Radonin poisto

Radon on hajutonta, mautonta ja näkymätöntä radioaktiivista kaasua, jota syntyy maaperässä olevan uraanin ja radiumin puoliintuessa. Altistuminen radonille aiheuttaa keuhkosyöpää. Huoneilmaan radonia pääsee muun muuassa:

- rakennuksen alla ja ympärillä olevasta maaperästä

- vähäisin määrin myös rakennusmateriaaleista esim. betonista ja tiilestä

- talousvedestä, erityisesti porakaivoveden radonpitoisuus voi olla suuri

Maaperän huokosilma on Suomessa merkittävin sisäilman radonpitoisuuden lähde.

Lisätietoa radonputkistosta

Eri viranomaistahot ovat antaneet suosituksia ja määräyksiä huoneilman radonpitoisuuksista. Uusissa taloissa raja-arvona pidetään enintään 200 Bq/m3 (becquereliä kuutiometrissä ilmaa) vuoden keskiarvona. Sisäilmastoluokitus 2008 edellyttää luokissa S1(erittäin hyvä sisäilman laatu) ja S2 (hyvä sisäilman laatu) enimmäisarvoa 100 Bq/m3, ja S3-luokassa (tyydyttävä sisäilman laatu, täyttää rakennusmääräysten vähimmäisvaatimukset) 200 Bq/m3. Rakennuspaikasta riippumatta nämä enimmäisarvot ylittyvät yleisesti suomalaisissa kodeissa. Vanhoissa taloissa radonpitoisuuden raja-arvona pidetään enintään 400 Bq/m3.

Radonin torjunta

Varsinkin talvisaikaan kun sisäilma on lämpimämpää kuin ilma talon ulkopuolella, aiheuttaa lämpötilan ero taloon alipaineen, joka imee sisäilmaan maaperästä radonia muun ilman mukana. Tästä syystä radonin torjunta keskittyy torjumaan radonpitoisen ilman sisään pääsyn rakenteiden välistä.

Tehokkain torjuntamenetelmä on tiivistää perustukset hyvin ja asentaa laatan alle radon-putkisto. Putkisto on helppo ottaa käyttöön myöhemmin, jos mittaukset niin vaativat.

Ilmanvaihdon merkitys

Toimiva ilmanvaihto takaa terveellisen sisäilman rakennuksissa. Ilmanvaihto poistaa syntyvät epäpuhtaudet ja tuo puhdasta ilmaa korvausilmaksi. Jos ilmanvaihto on puutteellinen, saattaa sisäilman radonpitoisuus nousta huomattavan suureksi. Suomalaisissa taloissa varsinkin korvausilmaventtiilien puute on yleinen ongelma.

Radonpitoisuuden mittaaminen - miten ja millon?

Radon on alueellinen ongelma Suomessa mutta hyvin yleinen. Maaperän uraanipitoisuudet ovat suurimpia Lahden seudulla, Itä-Uudellamaalla ja Kymen läänissä. Ongelmallisimpia ovat hyvin ilmaa läpäisevät sora- ja hiekkaharjut kuten Pispalanharju ja eräät Salpausselän alueet.

Talon radonpitoisuus mitataan marras- ja huhtikuun välisenä aikana, jolloin lämpötilat ovat keskimäärin alhaisimmillaan ja huoneilman radonpitoisuus on korkeimmillaan. Mittaamisen aikana alapohjan pinnoitusten ja rakennuksen vierustäyttöjen on oltava valmiita ja lämmitys- sekä ilmanvaihtojärjestelmien toiminnassa. Mittausaika on kaksi kuukautta. Maksullisen mittausvälineen ns. radonpurkin voi tilata Säteilyturvakeskuksesta.

Radon –pitoisuuden voi mitata myös nopeasti pikamittarilla. Elektroninen pikamittaus selvittää huoneilman radonpitoisuuden kahdessa vuorokaudessa. Mittauspalvelua tarjoavat Uponorin yhteistyökumppanit.

Jos mitattu radonpitoisuus ylittää tavoiterajan, on uudisrakennuksessa otettava poistokanavan päässä katolla oleva huippuimuri käyttöön tai saneerauskohteessa asennettava radon-saneerausjärjestelmä.

Radonkorjaus valmiilla saneerausjärjestelmällä

Vanhakin talo saadaan oikeilla ratkaisuilla täysin radonturvalliseksi. Remonttitarve selviää Uponorin valtuuttaman jälleenmyyjän mittauskäynnillä, jos Radon pitoisuus ei ole tiedossa. Mittaus toteu­tetaan radon pikamittarilla. Mittari asennetaan kohteeseen vähintään kahdeksi päiväksi marras–huhtikuussa. Saadut radonarvot kirjataan asiakkaalle annettavaan mittaustodistukseen. Mittauskäynnin jälkeen saat tietää, onko kodissasi radonia, miten radonin poisto kannattaa toteuttaa ja mitä se kaikkiaan maksaa.

Uponor on kehittänyt radonkorjauksia varten asennusvalmiin saneerausjärjestelmän. Järjestelmän yhteyteen rakennettu poistoilma-puhallin synnyttää talon alle alipaineen, joka imee radonkaasun imukanavaan ja siirtää sen siirto­kanavaa pitkin pois rakennuksen läheisyydeltä. Talon rakenteita ei radonsaneerauksessa tarvitse rikkoa.


 

Jätä yhteydenottopyyntö Radoninpoistoremontista


Radonratkaisut

Uponorin laajasta tuotevalikoimasta löytyy ratkaisut niin pientaloihin kuin suuriin kohteisiin. Talon koosta huolimatta järjestelmät perustuvat samaan toimintaperiaatteeseen: radonkaasu imetään talon pohjalaatan alta pois hallitusti ja turvallisesti. Uudisrakentamiseen ja remontointiin on omat ratkaisunsa.

 
Julkaistu
7.1.2013