Yrityksiä uhkaa työntekijöiden ikääntyminen: Asiantuntija kannustaa satsaamaan osaamisen kehittämiseen

Uusi hanke pyrkii tarjoamaan ratkaisun yritysten lisääntyneeseen osaamisvajeeseen.

Työntekijöiden vanheneminen uhkaa suomalaisia yrityksiä kovenevalla vauhdilla. Asiantuntijoiden mukaan uusien työntekijöiden rekrytointiin ei voi läheskään aina luottaa työntekijöiden osaamisen varmistamiseksi. Suomessa on lukuisia aloja, joilla kärsitään osaavan työvoiman puutteesta. Ongelmista ovat kertoneet muun muassa it-alan yritykset ja perinteisemmiltä aloilta esimerkiksi Fazer, joka on alkanut kouluttaa itse leipureita.

Asiantuntijan mukaan tarpeet vaihtelevat vahvasti eri aloilla.

TSL:n syksyllä käynnistynyt Uraohjausta työpaikalla -hanke tarjoaa Uudellamaalla toimiville pk-yrityksille keinoja, joilla voi ennakoida alalla tapahtuvia muutoksia ja helpottaa yrityksen henkilöstön päivittämistä ajan tasalle.

Yritysten kanssa kehitystyötä hankkeessa tekevät Careeria ja Tampereen Ammattikorkeakoulu. Osallistuvissa yrityksissä tehdään osaamistarpeiden kartoitus ja henkilöstön osaamisen kartoitus. Saatujen tietojen pohjalta rakennetaan suunnitelma siitä, miten osaamista jatkossa kehitetään.

"Osaamisen kehittäminen ei sinänsä ole uusi asia. Yritykset ovat aina pyrkineet ennakoimaan omaa alaansa. Hankkeemme pyrkii kuitenkin tuomaan suunnitelmallisen tavan toimia, jossa koulutuksen tarjoaja, työnantaja ja henkilöstö tekevät tiivistä yhteistyötä."

Ilkka Vuorikuru, hankepäällikkö, Työväen Sivistysliiton TSL

Hän painottaa henkilöstön osaamiseen investoinnin tärkeyttä etenkin silloin, kun yrityksen toimintaympäristö syystä tai toisesta muuttuu.

– Toimintaympäristön muutos riippuu vahvasti alasta. Teollisuuden aloilla on aina investoitu uuteen teknologiaan ja samoin vaikkapa terveydenhuollossa. Palvelutyössä kuluttajakäyttäytyminen muuttuu sekin teknologian kehittyessä. Ympäristöasiat tuovat myös oman reagointitarpeensa, mikä vaikuttaa jollain aikavälillä henkilöstön osaamistarpeeseen.

Nopea digitalisoituminen voi olla haaste

Hankkeessa sovelletaan ennakointityöskentelyä, jossa työnantajalle tarjotaan mahdollisuus pohtia oman alan tai jopa oman yrityksen kehitystrendejä liittyen esimerkiksi työelämän tai teknologian muutoksiin.

– Ennakointi ei ole ennustamista vaan olemassa olevasta tiedosta tehtyjä arvioita. Kyseessä on hieman uudenlainen näkökulma osaamisen kehittämiseen, Vuorikuru jatkaa.

Ennakointityöskentelyä varten hankkeessa on mukana myös Tampereen ammattikoreakoulu TAMK.
Vuorikurun mukaan työnantajan on oltava valmis suunnittelemaan henkilöstön osaamista pitkällä aikavälillä. Se tarkoittaa koulutusmahdollisuuksien kartoittamista ja niihin valmistautumista.

– Kyse on siis toiminnasta, jonka tulisi olla jatkuvaa, joten valmiutta siihen pitää ensin kehittää. Työnantajan on myös arvioitava, millaisia muutoksia toimintaympäristössä havaitaan. Onko esimerkiksi jokin osaaminen vanhentumassa tai onko jossain päin maailmaa kehitetty parempia toimintatapoja, jotka tulisi ottaa käyttöön. Investointi toiminnan tehostamiseen tai laadun parantamiseen on yleensä aina myös investointia omaan osaamiseen.

TSL:n hankkeessa kiinnitetään huomiota myös siihen, että työntekijöiden osaaminen ei pääsisi vanhentumaan esimerkiksi nopean digitalisoitumisen takia.

Vuorikuru huomauttaa, että yritykset voivat kouluttaa omasta työntekijästään työuraohjaajan, joka ylläpitää osaamisen kartoittamista ja kehittämistä työpaikalla tukien yrityksen sisäisten urapolkujen luomista.

Uraohjausta työpaikalla on Työväen Sivistysliiton, ammatillista koulutusta järjestävän Careerian ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteishanke, joka toimii Uudellamaalla vuosina 2020–2022. Hankkeen ajan palvelut ovat yrityksille maksuttomia. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

 
Päivitetty
6.11.2020