Ovet ja ikkunat

Oville ja ikkunoille on asetettu useita eri määräyksiä ja ohjeita, jotka koskevat pääasiassa asuinrakentamista. Pelkästään kesäaikaiseen käyttöön tarkoitetuissa rakennuksissa joistakin määräyksistä voidaan poiketa. Määräyksiä on laadittu koskemaan kokoa, sijaintia ja tulipalotilanteissa mm. kestävyyttä. Tähän artikkeliin on koottu määräyksistä ja ohjeista keskeisimmät.

Ikkunoiden tulee olla mm. oikean kokoisia, oikeassa paikassa ja palomääräykset täyttäviä.Ikkunoiden tulee olla mm. oikean kokoisia, oikeassa paikassa ja palomääräykset täyttäviä.

Ikkunoiden koko ja sijainti

Asuinhuoneissa tulee pääsääntöisesti olla ikkuna, jonka koko on vähintään 10 % huonealasta. Ikkunassa on oltava vähintään osa, joka on avattavissa, ellei koko ikkunaa voida avata. Asuinhuoneen ikkunan tulee olla välittömässä yhteydessä ulkoilmaan, mutta osaan huoneista luonnonvalo voidaan tuoda valokatteella tms. rajatun huoneen kautta.

” Rakennuksen yhteenlasketun ikkunapinta-alan vertailuarvo on 15 % rakennuksen kokonaan tai osittain maanpäällisten kerrosten kerrostasoalojen summasta, mutta kuitenkin enintään 50 % rakennuksen julkisivupinta-alasta. Ikkunan pinta-ala lasketaan kehän ulkomittojen mukaan.” (RakMK C3)

Pääikkunan ja vastapäisen rakennuksen, sijaitsee se sitten samalla tai viereisellä tontilla, etäisyyden tulee olla vähintään vastapäisen rakennuksen korkeus huoneen lattiatasosta mitattuna. Tästä voidaan asemakaavalla poiketa. Ilmansuunnat, ympäristö ja näkymät vaikuttavat ikkunoiden sijoitteluun. Pääikkunan edessä tulee olla vähintään 8 m rakentamatonta tilaa. Viihtyvyyden vaatimukset on otettava huomioon, jolloin em. etäisyydestä voidaan poiketa.

Lasirakenne turvalliseksi

Kaikissa lasirakenteissa (mm. ikkunat, ovet ja valokatteet) on otettava rikkoutuminen huomioon. Mikäli rakenne rikkoutuu, ei se saa aiheuttaa putoamisvaaraa, eikä putoilevat sirpaleet haavoittumisvaaraa. Ns. turvalasina voidaankin käyttää joko lankalasia, laminoitua lasia tai karkaistua lasia. Lasipinnan tulee kestää tavanomaiset kuormat, jollei lasia ole varustettu tarkoituksenmukaisella törmäysesteellä.

Mikäli ikkunan alareuna on matalammalla kuin 700 mm lattiasta mitattuna, käytetään turvalasia. Asunnoissa myös 6 mm paksu tavallinen lasi katsotaan sopivaksi ratkaisuksi.

Mikäli ikkuna, lasiovi tai lasiseinä aiheuttaa törmäysvaaran, tulee lasi merkitä helposti havaittavaksi. Sopiva merkinnän asennuskorkeus on 900 – 1500 mm.

Ovien ja kulkuaukkojen mitoitus

Ulko-ovelta asuinhuoneisiin sekä muihin välttämättömiin tiloihin (mm. wc, pesutilat ja sauna) johtavien aukkojen vapaan leveyden, eli todellisen leveyden myös avatun oven kohdalla, tulee olla vähintään 800 mm. Vapaan korkeuden tulee olla 2100 mm, josta voidaan vähentää välttämättömät karmit ja kynnykset.

Muun kuin uloskäyntireitillä olevan oven korkeus voi paikoitellen olla 1950 mm. Uloskäytävän vähimmäiskorkeus on 2100 mm.

Rakennuksen ovien tulee olla helposti avattavissa. Kynnykset voivat aiheuttaa kompastumisen, joten niitä ei suositella tai niiden tulisi olla mahdollisimman matalia. Liukuovien ja nosto-ovien kohdalla varmistetaan niiden putoamattomuus.

Ovien tulee yleensä uloskäynneissä avautua poistumissuuntaan ja niiden tulee olla helposti avattavissa. Esimerkiksi lukitusta ovesta tulisi päästä ulos ilman avaimia. Tämä on tärkeää hätätilanteissa, kuten tulipalon sattuessa.
Lasioven tulee olla karkaistua lasia.Lasioven tulee olla karkaistua lasia.

Lasiovet

Mikäli oven lasipinta on matalammalla kuin 1500 mm lattiasta, on suositeltavaa käyttää ovessa karkaistua lasia. Turvalasia käytetään myös näiden ovien viereisissä ikkunoissa ja lasiseinissä silloin, kun umpinainen karmi-, puite- tai seinärakenne oviaukon ympärillä on pienempi kuin 300 mm.

Saunan ja pesutilojen kokolasiset ovet ovat aina karkaistuja.

Tulipalon varalle..

Ovilla on tulipalotilanteissa vaatimuksia, jotka niiden on tietyissä paikoissa täytettävä. REI-luokitukseen ja muihin paloturvallisuuteen liittyviin asioihin voit tutustua täällä.

Ullakolla voi olla palo-osastoja, joiden ovien on oltava vähintään luokkaa EI 15. Huomaa myös väliovet esim. kattilahuoneisiin ja autotallien kulkuväylien ovet. Osastoivan oven tulee yleensä olla itsestään sulkeutuva ja salpautuva.

Osastoivassa rakennusosassa olevan oven, ikkunan ja muuta pienehköä aukkoa suojaavan rakennusosan palonkestävyysajan tulee yleensä olla vähintään puolet osastoivalle rakennusosalle vaaditusta palonkestävyysajasta. Yleensä asuintaloissa palonkestoaika on 30 min. Suomen rakennusmääräyskokoelman osasta E1, Rakennusten paloturvallisuus selviävät tarkemmat luokitukset.

Asunnoissa kulkureittien pituus uloskäytävään tulee olla enintään 30 m tai 45 m mikäli uloskäytäviä on enemmän kuin yksi. Muista myös, että tulipalon sattuessa yhteydet uloskäynneille tulee olla avoimina, eikä niille saa varastoida tavaraa eikä palokuormaa tai savunmuodostumista lisääviä materiaaleja.

Ovet ja ikkunat voivat toimia tulipalotilanteessa myös savunpoistossa.

Lämmöneristys ja U-arvot

Rakennusosille on määritelty RakMK:n osassa C3 seuraavat lämmönläpäisykertoimet (U-arvot) ikkunoille, kattoikkunoille ja oville, silloin kun:

  • lämmin tila* rajoittuu ulkoilmaan: 1,0 W/m2K
  • puolilämmin tila** rajoittuu ulkoilmaan: 1,4 W/m2K
  • kylmä (lämmittämätön) tila rajoittuu ulkoilmaan: ei vaatimusta
  • lämmin tila rajoittuu puolilämpimään tilaan: 2,8 W/m2K
  • jäähdytettävän tilan*** ovi enintään: 1,4 W/m2K

* lämpötila +17 oC tai enemmän
** lämpötila +5 - +17 oC
*** lämpötila alle +17 oC mm. jäähdytysjärjestelmän avulla (esim. kellarit)


Ovillekin on asetettu määräyksiä.Ovillekin on asetettu määräyksiä.
Tutustu ikkuna- ja ovivaihtoehtoihin

Lisää tietoa:
RakMK C3 Rakennuksen lämmöneristys, määräykset
RakMK E1 Rakennusten paloturvallisuus
RakMK F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus
RakMK G1 Asuntosuunnittelu
Kunnan rakennusvalvonta

Lähteet:
Suomen rakennusmääräyskokoelma
 
Julkaistu
28.11.2011