Kosteudenhallinnan koordinaattorilla on rakennustyömaalla iso vastuu

Asianmukainen kosteudenhallinta työmailla saatetaan aloittaa aivan liian myöhään. Rakennusten kosteusvaurioiden syy on harvemmin yksittäinen ja syitä löytyy moninaisia. Työmaillakaan ei aina tunnisteta oikeita työmenetelmiä vallitseviin olosuhteisiin nähden. Kosteudenhallintakoordinaattoreilla on tästä rakennustyömailla suuri vastuu ja heidät pitäisi ottaa projektiin mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Kosteudenhallinta kattaa koko rakennushankkeen, ja ajallisesti rakennuksen suunnitteluvaiheesta käyttöönottoon. Kosteudenhallintakoordinaattorin työtehtäviä ja vastuita selvittää Työtehoseuran koulutuspäällikkö Mikko Myller.

Kosteudenhallinnan puuttuminen työmaalla

Rakentamisaikaisen kosteudenhallinnan puutteiden vaikutuksista saamme lukea aika-ajoin lehdistä. TTS:n Mikko Myller toteaa, että kosteudenhallinnan huono toteutuminen näkyy joskus ongelmina jo rakentamisvaiheen aikana, mutta hänen mukaansa usein valitettavasti ongelmat tulevat esiin vasta siinä vaiheessa, kun asukas on muuttanut sisään.

- Esimerkiksi mineraalivillaeristeiden kastuminen rakentamisvaiheen aikana voi aiheuttaa rakenteelle kosteusvaurion, joka pahimmillaan tulee ilmi vasta pitkän ajan kuluttua vaikkapa asukkaiden sisäilmaoireiluna.Näin syntyneet virheet ovat äärimmäisen ikäviä rakennusalan imagon kannalta, mutta myös hyvin kalliita ja hankalia korjattavia jälkeenpäin.

Kosteudenhallinta kuriin

Rakennushankkeissa vaadittava kosteudenhallintaselvitys ja sen laajuus riippuu paljolti hankkeen laajuudesta ja luonteesta. Selvitykset ovat siis erilaisia erityyppisissä rakennushankkeissa. Ympäristöministeriön tiedotteen (2017) mukaan selvityksessä arvioidaan koko hankkeen kriittiset kosteusriskit ja suunnitellaan toimet niiden torjumiseksi. Siinä kerrotaan muun muassa, miten rakennusaineita, -tuotteita ja -osia suojataan ja rakenteiden kuivuminen varmistetaan.

Jotta vähennetään kosteusvauriot ja pienennetään mahdollisuutta edes vaurioiden syntymiseen, rakennustyömaalle on nimettävä henkilöt, jotka vastaavat työmaan kosteudenhallinnasta hankkeen eri vaiheissa. Tähän työhön TTS kouluttaa kosteudenhallintakoordinaattoreita. – koordinaattori valvoo ja ohjaa rakennustyömaan kosteudenhallinnan toteutumista koko rakennushankkeen ajan, kertoo Myller. Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävä perustuu lainsäädäntöön, tarkemmin asetukseen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (1.1.2018). Kosteudenhallintakoordinaattori toimii rakentamiseen ryhtyvän edustajana.

Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta

Hyöty rakennuttajalle


Kysyttäessä, mitä hyötyä kosteudenhallintakoordinaattorista on rakennuttajalle tai koko rakennustyömaalle, Myller vastaa: - Ensinnäkin kosteudenhallinnasta vastaavan henkilön nimeäminen hankkeelle perustuu lainsäädäntöön eli se on pakollinen. Tämän lisäksi pätevän henkilön suorittama kosteudenhallinta helpottaa rakennuttajan työtaakkaa.

Kun koordinaattori on mukana hankkeen alusta saakka eli mukana myös suunnittelussa, pystytään jo tässä vaiheessa ottamaan huomioon kohteen erityispiirteet kosteudenhallinnan näkökulmasta.

Näin on mahdollista päästä säästöihin hankkeen kokonaiskustannuksissa, sen lisäksi että virheiden korjauksista aiheutuvat kustannukset pienenevät! Kosteudenhallinnan koordinaattori säästä siis rakennustyömaalla myös selvää rahaa ja aikaa.

Kosteudenhallinnan käytännöt työmailla

- Kosteudenhallintaa toteutetaan työmaalla samaan tapaan kuin esimerkiksi työturvallisuuden seurantaa. Kosteudenhallintaa dokumentoidaan suunnitelmien mukaan, järjestetään katselmuksia tarpeen mukaan sekä tärkeänä yksityiskohtana työmaakokouksissa on kosteudenhallinnan asiat omana käsiteltävänä kohtanaan.

- Tilanteet voivat nopeatempoisessa rakentamishankkeessa tulla yllättäen eteen esimerkiksi vesivahinkojen tai vaikkapa säävaihtelujen muodossa. Näihin tilanteisiin on oltava suunnitelma, jolla tilanne saadaan haltuun. Yhtä lailla tärkeää on myös kyky reagoida huonoihin ratkaisuihin, mikäli jokin menettely kosteudenhallintasuunnitelmassa koetaankin huonoksi.

Kosteudenhallinnan laatua parannetaan sillä, että rakennustyömaille järjestetään ammattitaitoisia kosteudenhallintakoordinaattoreita. Myller kertoo, että kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys on tässä olennainen asia.

- Riittävän pohjakoulutuksen ja työkokemuksen omaava henkilö voi kouluttautua ja pätevöityä kosteudenhallintakoordinaattorin tehtäviin.Koordinaattorilla täytyy olla myös tosiasiallinen toimivalta hoitaa tehtäväänsä ja puuttua epäkohtiin.

Ennakoivan kosteudenhallinnan tärkeys

Kosteusvaurioista herännyt keskustelu on nostanut myös ennakoivan kosteudenhallinnan niin sanotusti pöydälle. Rakennushankkeet toteuttavat kosteudenhallintaa eri tavoin työmaillaan, eikä vakiintunutta käytäntöä vielä löydy.

Myller kertoo, että ennakointi kosteudenhallinnassa tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että kosteudenhallintakoordinaattori on hankkeessa mukana alusta asti, siis jo hankesuunnittelusta alkaen. Näin kyetään ottamaan huomioon kohteen erityispiirteet ja jopa muokkaamaan suunnitelmia niin, että laadukas toteutus on mahdollista.

A-Insinöörien Joonas Sihvon mukaan (Rakennusfysiikan luennot, Tampere 2019) kosteudenhallinnan suunnittelu aloitetaan yleensä liian myöhäisessä vaiheessa. Kosteudenhallintakoordinaattori otetaan mukaan vasta kun hanketta on suunniteltu jo hyvinkin pitkälle, yleensä hieman ennen rakennusluvan hakemista. Tämä käytäntö ei jätä koordinaattorille mahdollisuutta osallistua täysipainoisesti ja ennen kaikkea ennakoivasti hankesuunnitteluratkaisuihin tai hankkeen aikataulutukseen.

On tärkeää tunnistaa kriittiset tekijät ja panostaa niihin. Kartoituksen valmisteluun pitää käyttää tarpeeksi aikaa. Tämä hyödyttää suunnittelijoiden ja koordinaattorien panostusta kosteudenhallintaan ja edesauttaa huomion kiinnittymisen oleellisiin asioihin.

Kosteudenhallinta vaatii ammattitaitoa

- Vaikka rakennushankkeen kosteudenhallinta voi vaikuttaa yksinkertaiselta – ei päästetä rakenteita kastumaan ja huolehditaan rakennekosteuden poistumisesta – on kokonaisuuden hallinta laaja-alaista ja syvää ammattitaitoa vaativaa. Sen lisäksi, että henkilö on osoittanut pätevyytensä toimia kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävissä, tulee hänen ajaa tiukasti rakennuttajan etuja kaikissa yksityiskohdissa. Tämä edellyttää tietynlaista luonnetta kiireisellä rakennustyömaalla.

- Kosteudenhallintakoordinaattori toimii myös opastajana ja ohjaajana esimerkiksi päällystettävyyden arviointitilanteissa sekä sääsuojauksissa; nämä ovat vaativia asiantuntijatehtäviä.

TTS kouluttaa

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on vahva rakennusalan koulutus ja kokemus sekä edellytykset toimia kosteuskoordinaattorin tehtävissä. Kosteudenhallintakoordinaattorilta edellytetään tyypillisesti vastaavaa pätevyyttä, kuin kohteen vastaavalta työnjohtajalta.

Kosteudanhallintakoordinaattori PRO-koulutus >>

Tutustu koulutuksen sisältöön >>

Koulutuskalenteriin

TTS Työtehoseura on valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, joka kouluttaa vuosittain noin 8 000 opiskelijaa eri alojen ammattilaisiksi. Lisäksi Työtehoseura toteuttaa vuosittain noin 80 työelämän kehittämis- ja tutkimushanketta.

Mikko Myller
koulutuspäällikkö, työnjohto- ja asiantuntijakoulutukset
050 3425 570
mikko.myller@tts.fi
TTS - Työtehoseura
Sarkatie 1, 01720 Vantaa

 
Päivitetty
26.7.2020