RAKAS parantaa rakennustyömaiden työelämätaitoja

TTS Työtehoseuran tiedote 20.04.2020.

Työelämätaidot, joita myös metataidoiksi nimitetään, ovat entistä tärkeämpiä työelämässä, myös rakennustyömailla. RAKAS – Rakennusalan asenteiden, yhteistyöosaamisen ja työelämävalmiuksien kehittäminen -tutkimushankkeessa kartoitetaan ja analysoidaan rakennustyömaan työnjohtajien ja työntekijöiden työelämätaitoja ja niissä esiintyviä puutteita. Kartoituksen pohjalta kehitetään ja täydennetään opetustarjontaa niin ammatillisessa koulutuksessa kuin korkeakoulutasolla.

Hanke toteutetaan TTS Työtehoseuran, Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja se toteutetaan ajalla 2020-2022.

RAKAS - Rakennusalan asenteiden, yhteistyöosaamisen ja työelämävalmiuksien kehittäminenRAKAS - Rakennusalan asenteiden, yhteistyöosaamisen ja työelämävalmiuksien kehittäminen

Työn uudet vaatimukset koskevat myös rakennustyömaan työntekijää

Pärjätäkseen nykyaikaisilla rakennustyömailla on työnjohtajien ja työntekijöiden oltava enenevässä määrin tiimipelaajia. Taustalla on yleinen työelämän muutos, jossa korostuu eri toimijoiden yhdessä tekeminen. Työnjohtajilla tulee olla taitoja hallita omaa työtään, kommunikoida monipuolisesti sekä taitoja johtaa ja hallita muutoksia. Myös työntekijät tarvitsevat enenevässä määrin saman kaltaisia taitoja.

Rakennustyömaiden työnjohtajien työnkuva on muuttunut aliurakoitsijoiden määrän lisääntyessä. Jokapäiväisestä perinteisestä työnjohtamisesta on siirrytty enemmän sopimustekniseen johtamiseen ja yhteistyöhön alihankkijoiden kanssa. Työntekijöiltä taas edellytetään enemmän itseohjautuvuutta ja vastuunottamista omista, mutta myös muiden työntekijöiden työn sujuvuudesta. Kaikki tämä vaikuttaa myös rakennustyön onnistumiseen sekä alan yritysten tuottavuuteen. - Jos alan perus- ja täydennyskoulutus eivät anna valmiuksia näiden uusien työelämätaitojen hallitsemiseen, voi nykyinen työelämä olla liian kuormittavaa. Työhyvinvointi, työmotivaatio ja samalla työn laatu laskevat, kuvailee tutkimuspäällikkö Minna Kuusela Työtehoseurasta RAKAS-hankkeen lähtökohtia.

Työelämätaitojen osaamista tutkitaan rakennustyömailla

Meta- eli työelämätaitoja ovat mm. johtajuus- ja yhteistyötaidot, oman ajankäytön hallinta, kyky sietää haasteita ja muutoksia, neuvottelutaidot, tiedonhankinta, viestintä- ja esiintymistaidot ja elinikäisen oppimisen taidot. – Hankkeessa on jo laadittu rakennustyömaiden henkilöstön työelämätaitojen arviointimenettely, jota aluksi testataan yhdellä tamperelaisella työmaalla. Kevään aikana haastatellaan viiden työmaan työnjohtajia ja työntekijöitä ja samalla arvioidaan heidän työelämätaitojaan. Syksyllä kartoitetaan myös muutama työmaa pääkaupunkiseudulta, kertoo professori Arto Saari Tampereen yliopistosta.

Ovatko työelämätaidot mukana koulutuksissa?

RAKAS-hankkeessa selvitetään, miten tämän hetken talonrakennusalan koulutus vastaa työelämän muuttuneisiin tarpeisiin meta- eli työelämätaitojen osalta. Eri koulutustasojen opetusohjelmien ja tutkintojen vaatimukset käydään läpi ja haetaan niiden kehittämiskohteet. Siihen liittyen haastatellaan opiskelijoita ja opettajia. -Tutkimuksessa keskitytään erityisesti ammattikorkeakoulu- ja ammatilliseen koulutustasoon, mutta myös yliopistotaso käydään läpi työelämävalmiuksien osalta, kertoo lehtori Katja Finnilä Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Näin saadaan selville työmaahenkilöstön työelämätaitoihin liittyvä mahdollinen osaamisvaje suhteessa koulutuksen antamiin valmiuksiin. Havaintojen perusteella laaditaan suositukset opetusohjelmien päivittämiseksi sekä ehdotuksia täydennyskoulutusohjelmiksi eri koulutustasoille.

RAKAS-hankkeen toteuttajat pilotoivat lopulta täydennyskoulutusehdotuksia osina omia koulutuksiaan. -Hankkeen tulosten avulla voivat eri ammattioppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja rakennusalan yliopistot suunnitella kokonaisuuksia rakennusalan täydennyskoulutuksiin.

Lisätietoja:

TTS/RAKAS-hanke

Tutkimuspäällikkö Minna Kuusela (hankkeen projektipäällikkö), minna.kuusela@tts.fi

 

 
Päivitetty
20.4.2020