15. Tutkimuksia ja määräyksiä koskien Soklex EPS -lämpöpohjan rakentamista

Perustusten rakenteellinen perustehtävä on siirtää yläpuolisilta rakenteilta tulevat kuormitukset tasaisesti maapohjalle. Maapohjan tai rakenteen painumat ja painumaerot tai taipumat sekä halkeamat eivät saa muodostua käyttötilassa liian suuriksi. Perustuksilla on myös muita tehtäviä, kuten eristää yläpuoliset rakenteet maaperässä olevasta kosteudesta, estää routasuojauksen kanssa routimista vahingoittamasta rakennusta sekä estää radonkaasujen pääsy sisätiloihin. Perustusten rakentamisen lähtökohtana on riittävän tarkka ja luotettava selvitys rakennuspaikan perustamisolosuhteista eli mm. pintamaan korkeuseroista, maapohjan kantavuudesta sekä pohjavesiolosuhteista ja mahdollisesta maaperän radon-pitoisuudesta. RIL 121-2004 Pohjarakennusohjeet .
EPS -eristeiden mitoitus perustuu rakennusmääräyskokoelmiin RakMK C3 2010 ja RakMK D 3 2012. Nämä määräykset ovat katsottavissa ympäristöministeriön sivuilla ymparisto.fi. Eristepaksuudet määräytyvät tavoitetason mukaan; onko kyseessä määräykset juuri täyttävä rakenne, matalaenergia- vai passiivirakenne. Uudet energiamääräykset astuivat voimaan heinäkuussa 2012 ja kiristivät vaatimuksia noin 20 %. Lisää kiristyksiä on edessä tulevaisuudessa, sillä vuonna 2020 pitää rakentamisen EU:ssa olla lähes nollaenergia -tasolla.
Keväällä 2011 VTT:llä tehdyn routasuojaustutkimuksen tuloksena routasuojaussuosituksia on muutettu. Tutkimuksissa käytettiin ensi kerran 3D-simulointia, joka osoitti vanhan routasuojauskäytännön riittämättömäksi, kun rakennuksen alapohja on hyvin eristetty eli kyseessä on matalaenergia- tai passiivitalo.

Routasuojauksen perusteet määrittyvät mitoittavan pakkastuntimäärän mukaan. Perusteita on kahdenlaisia - toisia noudatetaan, kun pakkasmäärän ollessa alle 60 000 h⁰C ja toisia pakkasmäärän ylittäessä 60 000 h⁰C.
Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan lisäksi todeta, että
1) alapohjan eristekerroksen toteuttaminen tasaisena on suositeltavampaa kuin reunapaksunnoksien käyttäminen, koska alapohjan lämpötilakenttä on näin tasaisempi
2) perusmuurin eristäminen koko perusmuurin korkeudelta vähentää kylmäsiltoja ja on edullista routasuojauksen kannalta

VTT:n tutkimukset

- Maanvastaisen alapohjan lämmöneristys VTT-R-04026-11 - Maanvastaisen alapohjan routasuojaus VTT-R-04025-11

Katso aiheesta asiantuntijahaastattelut (Miimu Airaksinen, VTT ja Tuuli Kunnas, EPS-rakennuseristeteollisuus).

VTT:llä tehdyn routasuojaustutkimuksen tuloksena EPS-rakennuseristeteollisuuden routasuojaussuosituksia on muutettu, ks. uudet suositukset.

BY, Suomen Betoniyhdistys ry:n julkaisuja

  • BY 47 Betonirakentamisen laatuohjeet 2007
  • BY 50 Betoninormit
  • BY 51 Betonirakenteiden käyttöikäsuunnittelu 2007
  • BY 210 Betonirakenteiden suunnittelu ja mitoitus

Soklex-perustusvalumuotit ja niihin liittyviä muita tutkimuksia

- EPS-sokkelipalkkimuottien koeasennus sekä perustuksen geotekninen kantavuus, tutkimusselostus GEO 431; VTT 1984.

- Soklex-perustusten suunnitteluohjeen kantavuustaulukoiden laadinta ja Soklex- perustuselementtien VM3 ja PLA lämpötekniset laskelmat, tutkimusselostus YKI 558/99, VTT 1999.
 
Julkaistu
24.8.2012