Sisäilman VOC-pitoisuuksista on teetetty kattava tutkimus Suomessa

Hyvää sisäilmaa ei tunnista hajusta, sillä sisäilmassa leijuu myös hajuttomia epäpuhtauksia. Duodecimin julkaisun mukaan (ttl00208 (000.208)) hajukynnykset ovat yleensä huomattavasti matalampia kuin ärsytystä aiheuttavat pitoisuudet. Kuitenkin esimerkiksi formaldehydillä hajukynnyksen antama turvallisuusmarginaali voi olla yllättävän kapea.

Sisäympäristön orgaanisista yhdisteistä suurin osa on haihtuvia eli helposti huonelämpötilassa höyrystyviä aineita. Ne esiintyvät merkittävissä määrin kaasumaisessa muodossa.

VOC-yhdisteisiin törmää rakennus- ja sisustusmateriaaleissa. Hitaasti haihtuvia yhdisteitä kutsutaan SVOC:ksi (Semi Volatile Organic Compound) eli puolihaihtuviksi orgaanisiksi yhdisteiksi. Mikrobiperäisiä (sädesienet, homeet, hiivat ja muut bakteerit) haihtuvia orgaanisia yhdisteitä kutsutaan nimellä MVOC (Microbial Volatile Organic Compound). Nämä tuottavat siis aineenvaihduntatuotteena muun muassa etikkahappoa, tiettyjä alkoholeja, aldehydejä ja terpeenejä.

Erilaiset VOC-yhdisteet määritellään kiehumispisteensä mukaan:

 • VVOC (Very Volatile Organic Compound) Erittäin haihtuvat yhdisteet, kiehumispiste 0-100
 • VOC Haihtuvat yhdisteet, kiehumispiste 50-260
 • SVOC (Semivolatile Organic Compound) Puolihaihtuvat yhdisteet, kiemumispiste 240-400
 • POM (Particulate Organic Matter) Partikkeleihin sidotut yhdisteet, kiehumispiste > 380

TTL teetti tutkimuksen sisäilmasta

Työterveyslaitos teetti kattavan tutkimuksen (tiedote 2.2.2021) toimistojen, koulujen, päiväkotien ja sosiaali- ja terveysalan toimistotyyppisten tilojen VOC-päästöjen lähteistä, pitoisuuksista, terveysvaikutuksista ja mittausmenetelmistä. Pääpaino katsauksella oli VOC-yhdisteissä, mutta suppeasti käsiteltiin myös erittäin haihtuvia VVOC-yhdisteitä ja puolihaihtuvia SVOC-yhdisteitä. Katsauksen tuloksia on tarkoitus hyödyntää mm. rakennusten olosuhteiden ja niiden terveydellisen merkityksen arvioimiseen liittyvien ohjeiden päivityksissä.

Pitoisuustasoja tarkasteltiin VOC-yhdisteiden ja VVOC-yhdisteisiin kuuluvan formaldehydin osalta Työterveyslaitoksen vuosina 2010–2019 keräämien mittausaineistojen perusteella. Näytteet ovat peräisin pääosin rakennuksista, joissa on epäilty sisäilmaongelmaa.
 

Tutkimuksessa käytettiin sekä kerääviä menetelmiä että jatkuvatoimisia mittareita. Tutkimoksessa todetaan, että keräämällä saadut tulokset ovat laboratorioanalyysin jälkeen vertailukelpoisia suhteessa erilaisiin ohje- ja raja-arvoihin. Tutkimuksen mukaan jatkuvatoimisilla mittalaitteilla saadaan suuntaa antavaa tietoa sisäilman epäpuhtauspitoisuuksista ja pitoisuuksissa tapahtuvista muu-toksista. Jatkuvatoimisia mittalaitteita ei voida tällä hetkellä käyttää yksinään sisäilman kemiallisen laadun arviointiin. Niitä ei tule myöskään käyttää terveysvaikutusten arviointiin.

Tutkimustulokset: Haihtuvat orgaaniset yhdisteet toimistotyyppisissä työympäristöissä >>

Sisäilman pilaajat

Sisällä huoneilmaan haihtuu paljon erilaisia yhdisteitä ja hiukkasia. On sieniä, bakteereita, viruksia ja alkueliöitä. Kaikki sisällä leijuva ei kuitenkaan ole vahingollista ihmiselle. Osa esimerkiksi bakteereista on peräisin ihmisestä itsestään. Mikrobit, joihin kuuluvat muun muassa sienet, ovat pääasiallisesti kulkeutuneet sisälle ulkoa ja erityisesti sulan maan aikana.

Sisäilman ongelmien aiheuttajat voidaan jakaa kolmeen ryhmään: fysikaaliset, kemialliset ja biologiset tekijät.
Fysikaalisia ovat:

 • huoneen lämpötila ja veto
 • huoneilman kosteus
 • rakenteiden kosteus
 • ilman vaihtuvuus
 • radon

Kemiallisia aiheuttajia ovat:
 • ammoniakki
 • asbesti
 • formaldehydi
 • hiilidioksidi
 • häkä
 • PAH-yhdisteet
 • styreeni
 • VOC-yhdisteet (haihtuvat orgaaniset yhdisteet)
 • sisäilman hiukkaset
 • tupakansavu

Biologiset aiheuttajat:
 • mikrobit, joihin kuuluvat bakteerit, home ja hiivasienet

Likaiset suodattimet osasyynä huonoon sisäilmaan

Huoneilman laatu on monien erilaisten kemiallisten, fysikaalisten sekä mikrobiologisten tekijöiden summa. Tärkein huoneilman laatuun vaikuttava tekijä on ilman vaihtuvuus. Odotamme ilmanvaihdon tuovan sisäilmaan puhdasta ja raikasta ulkoilmaa. Likaiset ilmansuodattimet tai ilmastointilaitos voivat kuitenkin jopa pilata tuloilman. Tunkkainen haju ilmanvaihtokanavissa johtuu usein laitteisiin ja suodattimiin kerääntyneestä pölystä ja ulkoa tulleesta orgaanisesta aineesta, kuten hyönteisistä ja siitepölystä.

Kiinteistöjen puhtaasta ja raikkaasta sisäilmasta huolehtiminen on hyvin tärkeää. Helpoin tapa on vaihtaa ilmansuodattimet säännöllisin väliajoin. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ilmansuodattimet voi joutua vaihtamaan jopa neljä kertaa vuodessa.

Likainen suodatin vaikuttaa energiankulutukseen

Monesti ei ajatella, että likainen ilmansuodatin vaikuttaa myös energian kulutukseen. Ilmansuodattimien likaantuminen aiheuttaa painehävikkiä ilmavirtaukselle. IV-koneet taas yrittävät estää ilmavirtauksen pienenemisen ja lisäävät automaattisesti lisää kierroksia koneistoon, tasatakseen ilmavirtauksen ennalleen. Tämä lisää luonnollisesti sähkönkulutusta.

Suodattimien likaantuessa myös LTO-laitteet voivat tukkiutua, joka heikentää lämmöntalteenottoa. Tällöin joudutaan tilanteeseen, jolloin tuloilman lämmittämiseen kuluu enemmän energiaa.

Rivi- ja kerrostaloissa on yleensä joko huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet tai yhteiskanavakoneet, jolloin ilmanvaihtokone hoitaa sekä tulo- että poistoilmanvaihdon. Ensin mainituissa käytetään suodatinsarjoja, ja jälkimmäisissä yleensä pussisuodattimia. Tässä tapauksessa tuloilma on myös suodatettu hienosuodattimella, eli asunnon sisäilmanlaatu on selvästi parempi. Vanhemmissa taloissa on joko koneellinen tai painovoimainen ilmanvaihto, jolloin asunnossa on yksi tai useampia korvausilmaventtiileitä, joissa on normaalisti karkeasuodatin.

Sentakia Oy toimittaa suodattimet

Sentakia Oy toimittaa laajalla valikoimalla useimpiin koneisiin soveltuvia, laadukkaita ilmansuodattimia, kuten esimerkiksi Swegon / Ilto, Vallox, Parmair, Enervent, Deekax, Zone, Fläkt Woods, Kair, Nilan, Onnline ja moniin muihin koneisiin. Kaikki suodattimet on testattu ja valmistettu uuden ISO 16890 -standardin mukaan. Kaikkea ilmastointilaitteisiin liittyvää voit kysyä Sentakia Oy:n asiantuntijoilta.

Sentakia Oy tarjoaa pientalosuodattimia, liikekiinteistöjen- ja teollisuuden suodattimia nopealla toimituksella. Taloyhtiöissä uuden suosituksen mukaan ilmansuodattimien vaihtovastuu on siirtynyt huoneiston asukkaalta taloyhtiölle. Vastuunjaon muuttaminen ei ole ollut pakollista, mutta se on varmasti hyödyllistä. Suodattimien vaihdon säännöllisyys parantaa sisäilmaa, koska laitteisto ei toimi kunnolla likaisilla ilmansuodattimilla.

Tutustu palveluun

Lähteet: TTL, Sisäilmayhdistys Ry, Ympäristö.fi, Asumisterveysopas 2009, Ulkoilman mikrobien kulkeutuminen sisäilmaan (Niina Kemppainen), Ilmanvaihtokoneiden suodattimien vaihtovälin optimoiminen sähkönkulutuksen perusteella (Juho Pietiläinen)

 
Päivitetty
14.4.2021