Serviz Oy - palvelut

Serviz Oy on kehittänyt ratkaisuja työmaan toiminnan tehostamiseen ja samalla laadun parantamiseen. Heidän pääsuuntansa ovat suunnittelu, seuranta ja hallinta. Suunnitteluvaiheessa Servizin asiantuntijat kartoittavat asiakkaan kanssa kosteusriskit ja niiden perusteella suunnitellaan seurantakohteet. Seuraavassa vaiheessa seurataan jatkuvasti olosuhteita, jolloin esimerkiksi betonirakenteiden kuivumisen ennuste on aina ajan tasalla. Hallintaan Serviz tarjoaa toimenpide-ehdotuksia olosuhteiden säätämiseksi.

Lue lisää esimerkkikohteista >>

Työmaan olosuhdeseuranta

Rakennustyömaan olosuhteilla on oleellinen merkitys hankkeen onnistumisen kannalta. Liiallinen kosteus, jäätyminen, kuumuus, kylmyys ja pöly ovat läsnä kaikilla työmailla. Olosuhteita voidaan hallita, mutta tuntematta olosuhteita ei koskaan voida päästä optimaaliseen olosuhteeseen, joka on tasapainossa kustannusten ja laadun suhteen. Dokumentoimalla olosuhteet, voit osoittaa tilaajalle myös jälkikäteen, että työmaaolosuhteet ovat olleet kunnossa.

Serviz tarjoaa kokonaisratkaisut työmaan olosuhdeseurantaan, jonka avulla pystyt optimoimaan esimerkiksi lämmityksen, kuivatuksen, osastoinnin ja muun pölyn hallinnan.

Sisäilmaseuranta

Vietämme valtaosan ajastamme sisätiloissa, joten sisäilmalla on merkittävä vaikutus hyvinvointiimme. Lämpötila- ja kosteus yhdessä hiilidioksidin kanssa vaikuttavat oleellisesti viihtyvyyteen. Viihtyvyys riippuu näiden kolmen tekijän yhteisvaikutuksesta.

Rakennusterveys ja sitä kautta sisäilman laatu vaikuttavat paitsi viihtyvyyteen, sillä on myös mahdollisesti pitkäaikaisia terveysvaikutuksia. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) ja erilaiset pienhiukkaset voivat aiheuttaa lyhyt- tai pitkäkestoista terveyshaittaa ihmisille. Sisäilman laatua tulisi seurata jatkuvasti, pitkäkestoisten trendien ja tilapäisten poikkeamien tunnistamiseksi erilaisissa käyttö- ja ympäristöolosuhteissa. Käyttäjien palautteen kerääminen yhdessä olosuhdetiedon kanssa rikastaa kerättyä dataa, jolloin sen perusteella voidaan tunnistaa sisäilmaongelmia jo varhaisessa vaiheessa. Varhaisessa vaiheessa ongelmiin puuttuminen säästää kustannuksissa ja minimoi terveyshaitat.

Serviz sisäilmaseuranta sisältää mukavuus- ja terveys -indeksien laskennan, joka on toteutettu älykkäällä laskennalla huomioiden eri tekijöiden ristiin vaikutuksen. Pitkäaikainen seuranta yhdessä käyttäjien palautteen kanssa auttaa puuttumaan mahdollisiin ongelmiin ajoissa. Serviz tarjoaa myös rakennusterveysasiantuntijan palvelut ongelmatilanteiden ratkaisemiseen.

Rakenteiden kunnon seuranta

Rakenteiden tai esimerkiksi varastoituvien tuotteiden homehtuminen on merkittävä riski, erityisesti puolilämpimissä ja sekundäärisissä tiloissa, kuten ryömintätilat, tekniset tila ja varastot. Serviz tarjoaa jatkuvaan olosuhdeseurantaan perustuvan homeindeksilaskennan, jonka avulla homeen kasvulle otollisiin olosuhteisiin voidaan puuttua ennen vaurioiden syntymistä.

Kuntotarkastukset ja kunnossapitosuunnitelmat

Rakennusten kunnon arviointi ulkopuolisen asiantuntijan toimesta antaa hyvät valmiudet laatia asianmukaisen kunnossapitosuunnitelman kiinteistölle. Serviz on kehittänyt tarkastajan työkaluja, kyetäkseen tarjoamaan kustannustehokkaan ja laadukkaan palvelun kiinteistön omistajille. Kuntoarviointi ja kunnossapitosuunnitelmaehdotuksen laatiminen voi kohteesta ja sen tilanteesta riippuen tarjota joko kevyenä, yhden asiantuntijan työnä tai ryhmätyönä sisältäen rakennusteknisen, taloteknisen ja sähköteknisen asiantuntijan. Kuntoarvion pohjalta voidaan teettää tarkempia kuntotutkimuksia tai sitä voidaan täydentää jatkuvalla olosuhdeseurannalla rakenteista tai huonetiloista.

Sisäilmaongelmien ja kosteusvaurioiden tutkiminen ja ratkaisu

Usein sisäilmaongelmat alkavat jonkin tai joidenkin tilojen käyttäjien oireilulla. Sujuvin tapa lähteä ratkomaan sisäilmaongelmia, on johtavan asiantuntijan palkkaaminen. Johtava asiantuntija perehtyy kohteen teknisiin dokumentteihin ja käyttäjien palautteeseen sekä tekee alustavan kartoituksen tiloissa. Tämän jälkeen suositellaan toimenpiteitä, jotka voivat olla joko jatkotutkimuksia joko sisäilmasta tai rakenteista, korjausehdotuksia tai korjaussuunnittelua.

Serviz tarjoaa asumisterveysasetuksen mukaiset tutkimukset, sekä niitä täydentäviä menetelmiä, joiden avulla sisäilmaongelmat ja kosteusvauriot pystytään selvittämään. 

Lue lisää Serviz Oy:n muista palveluista

Rakennusterveys

Kunnontalo

Kunnontarkastus


Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö

 
Päivitetty
14.10.2020