Jokaisen ennen vuotta 1994 rakennetun talon remontissa tulee huomioida asbesti

Suomessa toteutetaan jatkuvasti asbestipurkuja normaalina purkuna ja ihmiset altistuvat asbestille täysin turhaan. Jos on epäilys, että kohteessa käytetty asbestia, kannattaa kohteeseen suorittaa kartoitus.

 

Asbesti rakennusmateriaalina

Asbesti on kuitumaista silikaattimineraalia ja se on mekaanisesti ja kemiallisesti kestävää ja se pölyää käsiteltäessä. Asbesti aiheuttaa syöpää. Asbestikuidut läpäisevät pienuutensa vuoksi hengityselinten suojamekanismit ja varastoituvat keuhkoihin pysyvästi.

Suomessa asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa vuosina 1922–1992. Asbestia on käytetty rakentamisessa mm. putkieristeissä, ruiskutuseristeenä, maaleissa, rakennuslevyissä, ilmastointikanavissa, muovimatoissa, palokatkoeristeissä, ovissa sekä vesikattomateriaaleissa. Asbestipurkutyö tuli luvanvaraiseksi 1988 alkaen.

Jos on epäilys, että kohteessa käytetty asbestia, kannattaa kohteeseen suorittaa kartoitus.Jos on epäilys, että kohteessa käytetty asbestia, kannattaa kohteeseen suorittaa kartoitus.

Asbestipurkutyöluparekisteri

Asbestipurkutyötä saavat tehdä yksityiset henkilöt tai elinkeinonharjoittajat sekä oikeushenkilöt kuten esimerkiksi osakeyhtiöt, jotka ovat saaneet siihen luvan. Lupaviranomainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue pitää asbestipurkutyöluvista rekisteriä.

Asbestipurkutyöluparekisteri

Asbestikartoitus

Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta on huolehdittava, että asbestipurkutyötä varten tehdään asbestikartoitus. Velvollisuus koskee henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennushankkeeseen. Käytännössä kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistua sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia. Selvityksen tulisi olla niin järjestelmällistä ja luotettavaa, että sen perusteella voidaan tehdä asianmukaiset johtopäätökset työstä.

Selvityksen lähtökohtana on yleensä tieto asbestipitoisten rakennusaineiden käytöstä rakentamisessa. Ellei tuotteen asbestipitoisuudesta voida mulla tavoin varmistua, tehdään asbestipitoisuuden arviointi laboratorioanalyysin perusteella. Jos selvityksen perusteella ei voida olla täysin varmoja siitä, onko rakenteissa asbestia, on työ tehtävä asbestipurkutyönä käyttäen osastointimenetelmää.

Asbestikartoituksessa on paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti ja selvitettävä asbestin laatu ja määrä.

Asbestikartoituksen tekeminen edellyttää henkilöä, jolla on kysymyksessä olevan kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämä ammatillinen osaaminen. Asbestikartoitus dokumentoidaan.

Kirjallinen turvallisuussuunnitelma

Suunnittelun lähtökohtana on työturvallisuuslain 10 §:n 1 momentin tarkoittama työn vaarojen selvittäminen ja arviointi. Asbestipurkutyötä varten on tehtävä kirjallinen turvallisuussuunnitelma.

Turvallisuussuunnitelmassa on esitettävä seuraavat tiedot:

Altistuksen arviointi, altistumisalueen rajaaminen ja siellä toimiminen, henkilösuojainten valinta, työvälineiden käsittely, asbestijätteen käsittely, purkutyöalueen puhtauden varmistaminen, hätätilanteessa toimiminen, suunnitelman seuranta ja ajan tasalla pitäminen. Turvallisuussuunnitelma on annettava tiedoksi asbestipurkutyöhön osallistuville työntekijöille.

Asbestipurkutyön johto ja valvonta

Asbestipurkutyön työnjohtajalla on oltava riittävät valtuudet tehdä tarvittaessa asbestipurkutyön turvallisen suorittamisen edellyttämiä päätöksiä. Asbestipurkutyön työnjohtajalla on oltava suoritettuna asianomainen ammattitutkinto tai sen soveltuva osa, kuten muillakin asbestipurkuun osallistuvilla työntekijöillä.

Altistumisalueen puhtauden varmistaminen

Osastointimenetelmällä tehdyn purkutyön jälkeen, purkutilan pinnat on siivottava ja osaston ilma puhdistettava. Osaston puhtaus purkutyön jälkeen on varmistettava aggressiivisella ilmamittauksella, ennen osastoinnin purkamista. Tilan ilman ja pintojen on oltava pölyttömiä. Tilojen luovutuksesta on tehtävä asiakirja, johon on liitettävä tilan puhtaaksi osoittava ilmanäytteen analyysilausunto.

Lue lisää!

Asbestilainsäädäntö voimaan vuoden 2016 alussa

Nykyinen asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö korvataan uudella lailla (684/2015) eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista ja valtioneuvoston asetuksella (798/2015) asbestityön turvallisuudes­ta. Lakiin on keskitetty asbestipurkutyölupaa ja asbestipurkutyön­tekijän pätevyyttä koskevat säännökset ja määräykset.

Nykyiset asbestipurkutyövaltuutukset ovat edelleen voimassa kaksi vuotta lain voimaan tulon jälkeen. Uudet asbestipurkutyöluvat myönnetään määräaikaisiksi tai toistaiseksi voimassa oleviksi. Lupamenettelyn yhteydessä selvitetään hakijan oikeuskelpoisuus ja että hakijalla on käytettävissä asbestipurkuun tarvittavat koneet ja laitteet sekä vankkarakenteiset huoltotilat.

Asbestipurkutyön työmenetelmiin on lisätty julkisivupinnoitteen poisto märkähiekkapuhalluksella. Menetelmä sisältyy siten asbes­tipurkutyöluvan piiriin, eikä tälle menetelmälle myönnetä erikseen poikkeuslupia. Asbestisementtituotteiden käsittely kuten asbesti­pitoisten seinä- ja kattolevyjen purku ulkotiloissa on jatkossa aina asbestipurkutyöluvan edellyttämää työtä.

Asbestipurkutyöntekijän pätevyysvaatimus

Asbestipurkutyöntekijän pätevyysvaatimuksena on ammattitutkinto tai sen soveltuva osa. Ennen vuotta 2011 saatu asbestipurkutyön­tekijän koulutus on edelleen voimassa kaksi vuotta lain voimaan tulosta. Tämän jälkeen työntekijällä on oltava suoritettuna ammat­titutkinto.

Lupaviranomaisena Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn työsuojelun vastuualue

Uuden lain mukaan lupaviranomainen pitää rekisteriä asbestipurku­työluvista ja pätevistä työntekijöistä. Työntekijän kohdalla asbesti­työn suorittaminen edellyttää rekisteröitymistä. Asbestikartoituksen osalta ei nykyinen käytäntö, missä rakenteiden asbestipitoisuutta ei tutkita ja kaikki purkutyöt tilataan asbestipurkutyönä, ole hyväksyt­tävä. Purettavien materiaalien asbestipitoisuus on aina selvitettävä. Kartoitus on dokumentoitava ja liitettävä rakennuttajan turvallisuus­asiakirjaan.

Ennakkoilmoitus

Asbestipurkutyöstä on jatkossakin tehtävä työsuojeluviranomaiselle ennakkoilmoitus, mihin on merkittävä muun muassa tiedot purku­työtä tekevistä työntekijöistä ja terveystarkastuksien voimassaolos­ta. Purkutyöstä on lisäksi tehtävä kirjallinen turvallisuussuunnitelma. Asbestityön toteuttamista varten on työnantajan nimettävä työnjohtaja.

Asbestia sisältävän julkisivupinnoitteen pesu

Myös Asbestipitoiset seinä ja kattolevyt (mineriittilevyt) kuuluvat uuden lain piiriin. Asbestia sisältävän julkisivupinnoitteen pesu edellyttää asbestipurkuluvan silloin kun pesun tarkoituksena on irrottaa julkisivussa olevaa asbestipitoista maalia esim. hilseilevä maalipinnoite. Painepesun on osoitettu irrottavan asbestisementtilevystä kuituja jo 50 barin paineella. Julkisivupinnoitteen pesu yli 50 barin paineella on asbestityötä ja edellyttää asbestipurkutyöluvan. Asbestia sisältävien julkisivupinnoitteiden pesussa yli 50 barin paineella, työalueet on rajattava ja suojattava työstä aiheutuvan roiskeveden laajuudessa.

Asbestista varoittavat merkit on asennettava työalueen rajauksien jokaiselle sivulle. Maapinnat on suojattava siten, että suojaukset keräävät pesuveden ja sen mukana irtoavan asbestin. Pesuvesi on pystyttävä johtamaan hallitusti suodattimen läpi viemäriin tai maastoon. Kun pesuvesi johdetaan maastoon, on johtamiskohdan pintamaa puhdistettava aina työn päätyttyä. Pintamaa on poistettava ja pakattava asbestijätteeksi.

Suojaukset on pestävä aina työn päättyessä. Suojauksia ei saa jättää puhdistamattomina yli yön paikalleen.

Työssä on käytettävä pestävää hupullista suojavaatetta, sade-asua. Suojavaate pestään aina työn alueelta poistuttaessa. Työssä on käytettävä hengityksensuojainta jossa kasvo-osa on vähintään puolinaamari ja jonka suodatin on vähintään luokkaa P2. Suodattimet on tulpattava aina työn päätyttyä ja riisuttaessa hengityssuojain. Suodattimet ovat käytettynä asbestijätettä. Alle 50 barin paineella tehty asbestia sisältävän hilseilemättömän pinnoitteen pesu, ei ole asbestityötä, eikä edellytä edellä kuvatun mukaisia suojauksia eikä asbestipurkulupaa. Tämä edellyttää, että materiaali ei silminnähden irtoa. 

Uuden lainsäädännön tavoitteena on selkeyttää asbestityöhön liittyvää lupamenettelyä ja asbestipurkutyön suunnitelmien, menetelmien, työvälineiden ja henkilösuojainten käyttöön liittyviä vaatimuksia.

TTS-kouluttaa asbestikartoittajia ja -purkajia

TTS-kouluttaa asbestikartoittajia ja -purkajia, tutustu koulutuskalenteriin tästä!

 


 
Päivitetty
24.4.2020