Vedeneristäjän koulutus erityisessä suosiossa – katso hinnat ja vaatimukset eri henkilösertifikaateille

Rakennusalan asiantuntijatehtävien sertifikaattien suorittaminen on siirtynyt koronan takia verkkoon. Tämä on tuonut eteen myös haasteita. Kokosimme tiedot suosituista koulutuksista.

TTS-Työtehoseuran työnjohto- ja asiantuntijakoulutuksista vastaavan koulutuspäällikön Mikko Myllerin mukaan korona-aikana merkittävä osa sertifiointikoulutuksista on siirtynyt verkkoympäristöön. Tämä ei ole kuitenkaan aiheuttanut merkittäviä ongelmia. Joidenkin sertifikaattien kohdalla käytännön harjoitusten suunnittelu on tosin vaikeutunut.

– Koronan takia joitakin koulutuksia on ollut hankalampi järjestää, esimerkkinä rakenteiden kosteuden mittaaja. Siihen käytännön harjoitukset liittyvät oleellisena osana. Nyt olemme joutuneet tekemään harjoituksia todella pienissä ryhmissä. Se puolestaan on rajoittanut osallistuvien koulutettavien määrää.

Etäkoulutukset on Myllerin mukaan koettu toimiviksi. Haasteena on kuitenkin vuorovaikutus kouluttajan ja osallistujien välillä.

– Siinä on se riski, että etänä vuorovaikutus jää aika vähäiseksi. Kouluttajan täytyy olla aktiivinen siinä, että hän poimii osallistujalistalta henkilöitä ja heittää suoraan kysymyksiä osallistujille. Olemme todenneet, että näytöt ovat sujuneet hyvin ja oppi on mennyt perille myös etätoteutuksella.

Märkätilojen koulutukset suosiossa

Joissakin koulutuksissa on huomattu selvää osallistujamäärien kasvua korona-aikana. Yksi tällainen on märkätilojen vedeneristäjän asiantuntijakoulutus.

– Jopa 30 henkilöä on ollut mukana Teams-koulutuksissa. Lähiopetuksissa jouduimme rajoittamaan määrän kahteenkymmeneen jotta mahdumme luokkaan. Teamsin kanssa ei ole sellaista ongelmaa, Myller kertoo.

Hän näkee remontointibuumin yhtenä syynä vedeneristäjän koulutuksen kasvaneeseen suosioon.

– Meille on tullut sellaista viestiä, että kyseisen alan sertifikaatti vaaditaan entistä useammin myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella, mikä on tietysti hyvä asia.

Märkätilojen ammattilaisten kohdalla sertifikaatti vaaditaan Myllerin mukaan lähes aina. Muut osaamisalat tulevat hieman jäljessä.

– Esimerkiksi rakenteiden tiivistäjä ja viemärisaneeraaja ovat niin ikään aloja, joissa sertifikaatteja vaaditaan yhä enemmän.

Rakenteiden kosteuden mittaaja

Sertifikaatin tavoite
Rakenteiden kosteuden mittaaminen on kriittinen vaihe etenkin uudisrakentamisessa. Sen avulla selvitetään, onko betonirakenne riittävän kuiva pinnoitettavaksi tai päällystettäväksi, esim. vedeneristettäväksi tai matotettavaksi. Tämä tieto vaikuttaa aikatauluun ja siten kustannuksiin puhumattakaan seurauksista, jos rakenne päällystetään liian kosteana. Ammattitaitoinen rakenteiden kosteudenmittaaja tuntee lattianpäällysteet ja niiden herkkyyden kosteudelle, ymmärtää mittauksen tärkeyden, osaa suorittaa sen sekä osaa asiantuntijana myös tulkita mittaustuloksia.

Suoritustapa
Koulutus koostuu teoriaosuudesta (kesto min. 4 päivää), kirjallisesta kokeesta ja näyttötyöstä (5 op).

Pohjakoulutus / työkokemus
Pohjakoulutuksena vaaditaan rakennusalan perustutkinto. Työkokemusvaatimus on vähintään 1,5 vuoden kokemus rakennusalalta. Jos pohjakoulutusvaatimus ei täyty, tulee hakijalla olla vähintään kolme vuotta työkokemusta rakennusalalta.

Hinta
Koulutusmaksu on 1860 euroa (+ alv 24%)

Voimassaoloaika
Toistaiseksi. Voimassaolon edellytykset tarkastetaan vuosittain.

Mitä hyötyä?
Rakenteiden kosteuden mittausmenetelmiin liittyy paljon virhemahdollisuuksia. Henkilösertifioitu kosteuden mittaaja osaa tulkita mittaustuloksia ja varmistaa oikeat olosuhteet ja menetelmät mittauksille. Tällöin tilaaja voi olla turvallisin mielin siitä, että raportin johtopäätökset ovat oikeita. Tilaajat, kiinteistön omistajat ja muut asiakkaat voivat todeta, että henkilön ammattitaito ja osaaminen on todettu sertifioijan toimesta.

Hae koulutukseen

Kattojen kuntotutkija

Tavoite
Vahvistaa henkilön osaamista ja syvällistä ymmärrystä kattojen ja yläpohjarakenteiden toimivuudesta. Henkilö osaa tarkastaa katto- ja yläpohjarakenteiden riskikohteet, tuntee tutkimusmenetelmät sekä osaa suositella kunnostus- ja saneerausmenetelmiä.

Suoritustapa
Teoriakoulutus 2 päivää, lisäksi kirjallinen koe ja työnäyttö.

Pohjakoulutus / työkokemus
Hakijalla on oltava vähintään AMK-tasoinen talonrakennusalan koulutus tai vastaavat valmiudet antava koulutus. Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään viiden vuoden työkokemus talonrakennusalalta tai vähintään vuoden kokemus kuntotutkimuksista.

Hinta
Koulutusmaksu 780 euroa (+ alv 24 %). Tentti, näyttötyönä tehtävän kuntotutkimuksen arviointi sekä suorituksen rekisteröinti maksaa 180 euroa.

Voimassaoloaika
Kolme vuotta.

Mitä hyötyä?
Vesikattojen teknisen kunnon arviointi ja esimerkiksi vuoto- ja riskikohtien tunnistaminen vaatii osaamista, joka on helppo osoittaa henkilösertifikaatilla. Ammattitaitoinen kuntotutkija osaa tehdä tarkoituksenmukaiset toimenpide-ehdotukset. Tilaajat, kiinteistön omistajat ja muut asiakkaat voivat todeta, että henkilön ammattitaito ja osaaminen on varmistettu.

Hae koulutukseen

Palokatkoasentaja

Tavoite
Tiiviillä ja toimivilla palokatkoilla on ratkaiseva rooli palotilanteen sattuessa. Suunnitelmien mukaan tehty palokatko estää tulipalon leviämisen palokatkosuunnitelmassa esitetyn ajan. Sertifioitu palokatkoasentaja on ammattilainen, joka ymmärtää paloturvallisuuden tärkeyden, osaa toteuttaa tiiviit palokatkot palokatkosuunnitelman mukaisesti, tuntee erilaiset palokatkomateriaalit, rakenteet ja läpivientityypit sekä aiheeseen liittyvän lainsäädännön.

Suoritustapa
Koulutus koostuu teoriaosuudesta (min. 2 päivää), kirjallisesta kokeesta ja näyttötyöstä.

Pohjakoulutus / vaadittava työkokemus
Ei pohjakoulutusvaatimusta. Työkokemuksena vaaditaan vähintään kahden vuotta rakennus- tai kiinteistöalan kokemus tai vähintään kuuden kuukauden työkokemus palokatkotyökohteista.

Hinta
Suomen Palokatkoyhdistys ry:n jäsenyrityksen työntekijöille hinta on 500 euroa (+ alv 24 %). Jäsenyritykseen kuulumattomille työntekijöille 750 euroa (+ alv 24 %).

Voimassaoloaika
Toistaiseksi, voimassaolon edellytykset tarkastetaan vuosittain.

Mitä hyötyä?
Tilaajat, kiinteistön omistajat ja muut asiakkaat voivat varmistua siitä, että henkilön ammattitaito ja osaaminen on todettu sertifioijan toimesta.

Hae koulutukseen

Märkätilojen vedeneristäjä

Tavoite
Märkätilojen vedeneristäminen on tarkkaa työtä, jossa ei vain levitetä vedeneristettä seinään ja lattiaan, vaan tehdään märkätilaan myös vesitiivis vedeneristys. Lopputuloksena sekä vedeneriste että sen läpiviennit (lattiakaivoliitos, hanaliitokset, muut läpiviennit) ja kynnys ovat vesitiiviitä. Markkinoilla on paljon erilaisia tuotteita, joiden keskinäiset erot ja yhteensopivuudet pitää ymmärtää. Tärkeää on myös ymmärrys siitä, miten toteutetaan märkätilaan vesitiivis pintarakenne. Sertifioitu ammattilainen ymmärtää kosteuden liikkeet rakenteessa sekä tuntee voimassaolevan lainsäädännön riittävin osin.

Suoritustapa
Koulutus koostuu teoriaosuudesta (kesto min. seitsemän tuntia), kirjallisesta kokeesta sekä vedeneristyksen näyttötyöstä.

Pohjakoulutus / työkokemus
Ei pohjakoulutusvaatimusta. Vähintään 18 kuukauden työkokemusvaatimus rakennusalalta.

Hinta
Koulutusmaksu 330 euroa (veroton), näyttömaksu 150 euroa (+alv). Lisäksi matkakulut näyttökohteeseen.

Voimassaoloaika
Toistaiseksi, voimassaolon edellytykset tarkastetaan vuosittain.

Mitä hyötyä?
Ammattitaidottomasti toteutettu märkätila voi altistaa rakenteet kosteusvaurioille. Vesi ja kosteus voivat kulkeutua kerrostalossa myös muihin huoneistoihin, jolloin vauriot voivat olla laajoja ja vaikeasti korjattavia. Tilaajat, kiinteistön omistajat ja muut asiakkaat voivat todeta että henkilön ammattitaito ja osaaminen on todettu sertifioijan toimesta.

Hae koulutukseen

Märkätilojen valvoja

Tavoite
Sertifioitu märkätilatöiden valvoja on asiantuntija, jonka osaaminen on kokonaisvaltaista. Märkätilaan osuu tyypillisesti useampia urakkarajapintoja, jolloin töiden koordinointi ja valvonta on ensiarvoisen tärkeää. Sertifioitu märkätilatöiden valvoja toimii märkätilojen rakennustöiden, kuten vedeneristys-, putki- ja kalusteasennus- sekä lattiavalutöiden valvonta- tai työnjohtotehtävissä. Näitä tehtäviä hoitavat tyypillisesti talonrakennustyömaiden työnjohtajat, vastaavat työnjohtajat, valvojat ja tekniset isännöitsijät.

Suoritustapa
Koulutus koostuu teoriaosuudesta (kesto min. neljä päivää), kirjallisesta kokeesta sekä vedeneristyksen näyttötyöstä.

Pohjakoulutus / työkokemus
Pohjakoulutus: Rakennusalan AMK-tutkinto tai vastaava aiempi tutkinto. Työkokemusvaatimuksena vähintään kolme vuotta märkätilarakentamiseen liittyvää kokemusta. Jos pohjakoulutus puuttuu, tulee koulutettavalla olla vähintään kymmenen vuotta rakennusalan työkokemusta, josta viisi vuotta märkätilarakentamiseen liittyvää työkokemusta sekä työnjohto- tai yrittäjäkokemusta rakennusalalta.

Hinta
Koulutusmaksu 1190 euroa (+ alv 24 %). Näyttömaksu 450 euroa (+ alv 24 %). Lisäksi matkakulut näyttökohteeseen.

Voimassaoloaika
Toistaiseksi, voimassaolon edellytykset tarkastetaan vuosittain.

Mitä hyötyä?
RT-kortti, joka kuvaa hyvää rakentamistapaa, ohjeistaa, että märkätilatöiden valvojalla on henkilösertifikaatti. Näin varmistetaan märkätilahankkeen laadukas ja kosteusturvallinen toteutus. Tilaajat, kiinteistön omistajat ja muut asiakkaat voivat todeta että henkilön ammattitaito ja osaaminen on todettu sertifioijan toimesta.

Hae koulutukseen

Rakenteiden tiivistäjä

Tavoite
Rakenteiden ilmavuotoja korjataan tiivistämällä. Tiivistäminen estää epäpuhtauksien pääsyn sisätiloihin, säästää energiaa ja parantaa oleskeluviihtyvyyttä. Sertifioitu rakenteiden tiivistäjä ymmärtää syyt ilmavirtauksiin ja vuotoihin sekä tiivistämisen vaikutuksen rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimintaan. Hän myös tuntee eri tyyppiset tiivistettävät rakenteet, tiivistämisen periaatteet sekä erilaiset tiivistysmateriaalit ja niiden asennustavat.

Suoritustapa
Koulutus koostuu teoriaosuudesta (min. kaksi päivää), kirjallisesta kokeesta ja näyttötyöstä.

Pohjakoulutus / työkokemus
Ei pohjakoulutusvaatimusta. Työkokemusvaatimuksena vähintään 1,5 vuoden kokemus talonrakennusalalta.

Hinta
Koulutusmaksu 750 euroa (+ alv 24 %). Työnäyttö 200 euroa (+ alv 24 %).

Voimassaoloaika
Toistaiseksi, voimassaolon edellytykset tarkastetaan vuosittain.

Mitä hyötyä?
Tilaajat, kiinteistön omistajat ja muut asiakkaat voivat varmistua siitä, että henkilön ammattitaito ja osaaminen on todettu sertifioijan toimesta.

Hae koulutukseen

Viemärisaneeraaja

Tavoite
Perinteisen putkiremontin vaihtoehto on viemäreiden saneeraaminen sukittamalla tai pinnoittamalla. Saneeraustyö edellyttää osaamista, koska saneerattu putkisto tehdään asennuskohteessa. Sertifioitu viemärisaneeraaja tuntee erilaiset menetelmät, tuotteet ja asennustavat. Hän tuntee myös tuotteiden rajoitukset ja erityispiirteet. Sertifioitu viemärisaneeraaja varmistuu aina viemärin kunnosta ennen työhön ryhtymistä, ymmärtää puhdistuksen tärkeyden, ymmärtää materiaalien käyttäytymiset ja kovettumisolosuhteet. Hän osaa myös kirjata ylös työn vaiheet, käytetyt tuotteet ja määrät yksilöidysti.

Suoritustapa
Koulutus koostuu lähipäivästä (kesto yksi päivä), ennakkomateriaalista, ennakkotehtävästä, kirjallisesta kokeesta ja näyttötyöstä.

Pohjakoulutus / työkokemus
Ei pohjakoulutusvaatimusta. Työkokemuksena vähintään 1,5 vuoden talonrakennus- tai LVV-alaan liittyvä kokemus, josta yksi vuosi viemäreiden sisäpuolisesta saneeraamisesta.

Hinta
Koulutusmaksu 430 euroa (+ alv 24 %). Näytön vastaanotto 310 euroa (+ alv 24 %). Lisäksi näytön vastaanottajan matkakustannukset näyttöpaikalle.

Voimassaoloaika
Toistaiseksi, voimassaolon edellytykset tarkastetaan vuosittain.

Mitä hyötyä?
Viemärisaneerausalalla on paljon toimijoita, joiden toiminnan laatua on hankala arvioida. Huonosti toteutettu viemärisaneeraus voi alkaa oireilla vasta vuosien kuluttua remontista. Sertifikaatilla on helppo osoittaa perehtyneisyys ja ammattitaito viemärisaneerausasioissa.

Hae koulutukseen

Rakenteiden saumaaja

Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet tehdä saumaustöitä ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Suoritustapa
Yksi lähiopetuspäivä + tentti ja työnäyttö.

Pohjakoulutus / työkokemus
Henkilösertifikaatin myöntäminen edellyttää 1,5 vuoden työkokemusta rakennusalalta sekä voimassa olevaa työturvallisuuskorttia.

Hinta
Koulutusmaksu 650 euroa (+ alv 24 %). Suomen rakennussaumausyhdistyksen jäsenyrityksille hinta on 550 euroa (+ alv 24 %). Hinnat sisältävät näytön vastaanottomaksun pääkaupunkiseudulla.

Voimassaoloaika
Kolme vuotta.

Hae koulutukseen

Tutustu koulutuksiin

TTS.fi


 
Päivitetty
28.5.2021