Töiden aloituksessa huomioitavia asioita

copyright
Suorakanava Oy

Rakennuslupa

Uudisrakennuksen rakentamiseen ovat kaikki velvolliset hakemaan rakennusluvan. Uudisrakennukseksi katsotaan paitsi kokonaan uusi rakennus, myös lisärakennus. Uudisrakennusta koskevia säännöksiä sovelletaan myös uudestaan rakentamiseen ja muihin sellaisiin rakenteellisiin muutoksiin, jotka ovat uudestaan rakentamiseen verrattavia. Sisärakenteiden olennainen muuttaminen ja käyttötarkoituksen muutos vaatii rakennuslupaa. Lupa on haettava myös silloin, jos korjaustyön kustannukset lähentelevät uuden rakennuksen rakentamiskustannuksia.

Kaivuutyöt

Ennenkuin tontilla tai siihen liittyvällä katualueella aletaan tehdä kaivuutöitä, on ehdottomasti tarkistettava alueella mahdollisesti olevien kaapeleiden, johtojen ja putkistojen sijainti asianomaisista jakelulaitoksista. Vaikka esimerkiksi maakaapelit on asennettu 50-100 senttimetrin syvyyteen sekä osittain suojattu kouruilla tai putkilla, vaurioitetaan niitä turhan usein. Vaurio voi pintapuolisesti näyttää vähäiseltä, mutta sen seurauksena laaja alue voi jäädä ilman sähköä tai tuhannet puhelut katketa. Mahdollisesti kymmeniin tuhansiin nousevien johtovaurioiden korjauskustannusten lisäksi vaurion aiheuttaja voi joutua korvaamaan myös aiheutuneet käyttötappiot, mikäli vaurio on aiheutunut selkeästä huolimattomuudesta, kuten sijaintien varmistamatta jättämisestä. Rahallisten menetysten lisäksi on sähköjohdon katkeamisen yhteydessä myös aina olemassa välitön hengenvaara. Paikalliset tele-, sähkö- ja puhelinlaitokset jakavat karttoja kaapelien sijainnista sekä tulevat pyynnöstä näyttämään ilmaiseksi alueella olevien kaapelien sijainnit. Myös ilmassa kulkevat johdot ovat vaarassa vaurioitua esimerkiksi kaivinkoneella kaivettaessa. Työkoneiden kuljettaminen ilmajohtojen läheisyydessä on yleensäkin sallittua vain sähkölaitoksen ohjeita noudattaen. Mikäli vahinko kuitenkin ehtii tapahtua, on asiasta välittömästi ilmoitettava kyseisen johdon omistavaan laitokseen. Nopealla ilmoituksella tarkasta vauriopaikasta muodostuvat korjauskustannukset mahdollisimman pieniksi.

Räjäytys- ja paalutustyöt

Mikäli tontilla joudutaan tekemään räjäytys- tai paalutustöitä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Työt on ehdottomasti annettava ammattimiehen tehtäväksi, esim. räjäytystyön tekijällä on oltava panostajan paperit. Koska kyseisistä töistä voi aiheutua tapaturma ja erittäin suuria aineellisia vahinkoja, on syytä varmistaa, että työn suorittajalla on vastuuvakuutus töistä ulkopuolisille aiheutuvien vahinkojen varalta. Mikäli työn tekijällä ei ole vastuuvakuutta eikä hän pysty muuten vastaamaan aiheuttamistaan vahingoista, voi tilaaja joutua vastuuseen vahingoista. Mahdollisten vahinkojen määrittelemiseksi tarkastetaan ennen töiden alkua ympäröivät rakennukset ja laitteet, jotka saattavat vaurioitua. Katselmukseen kutsutaan kaikki asianomaiset, kuten naapurirakennusten ja tonttien omistajat sekä puolueeton asiantuntija. Suoritetun työn tai työvaiheiden jälkeen suoritetaan ko. kohteiden jälkikatselmus, jossa todetaan mahdollisesti aiheutetut vauriot. Tarkastuksista pidetään pöytäkirjaa, joita täydennetään tarvittaessa piirroksin ja valokuvin. Myös lähistöllä olevien johtojen ja putkistojen sijainti varmistetaan ottamalla yhteyttä asianomaisiin laitoksiin.

Tulityöt

Hitsaus- ja leikkaustöitä tekevällä henkilöllä tulee olla tulityökortti. Tulityökortin omaava henkilö on käynyt virallistetun tulityökurssin, jolla on käyty läpi tulitöiden varmuus- ja varmistuskäytännöt läpi. Varsinkin peruskorjattavassa rakennuksessa metalli- ja putkitöiden yhteydessä tehtävät hionta-, katkaisu- ja hitsaustyöt aiheuttavat erityisen palovaaran, jolloin on aina noudatettava erittäin suurta varovaisuutta. Esimerkiksi putken katkaisu on usein tuntunut vaarattomalta pikkutyöltä, joka varotoimenpiteitä tekemättä, on johtanut kipinästä aiheutuneeseen tulipaloon ja koko rakennuksen tuhoutumiseen. Työskentelytilat ovat monesti ahtaita ja lähellä oleva, ehkä osin purettu, purueristeinen seinä tai lattia on pölykerroksen peitossa. Työssä käytettävän katkaisulaikan tai hitsauspuikon kipinät saattavat lentää rakenteiden sisään, mistä sen kytemistä on vaikea ajoissa havaita. Lisäksi ajan kuivaamat rakenteet ja rakenteiden ontelomaiset kotelot hankaloittavat sammutustöitä ja antavat mahdollisuuden palon räjähdysmäiseen leviämiseen. Tälläisissä tiloissa työskenneltäessä tulee ympäristön suojaukseen paneutua huolellisesti. Ylimääräiset purut ja pölyt poistetaan alueelta ja ympäröivät rakenteet suojataan hitsauskipinöiltä. Kyseisiä töitä tehtäessä tulisi myös toisen henkilön olla läsnä eräänlaisena palovahtina.

Rakennustyön vastaava työnjohtaja (MRA 12 luku 70 § ja 73 §)

Kaikilla rakennuslupaa haettavilla uudisrakennus- tai peruskorjaustyömailla on rakennusasetusten mukaan oltava rakennuslautakunnan hyväksymä vastaava työnjohtaja. Vastaavalta työnjohtajalta edellytetään pääsääntöisesti vähintään rakennusmestarin koulutus. Hakemus vastaavaksi työnjohtajaksi tehdään kahtena kappaleena rakennusvalvontatoimistosta saatavalla lomakkeella. Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuut on tarkemmin esitetty Ympäristöministeriön julkaisemassa ohjekirjassa Vastaava työnjohtaja.

Vastaava kvv-työnjohtaja (MRA 12 luku 71 §)

Kiinteistön vesi- ja viemäriasennuksia varten on asennettava ns. vastaava kvv-työnjohtaja, jolle on asetuksilla määrätty tietty pätevyysvaatimus. Kvv-työnjohtajaksi valitaan henkilö, jolla on halua ja aikaa hoitaa tämä vaativa tehtävä. Se on takuu sille, että vesi- ja viemärilaitteet tulevat oikein asennetuiksi ja mahdollisten virheiden aiheuttamilta ongelmilta vältytään
.

<<-- Takaisin edelliselle sivulle