteydessä tehtävät energiatehokkuusparannukset sekä vähähiilinen lämmitys.

Tavoitteena on vähentää rakennusten hiilidioksidipäästöjä vuoden 2020 alusta 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomen etenemissuunnitelman toimenpiteillä lämmitysenergian kulutuksen arvioidaan laskevan vuodesta 2020 vuoteen 2050 mennessä noin 50 prosenttia ja ostoenergian kulutuksen noin 60 prosenttia. Rakennuskannan lämmitysenergian kasvihuonekaasupäästöt laskisivat vuosina 2020–2050 täten noin 92 prosenttia.

Korjausrakentamisen strategia toteuttaa kansallisesti vuonna 2018 voimaan tullutta EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä.

Lähde: Ympäristöministeriön tiedote 10.06.2021

 
Päivitetty
18.6.2021