RR- ja RD-paalut pientalojen perustamisessa

Pientaloissa käytettävät teräspaalutyypit

Yleisin pientalojen perustamisessa käytettävä teräspaalutyyppi on suomalainen, maailman ympäristöystävällisimmästä teräksestä valmistettu SSAB:n RR-paalut. RR-paalut (RR75-RR220) ovat lyömällä asennettavia pienpaaluja, jotka koostuvat pituussaumahitsatusta teräsputkesta, ulko- tai sisäpuolisesta kitkaan perustuvasta holkkijatkoksesta sekä paalukärjestä ja paaluhatusta. RR-paalujen mitoituskestävyydet alkavat pienimmillä paaluilla noin 180 kN:sta ulottuen noin 1800 kN:iin asti suurimmalla paalukoolla. Yleisimmät paalukoot (halkaisija/seinämäpaksuus [mm]) pientalojen perustamisessa ovat RR75/6,3, RR90/6,3 ja RR115/ 6,3, joiden sallitut paalukuormat ovat tyypillisesti 180-420 kN:n välillä.

Lyötävä RR-paalu on edullisin ja luotettavin ratkaisu perustettaessa pientaloa paalutusta edellyttäville heikosti kantaville pohjamaille.

Porattavia RD-paaluja käytetään esimerkiksi, kun maaperässä on kiviä ja lohkareita, jotka vaikeuttavat asentamista lyömällä tai kun maakerrokset ovat hyvin ohuita. Poraamalla on mahdollista tunkeutua suurtenkin lohkareiden läpi aina vaadittuun syvyyteen kallioon. RD-paalujen koot pientalojen perustamisessa vastaavat RR-paalujen kokoja.

Mikäli maakerrokset ovat löyhiä ja kantava pohjamaakerros tai kallio syvällä, saattaa edullisin vaihtoehto olla lyötävä vaippainjektoitu RR-paalu, jossa injektoimalla laastia paaluputken ympärille voidaan tarvittavaa paalupituutta oleellisesti lyhentää.

RR- ja RD-paalut sekä niissä käytettävät osat valmistetaan kontrolloiduissa tehdasolosuhteissa ja tuotteiden valmistuksen laatua valvoo VTT. Aidot RR-paaluelementit on merkitty “SSAB RR/ RD paalukoko – pile” merkinnöillä ja jatkoksen välittömään läheisyyteen kiinnitetyllä "SSAB RR-paalu S440J2H” -teipillä.

Jätä yhteydenottopyyntö teräspaaluista

Jätä yhteydenottopyyntö energiapaaluista

Tilaa veloitukseton esite teräspaalutuksesta
 

SSAB:n CE-merkityt teräspaalut

SSAB:llä on eurooppalaiseen tekniseen hyväksyntään (ETA-12/0526) perustuva CE-merkintä, joka on kattavin rakenneteräksestä valmistetuille paalurakenteille myönnettävistä CE-merkinnöistä. Se käsittää koko paalun rakenteen, osoittaa paalujatkosten mekaaniset vaatimukset ja vaatimuksenmukaisuuden sekä osoittaa, että tuote on valmistettu soveltuvaksi nimenomaan paalutuskäyttöön.

CE-hyväksynnän taustalla ovat yksityiskohtaiset kuormituskokeet erityisesti jatkoksille, eri tuotantovaiheiden jatkuva laadunvalvonta ja materiaalien jäljitettävyys. Käyttämällä rakennusprojektissa SSAB:n CE-merkittyjä paaluja varmistetaan perustusten kestävyys ja toimivuus. Testatut tuotteet takaavat ongelmattoman asennuksen työmaalla.

Teräspaalujen edut pientalojen perustamisessa

RR- tai RD-paalun koko ja kantavuus voidaan optimoida tehokkaasti toisin kuin perinteisellä lyöntipaalulla. Tällöin esimerkiksi kuistit yms. kevyesti kuormitetut rakenteet voidaan perustaa tuotevalikoiman pienimmillä paaluilla, jolloin rakentajalle ei aiheudu turhia kustannuksia ylimitoitetuista paalukooista.

RR- ja RD-paalut voidaan asentaa kevyillä ja monipuolisilla asennuskalustoilla, jotka mahtuvat ahtaimmillekin tonteille jättäen ympäristön lähes alkuperäiseen tilaan. Paalutustyö on nopeaa ja yleensä omakotitalon teräspaalut asennetaan aina yhdessä päivässä. Sen sijaan perinteisiä lyöntipaaluja asennettaessa paalutuskalusto painaa yleensä noin 40-50 tonnia, jolloin työalustojen ja kulkuteiden tarvitsee usein olla erikseen suunniteltuja ja rakennettuja.

RR-paalujen syrjäyttämän maamäärän tilavuus pientalojen perustamisessa on ainoastaan 10-15 % perinteiseen lyöntipaaluun verrattuna. RR-paalut voidaan asentaa huomattavasti kevyemmillä lyöntilaitteilla, esimerkiksi hydraulivasaroilla, ja vähemmällä lyöntienergialla kuin perinteinen lyöntipaalu. Vähäisen maan syrjäytymisen, asentamisessa tarvittavan paalutyypille ja -kuormille sopivan lyöntienergian sekä kevyiden asennuskalustojen ja lyöntilaitteiden ansiosta ympäristöön leviävä tärinä on hyvin pientä.

Riski lähistöllä olevien rakennusten ja rakenteiden vaurioitumiseen normaali tilanteissa on erittäin pieni ja RR-paaluja voidaan asentaa turvallisesti hyvinkin lähelle olemassa olevia rakenteita. RD-paaluja käytettäessä ympäristöön aiheutuva tärinä on aina vähäisempää kuin lyöntipaaluja asennettaessa.

Pientalokohteissa teräspaalutusurakoitsija tuo yleensä yhdellä kertaa tarvittavan asennuskaluston ja paalumateriaalin työmaalle. Tällöin paaluja varten ei yleensä tarvitse järjestää ja rakentaa erillistä varastointipaikkaa.

RR-paaluissa on jatkokset kaikissa paaluelementeissä, jolloin edellisestä paalusta katkaistulla ja ylijäävällä osalla voidaan aloittaa seuraava paalu, tällöin paalumateriaalin hukkaa ei synny lainkaan. Perinteisillä lyöntipaaluilla hukka on yleensä vähintään 10 % sisältäen paalujen "kannot" ja katkeamiset, minkä lisäksi ylijääviä paalun osia on hankala siirrellä työmaalla.

Koska RR- ja RD-paalut perustuvat teräsputkeen, voidaan niiden ehjyys, suoruus ja todellinen pituus tarkastaa helposti ja yksiselitteisesti asentamisen jälkeen toisin kuin perinteisillä lyöntipaaluilla.

Kevyen asennus- ja lyöntikaluston, matalan iskuenergian sekä paalujen syrjäyttämän vähäisen maan tilavuuden ansiosta paalutuksesta aiheutuva tärinä on vähäistä ja RR-paalut voidaan
asentaa turvallisesti lähelle olemassa olevia rakennuksia.Kevyen asennus- ja lyöntikaluston, matalan iskuenergian sekä paalujen syrjäyttämän vähäisen maan tilavuuden ansiosta paalutuksesta aiheutuva tärinä on vähäistä ja RR-paalut voidaan asentaa turvallisesti lähelle olemassa olevia rakennuksia.
Tyypillinen kevyt RR-paalujen asennuskalusto. Kevyen kaluston ansiosta maansiirtotöiden tarve on pieni.Tyypillinen kevyt RR-paalujen asennuskalusto. Kevyen kaluston ansiosta maansiirtotöiden tarve on pieni.


Suunnittelu

Perustamistapa määritetään pohjatutkimusten perusteella. Yleisin pohjatutkimusmenetelmä pientalokohteissa on painokairaus. Painokairauksen perusteella voidaan arvioida kohteessa tarvittavaa paalupituutta, mutta aivan luotettavasti sitä ei voida kaikissa tapauksissa painokairauksella määrittää. Mikäli paalut tunkeutuvat pohjatutkimusten mukaan arvioitua tasoa syvemmälle, voidaan paaluja jatkaa helposti, koska RR-paaluissa on jatkokset kaikissa paaluelementeissä. Paalutusurakoitsijoilla on aina mukana ylimääräisiä paaluelementtejä. Paalujen ”sukeltaessa” ts. tunkeutuessa arvioitua syvemmälle, ei jouduta turvautumaan aikaa vieviin paikalla valettaviin paalujatkoihin.

Painokairausten perusteella voidaan arvioida myös pehmeän maakerroksen leikkauslujuutta, mutta tarkemmin sen saa selville paikalla tehtävällä siipikairauksella. Leikkauslujuutta käytetään paalun nurjahduskestävyyden laskemiseksi. SSAB:n laatimiin RR-paalutusohjeisiin (www.ruukki.fi/ infra) on valmiiksi laskettu eri RR-paalukokojen nurjahduskestävyyksiä erilaisissa maaperäolosuhteissa. Pientalojen paalukuormat ovat yleensä niin pieniä, etteivät RR-paalujen nurjahduskestävyydet tule mitoittavaksi.

Pieniläpimittaisten teräsputkipaalujen yhteydessä nostetaan usein esiin kysymys paalujen korroosioalttiudesta. Korroosio otetaan normaalisti huomioon ns. korroosiovarana. Tällöin rakenteen mitoituksessa vähennetään teräspaalun poikkipinta-alasta otaksutun käyttöiän (yleensä 100 vuotta) aikana tapahtuva teräksen oletettu korroosio. Ts. teräspaalu on rakenteellisesti ylimitoitettu käyttöiän ajan. VTT:n laajoissa selvityksissä on todettu, että teräspaalujen korroosio luonnonmaaolosuhteissa ja ei-aggressiivisissa täytöissä on vähäistä ja että mitoituksessa voidaan käyttää 1,2-2,0 mm korroosiovaraa 100 vuodelle. Mahdollinen sisäpuolinen korroosio sisältyy näihin arvoihin.

RR-paalut asennetaan yleensä tukipaaluiksi lyömällä ne ns. "kovaan pohjaan", joka Suomessa on yleensä tiivis pohjamoreeni tai kallio. Paalun riittävä kantavuus varmistetaan lyömällä paalu riittävään loppulyöntitiukkuuteen, joka riippuu paalun koosta, pituudesta, käytetystä lyöntilaitteesta ja paalukuormasta. SSAB:n laatimassa RR-paalujen loppulyöntiohjeissa (www.ruukki.fi/infra) on valmiiksi laskettu loppulyöntivaatimuksia yleisimmin Suomessa käytetyille lyöntilaitteille ja paalukuormille.

RD-paalut asennetaan yleensä aina kallioon. Poraamisen etuja ovat asennustarkkuus, kyky läpäistä maaperässä olevia esteitä ja erittäin luotettavan kärkikontaktin saavuttaminen. Suomalainen peruskallio kestää jopa enemmän kuin teräspaalu.

SSAB:n aidot paaluelementit on merkitty “SSAB RR/RD paalukoko - pile” merkinnöillä.SSAB:n aidot paaluelementit on merkitty “SSAB RR/RD paalukoko - pile” merkinnöillä.
Pientalon perustaminen kallioon poratuille RD-paaluille.Pientalon perustaminen kallioon poratuille RD-paaluille.
RR-paalun jatkaminen on helppoa kevyiden paaluelementtien
ja paaluelementteihin kiinnitettyjen jatkosholkkien ansiosta.RR-paalun jatkaminen on helppoa kevyiden paaluelementtien ja paaluelementteihin kiinnitettyjen jatkosholkkien ansiosta.
RR-paalu katkaistaan vaakasuoraan.RR-paalu katkaistaan vaakasuoraan.


Jos teräspaalutus unohtui…

Pehmeiköille maanvaraisesti perustetut pientalot painuvat aina enemmän tai vähemmän. Mikäli rakennuksen painuma on haitallisen suuri ja/tai painuminen on epätasaista, aiheutuu tästä rakenteellisia ongelmia, rakennuksen toimivuuteen liittyviä ongelmia sekä asumisviihtyvyyden heikkenemistä. Painuneen lattian nostaminen esimerkiksi polyuretaanin avulla voi olla vain väliaikainen ratkaisu, jos konsolidaatiopainuma pehmeässä maassa jatkuu. RR- ja myös RD-paalutus on usein käytetty ja turvallinen menetelmä painuneiden rakennusten korjaamisessa. RR-paalut on mahdollista asentaa kevyillä lyöntikalustoilla, jotka mahtuvat liikkumaan myös ahtaissa sisätiloissa aiheuttaen ainoastaan vähäistä turmeltumista sisätiloille. Painuminen voidaan pysäyttää perustamalla talo kovaan pohjaan lyötyjen RR-paalujen tai kallioon porattujen RD-paalujen varaan. Painunutta taloa on myös mahdollista nostaa ylös tunkkaamalla paaluja vasten ja siirtämällä kuormat asennetuille paaluille.

Pientaloperustuksissa RR-paaluelementit yleensä ovat kuuden metrin mittaisia, mutta kuitenkin niin kevyitä, että kahden miehen tiimi selviytyy helposti asennustyöstä. RR-paalujen laajasta mittavalikoimasta on helppo valita käyttökohteeseen sopiva paalukoko. Paalukoko riippuu pysty- ja vaakakuormien suuruudesta sekä maapohjan ominaisuuksista. Pientaloissa yleisimmin käytettävät paalukoot ovat RR75/6.3, RR90/6.3 ja RR115/6,3.Pientaloperustuksissa RR-paaluelementit yleensä ovat kuuden metrin mittaisia, mutta kuitenkin niin kevyitä, että kahden miehen tiimi selviytyy helposti asennustyöstä. RR-paalujen laajasta mittavalikoimasta on helppo valita käyttökohteeseen sopiva paalukoko. Paalukoko riippuu pysty- ja vaakakuormien suuruudesta sekä maapohjan ominaisuuksista. Pientaloissa yleisimmin käytettävät paalukoot ovat RR75/6.3, RR90/6.3 ja RR115/6,3.
Painuneen rivitalon huoneiston sisälle lyötyjä paaluja. Kohteen paalupituudet ovat suurimmillaan 30 m.Painuneen rivitalon huoneiston sisälle lyötyjä paaluja. Kohteen paalupituudet ovat suurimmillaan 30 m.


RR- ja RD-paalutuksen hankkiminen

RR- tai RD-paalutuksen hankinta onnistuu kätevästi suoraan luotettavalta paalutusurakoitsijalta, joka huolehtii paitsi itse asennuksesta myös tarvittavan paalumateriaalin hankinnasta. Käytettävissä on useita eri paalutusurakoitsijoita, joiden toimialue on koko Suomi.

Paalutusurakoitsija antaa yleensä asemakuvan, paalutussuunnitelman (paalukartta) ja pohjatutkimusten perusteella tarjouksen, joka sisältää paalujen asennuksen materiaaleineen sekä katkaisun. Yleinen menettelytapa on, että rakentaja maksaa vain hyötypituudesta paalutusurakoitsijalle.

Jätä yhteydenottopyyntö teräspaaluista

Jätä yhteydenottopyyntö energiapaaluista

Tilaa veloitukseton esite teräspaalutuksesta
 
Julkaistu
20.10.2014