Kiviainekset pihan eri käyttökohteisiin

Pintakiviainekset

Pintakiviaineksia käytetään liikennöitävien alueiden ja oleskelualueiden pintakerroksissa.

Liikennöitävä alue tehdään kallio- tai soramurskeesta 0/11…16. Oleskelualueen kivituhkapäällyste tehdään kallio- tai soramurskeesta 0/4…8. Oleskelualueen pintakerrokseen voidaan levittää myös ohut kerros soraa tai someroa. Piha-alueiden ja kaivantojen tasaukseen voidaan käyttää tasaushiekkaa tai tasausmursketta.

Liikennöitävillä alueilla tarkoitetaan pihateitä tai muita liikennealueita, joilla liikenne on vähäistä. Oleskelualueilla tarkoitetaan kävelyreittejä ja piha-alueita.

Asennus- ja saumauskiviainekset

Laattojen ja pihakivien asennushiekkana käytetään kiviainesta, jonka rakeisuus on 0/4 -0/8 mm. Saumaushiekan ja -murskeen rakeisuus on 0/2 mm. Tuotteita ovat hiekka ja kivituhka.

Osta kiviainekset Jäsentukusta

Rantahiekat

Rantahiekkaa, käytetään uimarantojen rakentamiseen ja parantamiseen. Rantahiekka on seulottua hiekkaa, jonka raekoko on 0,2/2 mm ja 0/4 mm.

Leikkialueiden kiviainekset

Seulottua leikkihiekkaa hiekkalaatikoihin.
Kiipeilytelineiden ja keinujen alustoihin soveltuu parhaiten turvahiekka, joka vaimentaa putoamista. Turvahiekka on murskaamatonta seulottua tai märkäseulottua someroa. Turvahiekan toiminnallisuus testataan standardin SFS-EN 1177 mukaan eri pudotuskorkeuksilta, jolloin saadaan kullekin hiekalle ominainen ns. kriittinen putoamiskorkeus, jolla putoamisen vaimennusteho on riittävä. Kriittisen putoamiskorkeuden tulee olla turvahiekalla, max raekoko 8 mm, suurempi kuin korkein mahdollinen pudotuskorkeus keinusta tai kiipeilytelineestä.
Kerrospaksuuden tullee olla vähintään 300 mm.

Pengerkiviainekset

Pengermateriaaleja käytetään penkereiden rakentamiseen.
Rakennuksen alla ja liikennealueella pengermateriaalina käytetään soraa tai mursketta (jakavan kerroksen murske). Louhetäyttö rakennetaan sekarakeisesta louheesta, jotta täyttöön muodostuvat tyhjätilat jäävät mahdollisimman pieniksi. Penger rakennetaan louheesta, joka ei ole routivaa tai rapautunutta. Louhepenkereen kiilausmateriaalina (päällimmäinen tiivistyskerros) käytetään routimatonta mursketta, jonka rakeisuus on 0/63 - 0/125 mm. Maisemallisen täytön pengertäytteenä käytetään läjitys- ja tiivistyskelpoisia hienorakeisia maalajeja, moreeneita sekä kivennäismaata, joka ei sisällä humusta.

Penkereitä rakennettaessa tulee noudattaa suunnitelma-asiakirjoja tai on suositeltavaa käyttää geoteknistä asiantuntijaa, jotta vältytään maarakenteiden kantavuus- ja vakavuusongelmilta.

Pallokenttien kiviainekset

Pallokenttien kiviaineksia käytetään kenttien pintakerrosten rakentamiseen ja kunossapitoon.

Kiviaineksina käytetään beachwolleyhiekkaa/rantalentopallohiekkaa, kivituhkaa sekä tekonurmien päälle levitettävä hiekkaa.

Osta kiviainekset Jäsentukusta

Kasvualustat

Kasvualustoihin käytettävää seulottua tai hienoa hiekkaa asiakkaan tarpeiden mukaan. Valmiita kasvualustaseoksia pihanrakennustarpeisiin on saatavilla viherrakennusliikkeissä. Seulotun hiekan raekoko on 0/3...4 mm ja märkäseulotun hiekan tai murskeen 0,2/2 mm.
 
Julkaistu
14.7.2014