Soraa, hiekkaa, mursketta ja sepeliä Rudukselta

Oikea kiviaines oikeaan paikkaan

Rakentamisen kiviaineksilla on omat tehtävänsä, eivätkä ne väärässä paikassa toimi toivotulla tavalla. Salaojasora ei esimerkiksi ole oikea ratkaisu maanvaraisen lattian alle, mutta kapillaarikatkosepeli katkaisee veden kulkeutumisen niin ylöspäin kuin sivusuunnassakin.

Oikeat kiviainesvalinnat ovat oleellinen osa alapohja toimivuutta: ne estävät osaltaan mm. kosteuden pääsyn rakenteisiin ja radonin pääsyn sisäilmaan. Ruduksen valikoimissa on kaikki asianmukaisen rakentamisen vaatimat kiviainekset.

Tutustu tarkemmin kiviainesvalikoimaan tästä

Kerroksittain pienenevä raekoko

Rakennuspaikan massanvaihto tehdään routimattomasta, hyvin tiivistyvästä ja kantavasta kiviaineksesta, esimerkiksi sora- tai kalliomurskeesta. Murskeen raekoko määräytyy kerrospaksuuden mukaan: mitä paksumpi kerros, sitä suurempi kiviaineksen maksimiraekoko.

Minimikerrospaksuuden on oltava vähintään 3 x kiviaineksen maksimiraekoko. Esimerkiksi yhden metrin kerroksen materiaalit voisivat olla seuraavat: pohjalle jakavan kerroksen murske 0/90 mm – noin 80 cm, sen päälle kantavan kerroksen alaosan murske 0/32 mm – noin 20 cm tai pohjalle jakavan kerroksen murske 0/90 mm – noin 90 cm, sen päälle kantavan kerroksen yläosan murske 0/16 mm – noin 10 cm.

Salaoja toimii vain oikealla kiviaineksella

Salaojakiviaineksia käytetään salaojaputkien ympärystäyttöihin. Salaojaputken ympärystäytön tehtävä on johtaa vesi ympäröivästä maasta salaojaputkeen. Siksi salaojakiviaineksen rakeiden välissä pitää olla riittävästi huokostilaa jossa vesi pystyy virtaamaan. Käytettävän kiviaineksen tulee olla rakeisuudeltaan sellaista, että se läpäisee veden vaivatta, mutta kuitenkin suodattaa vedestä putkea tukkivat epäpuhtaudet itseensä.

Salaojasora on hyvä valinta helpoille, hyvin vettä läpäiseville rakennuspaikoille. Sepeliä kannattaa käyttää, jos rakennuspaikka on alavalla maalla eikä maaperä suodata hyvin vettä. Sepeliä käytettäessä pitää erottaa salaojarakenne suodatinkankaalla muista maa-aineksista.

Kapilaarikatkokiviaines estää veden nousun

Kapillaarikatkokiviainesta käytetään pohjamaasta kapillaarisesti nousevan veden vedennousun katkaisuun. Kapillaarisesti maasta nouseva vesi voi siirtyä rakenteisiin maanvaraisen laatan alla olevasta täyttömateriaalista suoraan tai ryömintätilasta tiivistymällä talon alapohjaan. Veden kapillaarinen nousu rakenteisiin asti estetään, kun kapillaarikatkokiviaineksen kerrospaksuus on suurempi kuin sen kapillaarinen nousukorkeus.

Kapillaarikatkokerroksen paksuus on aina oltava vähintään 20 % suurempi kuin kerrokseen käytetyn kapillaarikatkokiviaineksen vedennousukorkeus

Kapillaarikatkokiviaineksena voidaan käyttää someroa tai sepeliä, jonka raekoko on 5/11 mm - 16/32 mm ja jonka kapillaarinen nousukorkeus on tutkittu.

Tavanomaisilla tuotantoprosesseilla tuotettujen kapillaarikatkokiviainesten kapillaarinen nousukorkeus on yleisesti noin 250 mm - 400 mm. Hyvälaatuisilla ja vesi-seulotuilla kapillaarikatkosepeleillä voidaan tarvittaessa päästä 200 mm:n ja jopa pienempiin kerrospaksuuksiin.

Kiviaineksen raekoolla ja kerrospaksuudella on vaikutusta kapilaari-ilmiöön.Kiviaineksen raekoolla ja kerrospaksuudella on vaikutusta kapilaari-ilmiöön.

Kaivantojen täyttökiviainekset

Täyttökiviaineksia käytetään kaivantojen ja kanaalien alku-ja lopputäyttöihin. Kiviainestuotteina käytetään tällöin:

Täytehiekkaa - routimatonta hienoa kiviainesta
Täytesoraa - kalliosta tai sorakivistä murskaamalla tehtyä kiviainesta.
Karkeaa täytettä - routimatonta karkeaa kiviainesta

Alkutäyttö
Alkutäytöllä tarkoitetaan johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä sekä rumpujen ympärystäyttöjä. Täyttöjen alle tehdään tarvittaessa kiviainesarina siihen soveltuvista kiviaineksista.

Putkikaivannot
  • Putkikaivannon alkutäyttö tehdään materiaalilla, joka sopii kaikille kyseisen kaivannon putkille.
  • Betoniputkien ja muoviputkien alkutäyttö valitaan putken koon mukaan.
  • Putkien alkutäytön kiviaineksessa ei saa olla kiviä, jotka aiheuttavat putken rikkoontumisriskin.
  • Roudan aiheuttama putkien vaurioitumisriski pitää ottaa huomioon alueilla, joilla routa pääsee syvälle, esim. liikennöitävät ja lumesta puhtaana pidettävät alueet.

Kaapelien, putkitusten ja hiekkasuojatun kanavan alkutäytön kiviaineksina käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on sellainen että putkien ja kaapeleiden vaurioitumisriski vältetään.

Pihojen, teiden ja rakennuspohjan salaojien ympärystäyttömateriaalina käytetään salaojakiviaineksia.

Talonrakennuksessa perusmuurin sisäpuolinen täyttö tehdään kapillaarikatkokiviaineksella tai salaojakiviaineksella perustustavasta riippuen.

Lopputäyttö
Kanaalien lopputäytössä suositellaan käytettävän routivuusominaisuuksiltaan samanlaista kiviainesta kuin kanaalin ympäristö. (pienentää routanousueroja ympäristön ja kaivantokohdan välillä). Kalliokaivannot ja louhepenkereessä olevat kaivannot täytetään soralla tai vastaavalla routimattomalla murskatulla materiaalilla 0/32…200 mm.

Talon maarakennusmateriaalit

  • TÄYTEHIEKKA: routimatonta hienoa täytekiviainesta, yleistäyttöihin, joissa on pieni kerrospaksuus, <300 mm.
  • SEULOTTU TÄYTEHIEKKA: routimatonta hienoa täytekiviainesta, maksimiraekoko 16 mm, viemäri- ja vesijohtoputkien suojatäytöt.
  • KANTAVAT MURSKEET: kalliosta tai luonnonsorasta murskattua kiviainesta, jonka raekoko on 0/32...56 mm, lisäämään rakenteen kantavuutta ja tasaamaan alustaa mahdollisesti tuleville rakenteille (anturat, perusmuurit jne.).
  • VÄLPÄTYT SORAT: routimatonta karkeaa täytekiviainesta, maksimiraekoko enintään 100...150 mm, täyttökohteet, joissa kerrospaksuus on >300 mm.
  • SALAOJASORA RIL I, RIL II: seulottua, yleensä vesiseulottua luonnonsoraa 0/8...16 mm, salaojarakenteisiin, kun pohjavesi ei nouse salaojakerrokseen saakka. Suodattaa roskat paremmin kuin salaojasora RIL I.
  • KAPILAARIKATKO: kalliosta tai sorakivistä murskaamalla tehtyä kiviainesta, raekoko 5...8/16 mm tai 5...8/32 mm. saatavana myös vesiseulottuna, maanvastaisen lattian alle ja perusmuurin ympärille sen välittömään kosketukseen.

Nyt myös verkkokaupasta!

Soran, hiekan, murskeiden ja sepelien ostaminen on nyt entistä helpompaa. Rudus on avannut kiviaineksia myyvän verkkokaupan. Verkkokaupassa on myytävänä 15 eri kiviainestuotetta, muun muassa kalliomurskeita, kivituhkaa, salaojasepeliä, kapillaarikatkosepeliä sekä leikkihiekkaa ja turvahiekkaa.

Ruduksen verkkokauppa palvelee sekä kuluttajia että yritysasiakkaita. Toistaiseksi kiviaineksia voi ostaa toimitettuna asiakkaan rakennuskohteeseen vain Etelä-Suomen alueella. Pelkän tuotteen ostaminen kaupasta ei ole mahdollista. Toimitusvaihtoehtoina on nuppi- tai kasettitoimitus. Tutustu tästä!
 
Julkaistu
22.4.2013