Hallitse hulevesiä
Ratkaisuja ja tuotteita hulevesien käsittelyyn

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien sään ääri-ilmiöiden yleistymisen myötä hulevesien hallinnan tärkeys korostuu. Kaupunkialueilla runsaat sateet aiheuttavat nopeasti tulvia. Tulvavedet vaikeuttavat väestön liikkumista ja pitkään paikallaan seisovat vedet vaurioittavat rakenteita sekä aiheuttavat kosteusongelmia. Hulevesien hallinta näyttelee siis pääroolia tulevaisuuden skenaarioissa.

Kaupunkialueilla rakentaminen tarkoittaa lisää pinnoitettuja sekä vettä läpäisemättömiä pintoja. Rakennettaessa huleveden luontainen imeytymisreitti maaperään estyy. Rankkasateiden aikana seuraukset ilmenevät tulvina ja suurina veden pintavirtaamina kaupunkialueilla. Rudus on kehittänyt hulevesien hallintaan soveltuvia ratkaisuja ja tuotteita. Ratkaisut kattavat veden viivyttämisen, johtamisen ja varastoimisen.

Vettäläpäisevällä Hule-Kartanokivellä saa yhtenäisen, tasaisen ja esteettömän pinnan. Kuva on Helsingin Kaarelasta Kuninkaantammenkierto-kadulta.Vettäläpäisevällä Hule-Kartanokivellä saa yhtenäisen, tasaisen ja esteettömän pinnan. Kuva on Helsingin Kaarelasta Kuninkaantammenkierto-kadulta.

Vettä läpäisevä rakenne

Pihakivien avulla toteutettu pintarakenne läpäisee vettä kiveyksen saumoista. Saumakokoa kasvattamalla pinnan läpäisevyys paranee oleellisesti. Aina suurta saumakokoa ei kuitenkaan voida hyödyntää, sillä päällystettävältä alueelta vaaditaan usein tasaisuutta ja esteettömyyttä. Silloin ratkaisuna toimii Ruduksen kehittämä vettä läpäisevä betonikivi. Hule-Kartanokivi on valmistettu betonista ja se on koostumukseltaan huokoista ja riisikakkumaista. Juuri koostumuksensa ansiosta vesi pääsee valumaan esteettä kiveyksen läpi alla oleviin pohjarakenteisiin eikä jää makaamaan lammikoina piha-alueelle.

Vettä läpäiseviä kiviä käytettäessä on syytä kiinnittää huomiota myös kiveyksen alle valittavaan kiviainekseen. Jotta läpäisevästä pinnasta olisi hyötyä, tulee myös pohjarakenteessa käyttää läpäiseviä kiviaineksia. Kiveyksen pohjarakenteen kantavuuden ja läpäisevyyden maksimoimiseksi suositellaan käytettäväksi vesiseulottuja kiviaineksia. Vesiseulotuista kiviaineksista on pesty pois läpäisevyyttä heikentävä hienoaines.

Ohje läpäisevän kiveyksen tekemiseen
Klikkaamalla kuvaa, pääset tutustumaan Hule-Kartanokiveen.Klikkaamalla kuvaa, pääset tutustumaan Hule-Kartanokiveen.

Avoin tai suljettu järjestelmä?

Jotta hulevesiä pystytään hallitsemaan parhaalla mahdollisella tavalla, on tärkeää tunnistaa pohjamaan laatu. Riittävän läpäisevällä maalla on mahdollisuus käyttää avointa järjestelmää, kohtalaisesti läpäisevällä yhdistettyä ja heikosti läpäisevillä alueilla on tyydyttävä suljetun järjestelmän käyttöön. Suljettu järjestelmä on varteenotettava vaihtoehto myös silloin, kun hulevedet sisältävät mahdollisesti haitta-aineita. Järjestelmän avulla saadaan suodatettua laadultaan parempaa vettä.

Mitä nämä järjestelmät sitten tarkoittavat?

Avoimella järjestelmällä tarkoitetaan tilannetta, jossa kaikki päällysteen läpäissyt vesi imeytetään maaperään. Suljetussa järjestelmässä päällysteen läpäissyt vesi viivytetään ja johdetaan pois rakenteessa. Kolmas vaihtoehto on yhdistetty versio näistä kahdesta edellisestä, jolloin osa vedestä voidaan imeyttää, osa viivyttää ja osa johtaa muualle.

Miten järjestelmä käytännössä toimii?

Käytännössä pinnan läpäisevyys toteutetaan valitsemalla kiveyksen saumoihin hienoaineksesta puhdistettu läpäisevä saumamateriaali (sauma-aine). Kiveyksen sauma itsessään voi olla joko sidottu tai sitomaton. Rakeisuudeltaan sauman kiviaineksen tulee olla min. 1-2 mm. Suuremmissa saumoissa hiekoitussepeli 3-6 mm on hyvä vaihtoehto. Alaspäin avautuvassa rakenteessa hienoaines kulkeutuu läpi koko rakenteen.

Rakenteiden suunnittelussa kannattaa huomioida, että maarakennuskankaat keräävät itseensä hienoaineksen ja tukkeutuvat näin ollen nopeasti – lähes vettä läpäisemättömäksi pinnaksi. Testitulos on saatu VTT:n laboratoriossa tehdyissä veden läpäisevyystesteissä.

Rohkaisevia kokemuksia kohteista

Ruduksen valmistamat nurmi- ja hulevesikivet on suunniteltu läpäisevän pinnan rakentamiseen. Kokemukset tuotteista ja niiden toimivuudesta ovat hyviä. Ensimmäiset vettä läpäisevät Hule-Kartanokivet asennettiin Helsingin Kuninkaantammen alueelle. Kiviä on asennettu myös muutamiin muihin kohteisiin. Kivi on kestänyt ympäristön tuomat rasitukset samalla säilyttäen veden läpäisevyyden hyvällä tasolla.

Rakenteeltaan huokoinen ja vettä läpäisevä betoni ei kestä kovaa mekaanista kulutusta, jota esimerkiksi autojen nastarenkaat aiheuttavat, jos vettä läpäiseviä kiviä vertaa perinteiseen betonikiveen. Tästä syystä vettä läpäiseviä kiviä suositellaankin käytettäväksi alueilla, joissa on vain vähän tai ei ollenkaan nastarenkaiden aiheuttamaa kulutusta. Hyviä käyttökohteita ovat esimerkiksi joukkoliikennepysäkit, pysäköintiruudut, pelastustiet, piha- ja puistoalueiden sekä torien ja aukioiden kiveykset.

Mikäli pinnan tulee olla tasainen, yhtenäinen sekä esteetön, on silloin suositeltavaa käyttää läpäisevästä betonista valmistettuja Hule-Kartanokiviä. Hule-Kartanokivi kehitettiin hulevesien hallintaa tutkineen VTT:n Class -hankkeen pilottihankkeita varten.

Hyviä käyttökohteita ovat esimerkiksi joukkoliikennepysäkit, pysäköintiruudut, pelastustiet, piha- ja puistoalueiden sekä torien ja aukioiden kiveykset.Hyviä käyttökohteita ovat esimerkiksi joukkoliikennepysäkit, pysäköintiruudut, pelastustiet, piha- ja puistoalueiden sekä torien ja aukioiden kiveykset.

Ratkaisut hulevesien hallintaan tarpeen mukaan

Hulevesien hallinnan tarpeiden tunnistamisen myötä myös uusia tuotteita tullaan kehittämään. Ruduksen tavoitteena onkin antaa valmiita ratkaisuja, joita voidaan skaalata tapauskohtaisesti ja kohteen mittakaava huomioiden.

Ruduksen vankka osaaminen kiviaineksissa, valmisbetonissa, infratuotteissa, putkissa ja kaivoissa sekä maisematuotteissa antavatkin erinomaiset valmiudet hulevesiratkaisujen tarjoamiseen.
Lisää hulevesien hallinnasta ja ratkaisuista
 
Päivitetty
17.9.2020