Rakennuksien energiatehokkuusvaatimuksissa siirrytään kokonaisenergiatarkasteluun

Vuoden 2010 alussa astuivat voimaan tämän hetkiset Ympäristöministeriön antamat määräykset. Nämä määräykset liittyivät lähinnä ulkovaipan energiatehokkuuteen ja niiltä osin määräykset jäävät voimaan myös uuden määräyksen voimaantullessa. Uuden määräyksen Ympäristöministeriö on antanut 30. maaliskuuta. Nämä uudet energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräykset tulevat voimaan 1.7.2012. Määräykset koskevat vain uudisrakentamista ja niiden tuoma keskeinen muutos on siirtyminen kokonaisenergiatarkasteluun.

Paroc Lupaus passiivitalon ensimmäinen seinäelementti asennettiin talvella 2009. Seinässä oli eristeenä 490 mm PAROC kivivillaa.Paroc Lupaus passiivitalon ensimmäinen seinäelementti asennettiin talvella 2009. Seinässä oli eristeenä 490 mm PAROC kivivillaa.

Uudisrakentamisessa siirrytään 1.7.2012 alkaen kokonaisenergiatarkasteluun

Määräykset koskevat tällä kertaa vain uudisrakentamista ja keskeinen muutos on siirtyminen kokonaisenergiatarkasteluun. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rakennuksen kokonaisenergiankulutukselle määrätään rakennustyyppikohtainen yläraja, joka ilmaistaan ns. E-luvulla. E-luvun laskennassa huomioidaan rakennuksen käyttämän energian tuotantomuoto.

Rakennusten uudet energiamääräykset suosivat neliömäärältään pieniä ok-taloja

Heinäkuun 2012 alussa voimaan tulevissa Rakentamismääräyksissä E-luvulle on asetettu yläraja sen mukaan, minkä tyyppisestä rakennuksesta on kysymys.

Pientalojen E-luvun yläraja riippuu myös pinta-alasta. Uudet vaatimukset ovat lievemmät pienikokoisemmille pientaloille.

RakMk D3 antaa laskentakaavat sallituille E-luvuille. Pienet alle 120 m2 talot saavat kuluttaa selvästi enemmän kuin niitä suuremmat. Jos talon lämmitettävä nettoala on 120 m2 tai alle, sen E-luku saa olla enintään 204 kWh/m2 vuodessa. Jos talo on esimerkiksi puolta suurempi, eli 240 m2 sen suurin E-luku saa olla 156 kWh/m2. E-luku laskee 600 m2:iin saakka ollen silloin enintään 130 kWh/m2. Hirsitaloille sallitaan kansallisista syistä suuremmat kulutukset.

E-luvun laskeminen

Rakennuksen kokonaisenergiankulutus = E-luku, on laskettava. Se on energianmuotojen kertoimilla painotettu rakennuksen vuotuinen ostoenergiankulutus rakennustyypin standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden. E-luku saadaan laskemalla ostoenergian ja energiamuotojen tulot energiamuodoittain.

Energiamuoto kertoimet ovat seuraavat:
 • sähkö 1,7
 • kaukolämpö 0,7
 • Kaukojäähdytys 0,4
 • fossiiliset polttoaineet 1,0
 • rakennuksessa käytettävät uusiutuvat polttoaineet 0,5


Rakennusta suunniteltaessa on laadittava energiaselvitys. Energiaselvitys on päivitettävä ja pääsuunnittelijan on varmennettava se ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Energiaselvitys sisältää yleensä seuraavat tarkastelut:
 • rakennuksen kokonaisenergian kulutus (E-luku)
 • energialaskennan lähtötiedot (RakMk 3D-ohjeen kohta 2.1 mukaan)
 • energialaskennan lähtötiedot ja tulokset (kohdan 5.3 mukaan
 • kesäaikainen huonelämpötila (kohdan 2.2. mukaan ja tarvittaessa jäähdytysteho)
 • rakennuksen lämmitysteho mitoitustilanteessa
 • rakennuksen energiatodistus


Uusien määräysten myötä suunnittelu lähtee liikkeelle jatkossa energia- ja lämmitysmuodon valinnalla ja E-luvun laskennalla. Vasta sen jälkeen voidaan suunnitella taloon sopivat rakenteet.
Rakennuksien energiankulutus on noin 40 % Suomen koko energiankulutuksesta ja tästä noin puolet kuluu rakennusten lämmittämiseen. Uusissa rakennuksissa energiatehokkuus on helppoa ja edullista toteuttaa. Tuloksena ovat edulliset asumiskulut, hyvä sisäilmanlaatu ja taloa myytäessä korkea jälleenmyyntiarvo. Tärkein syy kuitenkin on päästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen hidastaminen. Missään muualla elämän alueella ei voida saada niin suurta energiansäästöä kuin rakennuksissa mukavuudesta tinkimättä. Kaikki hyötyvät: talon omistaja saa pienet lämmityskulut, yhteiskunnan tarvitsee ostaa vähemmän ulkomaista energiaa ja ennen kaikkea päästöt vähenevät ja tämä on koko ihmiskunnan etu.

Muutos kannustaa kaukolämmön ja uusiutuvien energianlähteiden käyttöön

E-luvun laskemisen mahdollistaa se, että eri energiamuodoille on annettu kertoimet, jotka kuvaavat luonnonvarojen käyttöä. Energiamuodoille annetut kertoimet kannustavat käyttämään kaukolämpöä sekä uusiutuvia energianlähteitä, kuten pellettiä ja maalämpöä.

Muutos lisää merkittävästi suunnittelun vapautta. Kokonaisenergia-tarkastelu koskee kaikkea rakennuksessa tapahtuvaa energiankulutusta, eli siinä otetaan huomioon lämmityksen lisäksi muun muassa ilmanvaihto, valaistus ja lämmin vesi. Riittävän pieneen E-lukuun on mahdollista päästä useilla erilaisilla tavoilla. Esimerkiksi suorassa sähkölämmityksessä oleva matalaenergiatasoinen alle 120 m2, takalla varustettu pientalo täyttää vaatimukset. Huomioitavaa on, että vaatimustaso on kovempi isommilla taloilla.

Noin 20 prosentin parannus energiatehokkuuteen

Rakentamismääräysten uudistuksella halutaan ohjata sekä energiansäästöön että päästöjen vähentämiseen. Määräysten tiukennus tarkoittaa keskimäärin 20 prosentin parannusta nykyisten määräysten vaatimaan energiatehokkuuteen. Investointikustannusvaikutukset ovat pienet verrattuna nykyisiin, vuonna 2010 voimaan tulleisiin määräyksiin. Rakennuskohtaisesti voidaan saavuttaa jopa säästöjä.

Vuoden 2010 alussa voimaan tulleiden määräysten myötä rakennuksen vaipan U-arvot tiukentuivat merkittävästi, eli eristyspaksuudet kasvoivat. Ikkunoiden energiatehokkuus parani reippaasti ja työmaalla vaadittiin entistä enemmän huolellisuutta hyvän ilmatiiveyden saavuttamiseksi. Määräysten muutos oli suuri.
Puurunkoinen matalaenergiaseinä, jossa eristeenä PAROC eXtra 50 + 175 mm ja ulkopuolella PAROC Renova 70 mm. Kuvan rakenne on n. 20 % parempi U-arvoltaan verrattuna vuoden 2010 määräysten vaatimuksiin.Puurunkoinen matalaenergiaseinä, jossa eristeenä PAROC eXtra 50 + 175 mm ja ulkopuolella PAROC Renova 70 mm. Kuvan rakenne on n. 20 % parempi U-arvoltaan verrattuna vuoden 2010 määräysten vaatimuksiin.
Esimerkiksi puurunkoisen seinän eristepaksuus kasvoi noin 70 mm ja yläpohjan eristeisiin tuli n. 180 mm lisää. Käytännössä muutokset eivät kuitenkaan olleet näin suuria, sillä itselleen rakentaneet pientalojen rakentajat ovat tehneet talonsa selvästi määräystasoa paremmin jo tätä ennen. Ammattirakentajat ovat enimmäkseen rakentaneet määräysten mukaan ja näin ollen rakennusteollisuudessa muutokset käytännössä olivat lähes samat kuin määräysten muutos.

Rakennusvaipan ilmanpitävyys

Sekä rakennusvaipan että tilojen välisten rakenteiden tulee olla niin ilmanpitäviä, että vuotokohtien läpi tapahtuvat ilmavirtaukset eivät aiheuta merkittäviä haittoja rakennuksen käyttäjille, rakenteille tai rakennuksen energiatehokkuudelle. Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakenteiden liitosten ja läpivientien suunnitteluun sekä rakennustyön huolellisuuteen. Rakenteisiin on tarvittaessa tehtävä erillinen ilmansulku.

Rakennusvaipan ilmanvuotoluku q50 saa olla enintään 4 (m3/(h m2)). Ilmanvuotoluku = Rakennuksen vaipan neliön läpi virtaa ilmavirta yksi kuutio tunnissa paine-eron sisä- ja ulkoilman välillä ollessa 50 Pa. Ilmanvuotoluku voi ylittää arvon 4 (m3/(h m2)), jos rakennuksen käytön vaatimat rakenteelliset ratkaisut huonontavat merkittävästi ilmanpitävyyttä.

Pienempi ilmanpitävyys voidaan osoittaa mittaamalla tai muulla menettelyllä. Asuinkerrostaloissa ilmanpitävyys voidaan osoittaa mittaamalla vähintään 20 % huoneistoista. Ilmanpitävyyden mittaus voidaan suorittaa myös rakennuksen omilla ilmanvaihtokoneilla, jolloin enintään 25 % rakennuksen tilojen lämmitetystä netto-alasta voidaan rajata pois mittauksesta. Jos ilmanpitävyyttä ei osoiteta mittaamalla tai muulla menettelyllä, rakennusvaipan ilmanvuotolukuna käytetään 4 (m3/(h m2)). Kosteusteknisen turvallisuuden, hyvän sisäilmaston ja energiatehokkuuden kannalta tulisi rakennusvaipan il-manvuotoluvun q50 olla enintään 1 m3/h m2)

Työmailla paineita huolellisuuteen

Kun ilmatiiveyden tärkeys ymmärretään, päästään helposti jopa alle tason 1, eikä se tarkoita juuri mitään lisäkustannuksia. Passiivitaloissa tavoite on alle 0,6 ja mittauksissa on saatu arvoja 0,2 – 0,3. Eli on kyse vain asian ymmärtämisestä ja huolellisuudesta. Lämmöneristeet tulee asentaa edelleen huolellisesti ja sinänsä tältä osin ei muutosta ole.

Laaja lausuntokierros valmistelun tukena

Vuoden 2010 alussa voimaan tulleiden määräysten ja tulevien määräysten välillä pientalojen rakenteelliset muutokset eivät välttämättä ole merkittäviä, vaan suurin muutos tapahtuu energiatehokkuuden tarkastelutavassa. Lausuntokierroksen aikana huomioitiin alan toimijoiden näkemyksiä.

Lausuntokierroksella saadun palautteen perusteella määräyksiin tehtiin useita muutoksia. Määräyksiä yksinkertaistettiin muun muassa siten, että uusiutuvaa energiaa koskeva vaatimus siirrettiin seuraavaan uudistukseen ja määräysten voimaantuloa siirrettiin muutamalla kuukaudella, jotta ala saa lisäaikaa osaamisen kartuttamiseen. Uusien selvitysten perusteella sähkön energiamuodon kerrointa muutettiin arvosta 2,0 arvoon 1,7. Myös loma-asuntojen vaatimuksia lievennettiin hieman.

Passiivitalojen määrä kasvaa nopeasti

Kun Paroc aloitti yhdessä VTT:n kanssa suomalaisen passiivitalokonseptin kehittämisen noin neljä vuotta sitten, se oli pään avaus Suomessa passiivitaloille. Nyt kolme ensimmäistä konseptin mukaista taloa ovat valmiina Vantaalla, Valkeakoskella ja Rovaniemellä. Vantaan Paroc Passiivitaloon asukkaat muuttivat sisälle kesällä 2009. Ensimmäiset kokemukset ja lämmitysenergian mittaustulokset vastaavat hyvin odotuksia. Nyt on arvioiden mukaan noin 100 – 200 passiivitaloa suunnitteilla ja osa rakenteilla. Euroopassa on tavoitteena lähivuosina, että pääosa uusista rakennuksista olisi passiivitaloja.

Suuri seinäpaksuus, kuten passiivitalo Paroc Lupauksessa, antaa mahdollisuuksia sisustajalle. Passiivitalossa toteutuu monen unelma kunnon ikkunapenkeistä.Suuri seinäpaksuus, kuten passiivitalo Paroc Lupauksessa, antaa mahdollisuuksia sisustajalle. Passiivitalossa toteutuu monen unelma kunnon ikkunapenkeistä.
Lähteet: YM, RakMK D3
 
Julkaistu
30.8.2011