Suunnitelma, lupamenettelyt

"Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty" pätee myös kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän suunnitteluun. Kun asianmukaiset luvat on hankittu ja ammattitaitoisen suunnittelijan laatima suunnitelma on kourassa, rakentamishankkeen perusasiat ovat kunnossa.

Tarvittavat luvat tai ilmoitukset

Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai saneeraaminen on luvanvaraista toimintaa. Uudisrakentamisen yhteydessä lupa ratkaistaan rakennuslupakäsittelyn yhteydessä ja pelkän jätevesijärjestelmän kunnostukseen sovelletaan toimenpidelupa- tai ilmoituskäsittelyä.

Käytännössä luvan saannin edellytyksenä on asetuksen mukaisen jätevesisuunnitelman esittäminen. Lupa- tai ilmoituskäsittelyssä varmistetaan suunnittelijan ammattitaito sekä suunnitelman taso, jotta suunnitellulla jätevesijärjestelmällä on edellytykset täyttää jätevesiasetuksen käsittelyvaatimukset ja puhdistustaso.

Suunnittelijan hankkiminen

Jätevesisuunnitelmia tekevät mm. LVI-teknikot sekä vesipuolen kokemusta omaavat rakennusmestarit. Suunnittelijoita voi tiedustella kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta tai alueellisilta jätevesihankkeilta ja niiden nettisivustoilta. Myös Suomen LVI-liiton sivuilta, www.sulvi.fi, , löytyy lista suunnittelijoista, jotka ovat suorittaneet ns. FISE - pätevyyden. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on kuitenkin viime kädessä se, joka hyväksyy sekä suunnittelijan, että varsinaisen suunnitelman.

Suunnittelun eteneminen

Suunnittelun pohjaksi kiinteistön omistajan tai suunnittelijan tulee selvittää aluetta koskevat määräykset eli rakennusjärjestys sekä mahdolliset ympäristönsuojelu- ja kaavamääräykset. Kunnanvirastolta voi myös hankkia asemapiirroksen tontista suunnittelijan työn helpottamiseksi. Lisäksi on hyvä varmistaa vesihuollon kehittämissuunnitelman viemäröintitavoitteet, jotta omaa puhdistamoa ei rakenneta turhaan.

Ennen suunnittelijan tuloa kiinteistön omistajan on hyvä tutustua erilaisiin käsittelymenetelmiin ja niiden vaatimuksiin, jotta keskustelu eri mahdollisuuksista on helpompaa.
Suunnittelijan käynti tontilla onkin hyvä sopia niin, että kiinteistönomistajat ovat paikalla. Tällöin jätevesijärjestelmän sijaintia voidaan yhdessä katsoa ja havainnollistaa esim. suodatuskentän tilan tarvetta havaintokepein. Tieto säilytettäviksi halutuista tai suunnitteilla olevista istutuksista, puista tai muista rakennelmista on hyvä kertoa kenttäkäynnin yhteydessä suunnittelijalle. Hyvä on kuitenkin tiedostaa, että istutusten kiertely ja pitkien linjojen vetäminen tuo useimmiten lisäkustannuksia rakentamisessa.

Käynnin yhteydessä suunnittelija täyttää esiselvityslomakkeen yhdessä kiinteistön omistajan kanssa. Samalla vaihdetaan ajatuksia uuden järjestelmän tekniikasta, vaihtoehdoista ja alustavista kustannuksista. Järjestelmä valitaan tontin sekä määräysten antamien mahdollisuuksien mukaan. Jos suunnittelijan suosittelema järjestelmä epäilyttää, kannattaa asiasta keskustella heti suunnittelijan kanssa. Suunnittelijan on osattava perustella, miksi hän suosittelee jotakin laitteistoa, ja olisiko sille jotakin muuta vaihtoehtoa. Tarvittaessa voi pyytää hetken mietintäaikaa, jotta ehtii todella perehtymään esim. puhdistamovaihtoehtojen huollon ja hoidon tarpeeseen. Suunnitelmien muutokset tuovat aina lisätyötä suunnittelijalle ja siten usein lisäkustannuksia kiinteistönomistajalle.

Kenttäkäynnin yksi oleellisimpia toimenpiteitä on maaperä- ja pohjavesitietojen hankkiminen. Maaperätietoihin kuuluvat mm. olemassa olevien putki- ja sähkölinjojen, maalajin sekä rajapyykkien ja -linjojen selvittäminen. Tässä yhteydessä tehdään myös korkeusvaaitukset, mitataan ns. kriittiset etäisyydet talousvesikaivoihin, rajoihin, rantaviivaan yms. Mikäli kiinteistölle suunnitellaan jätevesien imeyttämistä, se edellyttää aina imeytyskokeen tekemistä.
Kenttäkäynnin pohjalta laaditaan varsinainen suunnitelma, joka sisältää normaalisti seuraavat selvitykset ja piirustukset:

  • Järjestelmän mitoitus (kuormituslukuihin perustuen)
  • Selvitys järjestelmän toimintaperiaatteesta
  • Arvio järjestelmällä saavutettavasta puhdistustuloksesta
  • Selostus järjestelmän rakentamisesta


Sekä liitteinä:

  • kartat
  • asemapiirros kiinteistön nykytilanteesta
  • esiselvitysmuistio
  • asema-, taso- ja leikkauspiirrokset uudesta jätevesijärjestelmästä
  • käyttö- ja huolto-ohje
  • kustannusarvio


On hyvä muistaa, että suunnitelman pitää olla tasoltaan sellainen, että sen perusteella voidaan rakentaa asetuksen vaatimukset täyttävä puhdistamo ja valvoa tehdyn työn laatu.

Kustannukset

Suunnitelman ja tarvittavien lupien hyväksymisen jälkeen on edessä mm. tarjouspyyntöjen laatiminen urakoitsijoille, sopimusten tekeminen, laitteiden hankinta, yms. Näihin palataan muissa sarjan osissa.
 
Julkaistu
22.6.2011