Mitkä ovat rakentamisen sertifikaatit yrityksille?

Mitkä ovat sertifikaatit rakennusalaan liittyville yrityksille? Kokosimme oleelliset tiedot sertifikaateista.

SMRY-sertifikaatti

Mitä arvioidaan?
Ovi-, ikkuna- ja lasijulkisivurakentajien yrityksen tieto- ja osaamistaso. Arviointi perustuu suoritettuihin alan koulutuksiin sekä järjestelmätoimittajien tekemiin auditointeihin.

Miten arvioidaan?
Auditoinnin yhteydessä arvioidaan valmistajan toiminta eli tarkistetaan vallitseva toiminnan laatu sekä määritellään kehittämisalueet. Kriteereinä ovat suoritetut koulutukset sekä osoitettu osaamisen taso.

Mitkä kriteerit myöntämiselle?
Yritys voi hakea sertifikaattia SMRY:ltä, kun se on suorittanut koulutukset ja auditoinnin hyväksytysti.

SMRY-sertifikaatilla yritys osoittaa saaneensa CE-merkintään perustuvan metallirakennealan ammatillisen koulutuksen.

Miten haetaan?
SMRY-sertifikaatti on tarkoitettu Suomen metallirakenneyhdistyksen SMRY:n jäsenille. Sertifikaatin saa, kun yritys on suorittanut hyväksytysti sekä järjestelmätoimittajan tuotekoulutuksen että SMRY:n yleiskoulutuksen. Koulutuksia järjestetään kerran vuodessa. Sertifikaatti on voimassa viisi vuotta kerrallaan.

Kuinka paljon maksaa?
250 euroa.

Mitä hyötyä sertifikaatista on yritykselle?
Työn laadun parantaminen ja entistä paremmat mahdollisuudet tarjouskilpailuissa. Sertifikaatti osoittaa, että yrityksellä on kyky toimia alan määräysten, ohjeiden ja standardien mukaisesti. SMRY-sertifoitu yritys on turvallinen valinta toimittajaksi.
 

RALA-sertifikaatti

RALA-sertifiointi on ISO-järjestelmän pohjalta suomalaisen rakennusalan erityistarpeisiin räätälöity puolueeton sertifiointimenettely, joka perustuu yrityksen johtamisjärjestelmän jatkuvaan arviointiin.

Mitä arvioidaan?
RALA-sertifiointi voi kohdistua yhteen tai useampaan johtamisjärjestelmän osa-alueeseen. RALA-laatusertifikaatti todentaa yrityksen laadunhallintajärjestelmän, RALA-ympäristösertifikaatti ympäristöjärjestelmän ja RALA-turvallisuussertifikaatti työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän

Miten arvioidaan?
Turvallisuussertifikaatin arviointiperusteet vaihtelevat sen mukaan, onko hakijana suunnitteluyritys, rakennuttamisyritys vai rakennus- ja asennusyritys.

Mitkä kriteerit myöntämiselle?
RALA-sertifioinnilla yritys osoittaa, että sen laadunhallinta-, ympäristö- ja/tai turvallisuustyö on hyvällä tasolla ja se kehittää toimintatapojaan järjestelmällisesti edelleen. Rakennuttamiselle, suunnittelulle ja rakentamiselle on omat arviointiperusteensa, ja niissä on huomioitu yrityksen onnistumisen ja menestymisen kannalta keskeiset toimintatavat.

Miten haetaan?
RALA-sertifikaatin myöntäminen ja voimassaolo edellyttää, että yritys kehittää menetelmiään ja tuotteitaan sekä parantaa toimintaansa vuosittaisen seurannan ja palautteen perusteella.

Kuinka paljon maksaa?
RALA-sertifioinnin vuosimaksu perustuu yrityksen liikevaihtoon. Vuosimaksu määritetään viimeisimmän vahvistetun tilikauden liikevaihdon mukaisesti ja se veloitetaan per myönnetty sertifikaatti.

Alle yhden miljoonan euron liikevaihdolla vuosimaksu on 360 euroa yhtä sertifikaattia kohden. Vuosimaksu nousee kalleimmillaan 4500 euroon, jos yrityksen liikevaihto on enemmän kuin sata miljoonaa euroa.

Mitä hyötyä sertifikaatista on hankkeen eri osapuolille?
Ulkopuolinen sertifiointi on puolueeton todennus siitä, että yritys täyttää sertifioinnin kriteerit ja toimiin niiden mukaisesti. Tämä toimii tilaajalle kolmannen osapuolen todennettuna varmennuksena. Yritys puolestaan saa tukea omaan kehitystyöhönsä työterveys- ja turvallisuusasioissa.
 

TT sertifikaatti

TT-sertifikaatti on talotekniikkaurakoitsijoille kohdennettu laatusertifikaatti, joka vastaa pääosin ISO 9001 -sertifikaattia. TT-serfikaatti soveltuu kuitenkin paremmin talotekniikkaurakoitsijoiden toimintaan.

alotekniikkasertifikaatti voidaan myöntää kokonaisuutena talotekniikkayritykselle tai erillisinä osa-alueina sähkö-, LVI-, turva- ja automaatiourakoitsijoille.

Mitä sertifikaatilla arvioidaan?
Sertifiointiohjelmalla arvioidaan urakoitsijan toiminnanohjauskäsikirjan toimivuutta käytännössä ja sen vaatimustenmukaisuutta.

Miten arvioidaan?
Pääarvioija tekee toiminnanohjauskäsikirjan vaatimustenmukaisuusarvioinnin sekä muiden sertifikaatin vaatimusten arvioinnin toimitettuihin asiakirjojen perusteella ennen yrityksessä tapahtuvaa arviointikäyntiä.

Yrityskäynnillä tarkistetaan toiminnanohjauskäsikirjassa esitettyjen prosessien ja menetelmien käyttöönotto ja toimivuus käytännössä.

Mitkä ovat kriteerit myöntämiselle?
TT-sertifikaatin myöntämisen edellytyksenä on vaatimusten mukainen toiminnanohjauskäsikirja.

Sertifioitavan yrityksen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Yrityksellä on eri toimialojen vaatimat vastuuhenkilöt.
  • Ilmoitukset tarvittaviin viranomaisten rekistereihin ovat kunnossa.
  • Yhteiskuntavastuiden hoitaminen on kunnossa.
  • Vähintään viisi referenssiä sertifioitavalta toimialalta. Turvaurakoinnin osalta vaatimus on vähintään kolme referenssiä sertifioitavalta turvaurakointialueelta.
  • Toiminnan vastuuvakuutus (vähintään 500 000 euroa / vakuutustapahtuma)
  • Vaatimukset täyttävä toiminnanohjauskäsikirja.


Miten haetaan?
Sähköisellä lomakkeella osoitteesta www.seti.fi. Hakemukseen liitetään tarvittavat liitetiedostot, muun muassa kopio yrityksen toiminnanohjauskäsikirjasta ja referenssit.

Kuinka paljon sertifikaatti maksaa?
Ensiarvioinnin kustannus riippuu sertifioitavan toiminnan laajuudesta sekä yrityksen koosta (sertifioitavien toimipaikkojen lukumäärä vaikuttaa arvioinnin laajuuteen). Ensiarvioinnin kustannus on tyypillisesti 2000 – 3500 euroa.

Ensisertifiointivuoden jälkeen sertifikaatilla on vuosimaksu, joka määräytyy sertifioitujen toimialojen määrän perusteella. Sen kustannus on 340 – 500 euroa vuodessa.

TT-sertifikaatissa yritykseen tehdään arviointikäynti joka kolmas vuosi. Välivuosina yritys toimittaa vuosiraportin toiminnastaan. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta kerrallaan, jos ylläpidon vaatimukset täyttyvät jatkuvasti. Kokonaiskustannus sertifikaatin voimassaolon ajalle on tapauskohtaisesti noin 3000 – 4500 euroa.

Mitä hyötyä sertifikaatista on hankkeen eri osapuolille?
Rakennuttaja tietää, että yrityksen toiminta täyttää tietyt laatuvaatimukset ja on luotettavalla pohjalla. Toiminnan osalta yrityksellä on vaadittavat vastuuhenkilöt, vastuuvakuutukset, määritetyt toimintatavat, jotka luovat jatkuvuutta yrityksen toimintaan poikkeustilanteissa.

Urakoitsijalle TT-sertifikaatti on erityisesti oman toiminnan tehostamiseen ja kehittämiseen soveltuva työkalu. Vaatimukset täyttävä toiminnanohjauskäsikirja selkeyttää muun muassa uusien henkilöiden perehdyttämistä yrityksen toimintakulttuuriin.
 

 
Päivitetty
14.5.2021