Sisäilmalle uudet tavoitearvot ja ohjeet niiden saavuttamiseksi

Sisäilmayhdistys, Rakennustietosäätiö ja rakennusalan järjestöt ovat julkaisseet Sisäilmastoluokitus 2000 -asiakirjan, joka sisältää tavoitearvot lämpöoloille ja sisäilman laadulle sekä ohjeet hyvän sisäilmaston suunnittelulle ja toteutukselle. Lisäksi esitetään vaatimukset rakennusmateriaalien epäpuhtauspäästöille ja ilmanvaihtotuotteiden puhtaudelle. Sisäilmastoluokitus on vapaaehtoinen keino tilata, suunnitella ja toteuttaa määräystasoa korkeatasoisempi sisäilmasto uudisrakentamisessa.
Huonoon sisäilmastoon kohdistuvat valitukset ja niistä johtuvat terveys- ja viihtyvyysongelmat ovat viime aikoina olleet kovin yleisiä. Niiden aiheuttamat kustannukset ovat professori Olli Seppäsen mukaan Suomessa vuosittain miljardiluokkaa. Rakentamisen laadun parantamiseksi on Suomessa viime vuosina pyritty tekemään paljon. Eräs merkittävä toimenpide on ollut vuonna 1995 käyttöönotettu maailmanmitassa ainutlaatuinen Sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien luokitus, jonka uudistettu versio julkaistiin 27.2.2001.
Sisäilmastoluokitus on tehnyt mahdolliseksi ohjata tietoisesti ja hallitusti rakentamista niin, että valmistuvassa talossa on hyvä, terveellinen ja viihtyisä sisäilmasto. Luokitus sisältää lukuarvoina ilmoitetut vaatimukset hyvälle sisäilmalle, esimerkiksi lämpötilalle ja epäpuhtauksien pitoisuuksille. Sisäilmaston laatua koskevat vaatimukset on jaettu kolmeen luokkaan. Paras luokka, S1, tarjoaa tilan käyttäjille yksilöllisesti hallittavat olosuhteet. Luokka S2 täyttää hyvin viihtyisälle sisäilmastolle asetettavat vaatimukset. Luokka S3 on lähellä lainsäädännön asettamia minimivaatimuksia ja vastaa ehkä tämän hetken rakentamisen yleisintä vaatimustasoa.
Oleellinen osa sisäilmastoluokitusta on rakennusmateriaalien luokitus niiden haitallisten päästöjen perusteella. Parhaaseen M1-luokkaan on testien perusteella hyväksytty yli 400 erilaista materiaalia. Uusi Sisäilmastoluokitus asettaa vastaavat vaatimukset myös ilmanvaihtotuotteiden puhtaudelle. Sisäilmastoluokituksessa on myös suunnittelua ja rakentamista ohjaava osa, jossa annetaan ohjeita mm. työmaan ja tilojen puhtaudelle. Uudessa luokituksessa on korostettu kunkin toimijan vastuuta hyvän lopputuloksen saavuttamisessa. Mukana on mm. vaatimus kosteudenhallintasuunnitelmasta, mikä ohjaa työmaan toimia parempaan ja kosteuden haittoja jo ennakolta vähentävään suuntaan. Lisäksi korostetaan mm. rakennusmateriaalien ja asennettavien ilmanvaihtolaitteiden työmaa-aikaista suojausta.

Allergia- ja Astmaliitto
Paciuksenkatu 19
00270 Helsinki
Puh. 09-473 351
Fax 09-4733 5330
Lisätietoja aiheesta Internetissä: www.allergia.com
 
Päivitetty
10.5.2013