Kattoturvatuotteisiin liittyvä sääntö- ja määräyskokoelma

EN-standardi

Useimmista kattoturvatuotteista määrätään Euroopan alueella yhteisesti käytössä olevilla EN-standardeilla. Standardit koskevat tuotteiden mitoitusta, ominaisuuksia, testaamista, asennusta sekä huoltoa. EN-standardit ovat pätevimpien alan ammattilaisten ja asiantuntijoiden yhdessä laatimia. Niiden noudattaminen takaa, että kattoturvatuotteiden riittävän suorituskyvyn ja turvallisuuden kaikissa tilanteissa.

CE-merkintä

Suomessa kattoturvallisuuteen liittyviä määräyksiä on julkaistu jo vuodesta 1965. Vuonna 2013 voimaan astunut rakennustuotteiden CE-hyväksyntäpakko ja kattoturvatuotteiden vuositarkastusvelvoite asettivat lisävelvollisuuksia sekä kattoturvavalmistajille että talonyhtiöille. Kattoturvavalmistajat testaavat CE-merkityt kattoturvatuotteet ja valvovat näiden valmistuksen tasalaatuisuutta yhteistyössä viranomaisten kanssa. CE-merkittäviä kattoturvatuotteita ovat katon kattokulkutiet kuten lapetikkaat ja kattosillat sekä nousuturvakiskojärjestelmät.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

Järjestyslaki

Rakennuksen tai rakennelman omistajan tai haltijan taikka hänen edustajansa on huolehdittava siitä, ettei rakennuksesta, rakennelmasta tai muusta vastaavasta paikasta putoava lumi tai jää taikka muu esine tai aine aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle.

Pelastuslaki

Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että:

1) tulisijat ja savuhormit pidetään sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti;
2) nuohooja nuohoaa tulisijat ja savuhormit säännöllisesti;
3) tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.

Edellä 1 momentissa säädetyt velvoitteet eivät koske kaasukäyttöistä tulisijaa eikä sen hormia.

Asunto-osakeyhtiölaki

Tarkoituksensa toteuttamiseksi asunto-osakeyhtiö huolehtii hallinnassaan olevien kiinteistöjen ja rakennusten pidosta siten kuin tässä laissa säädetään ja yhtiöjärjestyksessä määrätään.

Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään 1 luvun 11 §:ssä säädetyn huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle.

Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän on korvattava myös vahinko, jonka hän on tehtävässään muuten tätä lakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle.

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta

Katolla tehtävään huoltoon ja työskentelyyn liittyvästä turvasta määrätään 1.1.2018 voimaan astuneessa ympäristöministeriön asetuksessa rakennusten käyttöturvallisuudesta. Asetus (linkki alla) määrää kattoturvaa liittyen, että kaikkiin huoltoa tai tarkastusta vaativiin rakennuksen osiin on tarjottava pääsy ja työskentelymahdollisuus vaarantamatta työntekijöiden ja sivullisten turvallisuutta. Pääsy tulee järjestää turvallisella, helppokulkuisella ja katkeamattomalla kulkutiellä. Yli 1:8 kaltevalla katolla (> 7 °) on käytettävä kattosiltaa, lapetikasta, kattoporrasta, askeltasoja tai jalkatukia. Rakennuksessa, jonka korkeus ylittää 9 metriä, on oltava kiinnitysrakenteet turvaköysiä varten. Rakennuksessa on oltava myös riipputelineiden kiinnitysrakenteet ja -varusteet, jos julkisivun huoltoon ei ole suunniteltu muuta toimivaa ratkaisua.

Lumiesteisiin liittyen asetuksessa (linkki alla) määrätään, että sisäänkäynnit ja kulkuväylät sekä talvisin käytettävät leikki- ja oleskelualueet sekä rakennusta ympäröivän katualueet ja muun yleiset alueet on oltava suojattu rakennuksen katolta putoavalta lumelta ja jäältä lumiestein. Lumiesteitä valittaessa katemateriaali ja katon kallistus tulee ottaa huomioon.

Mahdollisten lasten liikkuminen kiinteistön alueella, auton pysäköintipaikka, terassikalusteiden säilytyspaikka ja suojattavat istutukset tulisi ottaa huomioon muun muassa edellä mainittujen asetuksien lisäksi, jotta yllättäviltä vahingoilta vältytään.

RT- ja KH-kortit

Asennuksessa tulee ottaa huomioon katteen materiaali, katon kaltevuus ja lumiesteen kiinnikkeiden kiinnikevälit. Näiden pohjalta määräytyy myös se, tarvitaanko lumiesteitä yhteen vai kahteen kerrokseen lappeelle. Lumiesteiden oikein mitoituksen tarkoitus on välttää esimerkiksi lumiesteeseen kohdistuvan kantokyvyn ylittämistä. Seurauksena kantokykyyn nähden liika rasitus voi aiheuttaa lumiesteen pettämisen lumimassan alla.
Kattoturvatuotteisiin liittyvät RT- ja KH-kortit:

 
Päivitetty
21.10.2021