Tarkastukset ja katselmukset

copyright
Suorakanava Oy

Rakennustyön viranomaisvalvontaalkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen. Valvonta kohdistuu viranomaisen päättämissä työvaiheissa ja laajuudessa rakentamisen hyvän lopputuloksen kannalta merkittäviin seikkoihin. Rakennustyö katsotaan aloitetuksi kun ryhdytään rakennuksen perustuksen valutöihin tai perustukseen kuuluvien rakennusosien asentamiseen.

Tarkastusten määrä vaihtelee jonkin verran kunnasta ja luvan laajuudesta riippuen, mutta ainakin osa seuraavista katselmuksista on yleisesti käytössä.


1. Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen
2. Pohjakatselmus
3. Sijaintikatselmus
4. Raudoitustarkastus
5. Perustustarkastus
6. Rakennekatselmus
7. Hormikatselmus
8. Öljylämmityslaitteiston tarkastus
9. Sähkö- ja LVI-tarkastukset
10. Käyttöönottotarkastus
11. Loppukatselmus


Rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten todentamiseksi rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Joka kunnassa ei välttämättä ole tätä käytäntöä.

Kyseisistä tarkastuksista kerrotaan tarkemmin myös jäljempänä niiden muodostuessa työvaiheiden edistyessä ajankohtaisiksi. Vahvistettuja lupapiirustuksia luovutettaessa tarkistetaan mm. onko työlle haettu ja hyväksytty vastaava työnjohtaja, joka tilaa tarkastukset ja on itse paikalla, kun katselmuksia toimitetaan. Ennen kunkin työvaiheen aloittamista tulee varmistua siitä, että lupapäätöksessä edellytetyt erikoissuunnitelmat on hyväksytetty rakennusvalvontavirastossa. Lämpö-, vesi-,viemäri- ja ilmastointisuunnitelmat on teetettävä aina asiantuntijalla ja hyväksytettävä kunnan viranomaisella ennen kyseisten töiden aloittamista.

Aloituskokous

Aloituskokouksen pitämisestä määrätään rakennusluvassa. Jokaisessa kunnassa ennen omakotitalorakentamisen aloittamista edellytetään pidettäväksi aloituskokous. kokouksen pitää rakennustarkastaja. Tilaisuudessa tulee olla läsnä tarkastajan lisäksi ainakin rakentaja, vastaava mestari, pääsuunnittelija ja mahdollinen urakoitsija. Aloituskokous on määrämuotoinen ja rakennustarkastajalta saa etukäteen tiedon, mitä asioita tilaisuudessa käydään läpi.

Rakennuspaikka ja korkeusasema

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen tilataan kunnan rakennusviranomaisilta rakennusluvan myöntämisen jälkeen. Hallussasi tulee tuolloin olla myös hyväksytyt piirustukset, joita et saa käyttöösi ennenkuin rakennuslupa on saanut lainvoiman tai lupa aloittamiseen on saatu vakuusmenettelyllä ( aloittamisoikeus). Vakuusumma on yleisimmin 5.000-10.000 mk. Vakuuden saa takaisin rakennusluvan tullessa lainvoimaiseksi.

Pohjakatselmus


Pohjakatselmus suoritetaan ennen perustusten tai anturan valamista, kun perustamiseen liittyvät kaivuu-, louhinta- ja/tai paalutustyöt on suoritettu. Pohjakatselmusta suoritettaessa tulee rakennuspaikalla olla hyväksytyt perustuspiirustukset.
Sijaintikatselmus ja raudoitustarkastus
Sijaintikatselmus suoritetaan ennen perustusten valua tai, mikäli kyseessä on muuraamalla tehtävä sokkeli, muuraustyön aikana. Raudoitustarkastus tehdään laudoituksen ja raudoituksen valmistuttua ja ennen valua.

Perustustarkastus

Perustustarkastus tehdään, kun laudoitukset on purettu ja tarvittavat kosteuseristykset tehty.

Rakennekatselmus

Rakennuksen kantavien rakenteiden katselmus tilataan niiden valmistuttua. Rakenteita ei saa peittää ennen katselmuksen suorittamista. Työmaalla on tarkastuksen yhteydessä oltava hyväksytyt rakennepiirustukset. Tarkastus merkitään virallisiin rakennuslupapiirustuksiin tai niiden mukana saatavaan työmaakorttiin. Useissa kunnissa vaaditaan myös rakennustyön vastaavan mestarin läsnäoloa kaikissa tarkastuksissa ja katselmuksissa.

Hormikatselmus

Hormikatselmuksen tekevät paloviranomaiset useimmiten yhdessä rakennustarkastajan kanssa. Katselmus suoritetaan tulisijojen sekä savu- ja ilmahormien muuraamisen jälkeen. Hormistoa ei saa rapata tai peittää ennen tarkastuksen suorittamista. Tarkastus merkitään virallisiin rakennuslupapiirustuksiin tai niiden mukana saatavaan työmaakorttiin.


Öljylämmityslaitteiston tarkastus

Tarkastuksen suorittaa paloviranomainen asennusliikkeen tilauksesta.

Sähkö- ja LVI-tarkastukset

Kvv-työnjohtaja tilaa vesi- ja viemärijohtojen tarkastukset töiden edistymisen mukaan. Mitään putkia eikä laitteita ei saa peittää ennen tarkastusta. Vv-johtojen lopputarkastuksessa annetaan todiste, joka rakennuksen lopputarkastuksen yhteydessä esitetään rakennustarkastajalle. Sähkölaitteistojen käyttöönottotarkastuksen tekee sähköurakoitsija. Hän laatii myös haltijan käyttöön tarkastuspöytäkirjan sekä lopulliset piirustukset, jotka sähköurakoitsija toimittaa myös paikkakunnan energialaitokseen.

Käyttöönottotarkastus
Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen käyttöönottotarkastusta.

Loppukatselmus
Loppukatselmus suoritetaan, kun rakennus on valmis ja/tai kun työt tontilla tai rakennuspaikalla ovat valmiit. Loppukatselmuksen yhteydessä vastaavan työnjohtajan on esitettävä:
- vesi- ja viemärilaitteistojen lopputarkastuspöytäkirja
- geodeettinen todistus rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisestä ja sijaintikatselmuksesta
- sähköurakoitsijan todistus sähkölaitteiden tarkistuksesta
- palolaitoksen todistus öljylämmityslaitoksen tarkastuksesta
Lisätietoa vaadittavista tarkistuksista ja katselmuksista saat ottamalla yhteyttä oman kuntasi rakennusvalvontavirastoon.

Kaikkien tarkastusten ja katselmusten osalta kannattaa aina käyttää vastaavan mestarin ammattitaitoa hyväksi. Hänen pitää olla kokenut asioiden hoitaja.


<<-- Takaisin edelliselle sivulle