Jätevesiasetus pähkinänkuoressa!
- tee opastettu jätevesiselvitys

Eduskunta hyväksyi haja-asutuksen uudet jätevesipykälät 2012.2016. Nyt hyväksytty laki on oleellisesti lievennetty versio aiemmista yrityksistä.Valtioneuvosto hyväksyi 26.3.2015 jätevesiasetuksen siirtymäajan pidentämisen. Siirtymäaikaa jatketaan kahdella vuodella 15 päivään maaliskuuta 2018 asti.

Huhtikuussa 2016 tehtiin jälleen lakiesitys, jonka tavoitteena ei ole tinkiä haja-asutusalueiden jätevesien puhdistustasosta, mutta tavoitteena on kohtuullistaa jätevesiasetusta joustamalla jätevesiremonttien aikataulutusta. Lisätietoa asiasta Ympäristöministeriön sivuilta


Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyä kokeva asetus uusittiin. Uusi asetus astui voimaan 15.3.2011. Uudessa asetuksessa normaalitasoksi on asetettu vuoden 2004 asetuksen lievennetty vaatimustaso. Rantojen läheisyydessä ja herkästi pilaantuvilla alueilla kuntia ohjastetaan noudattamaan aikaisempaa vaatimustasoa. Eli nyt entinen normaalitaso koskee pilaantumiselle herkempiä alueita ja rantojen läheisyyttä ja aiempi lievennetty taso koskee muita alueita.

Aiemmin siis kunta saattoi antaa vaatimustasolle lievennyksen ja nyt taas kunta voi edellyttää tarpeen vaatiessa tiukempaa tasoa..

Uuden asetuksen myötä parannustoimenpiteille annettiin myös kaksi vuotta lisäaikaa. Ennen vuotta 2004 rakennetuissa kiinteistöissä vaatimukset tuli täyttää 15.3.2016 mennessä, mutta nyt siis jälleen kahden vuoden lisäajan myötä vasta 15.3.2018. Silti ei välttämättä kannata viivytellä asian kanssa, jos parannustarpeet ovat ilmeiset. Huomion arvoista on myös se, että toimenpiteille on haettavissa lykkäystä, jos kiinteistöllä on mahdollisuus liittyä viemäriverkostoon, vaikka ei se onnistuisikaan annetun aikarajan puitteissa.

Myös lievennyksiä saattaa vielä tulla

Haja-asutusalueiden jätevesilainsäädäntöön tehtävien lievennysten valmistelu etenee. Tavoitteena on kohtuullistaa lainsäädäntöä erottelemalla ympäristönsuojelullisesti herkät alueet ja vapauttaa vaatimusten noudattamisesta niin sanotut kuivan maan kiinteistöt, jotka eivät sijaitse vesistöjen äärellä tai pohjavesialueilla. Tarkastelussa on vaihtoehto, jossa jätevesijärjestelmä täytyisi uusia vain silloin, kun kiinteistöllä tehdään muutakin remonttia. Mahdolliset lainsäädäntömuutokset koskevat ennen vuotta 2004 rakennettuja asuinkiinteistöjä.

Hajajätevesityöryhmä tulee myös ottamaan kantaa siihen, ovatko nykyiset poikkeussäännökset riittäviä. Nykyisen lainsäädännön mukaisesti kiinteistönomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat syntyneet ennen 9.3.1943, ovat vapautettuja vaatimusten noudattamisesta. Lisäksi poikkeussäännöksiä voidaan soveltaa elämäntilanteisiin liittyvien erityisten tekijöiden perusteella, kuten pitkäaikaisen sairauden tai työttömyyden vuoksi. Tähän liittyen työryhmän tehtävänä on myös ottaa kantaa neuvonnan kehittämiseen, jotta sekä jätevesien käsittelyyn että lainsäädäntöön liittyvää tietoa on riittävästi saatavilla. Tarkastelussa on myös jätevesijärjestelmien hankintaan liittyvä kuluttajansuoja sekä oikeusturvanäkökulma, sillä monet ovat jo uusineet jätevesijärjestelmänsä vaaditulla tavalla. Valmistelutyötä tekevän työryhmän määräaika päättyi 31.10.2015. Tavoitteena on, että esitys haja-asutusalueiden jätevesilainsäädännön muutoksista saadaan jätettyä eduskunnalle kevätkauden aikana.

Alkuperäinen jätevesiasetus tuli voimaan reilut 12 vuotta sitten, mutta sen määräyksiä pidettiin kohtuuttomina. Kohtuullistettu laki tuli voimaan vuonna 2011, mutta sitäkin pidettiin osin ylitiukkana.

Nyt 20.12.2016 on hyväksytty kohtuullistettu versio aiemmasta. Tiukemmat määräykset koskevat vain kiinteistöjä, jotka sijaitsevat alle sadan metrin päässä vesistöstä tai muuten herkästä alueesta, esimerkiksi pohjavesialueesta. Käytännössä tiukemmat ohjeet koskettavat rantatonttien kesämökkejä. Niiden pitää täyttää puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä. Uusi laki tietää vähintään pikkukunnostusta jopa 100 000 rantakiinteistölle lähivuosien aikana.

Yli sadan metrin päässä rannasta seisovat kiinteistöt saavat selvästi hellemmän kohtelun. Niiden pitää kunnostaa jätevesijärjestelmänsä vain määrättyjen remonttien yhteydessä. Näitä ovat muun muassa vesikäymälän rakentaminen, talousjätevesijärjestelmän uusiminen tai muu rakennuksen rakentamiseen verrattava iso remontti. Mitään määräpäivää ei ole asetettu.Tunnista nykytilanteesi...
 

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyä kokeva asetus uusittiin. Uusi asetus astui voimaan 15.3.2011.
Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyä kokeva asetus uusittiin. Uusi asetus astui voimaan 15.3.2011.

Kaikkien omistajien oltava 68 täyttäneitä

Merkittävä muutos uudessa asetuksessa on 68-vuotiaiden ja sitä vanhempien vapauttaminen asetuksen mukaisista puhdistusvaatimuksista. Eli jos haja-asutusalueen kiinteistöllä vakituisesti asuva(t) kiinteistönomistaja(t) ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011, kiinteistön jätevesijärjestelmää ei tarvitse kunnostaa asetuksen mukaiseksi – riittää, kun pitää sen käyttökuntoisena.

Kiinteistön vaihtaessa omistajaa ja kiinteistö säilyy asuinkäytössä, on jätevesien puhdistus laitettava asetuksen edellyttämälle tasolle. Eli näissä tapauksissa jätevesijärjestelmän kunnostus lähinnä siirretään seuraavalle omistajalle. Uusi asetus on selkeä helpotus sellaisissa tapauksissa, joissa kiinteistö jää käyttämättömäksi vanhusten asumisen päätyttyä. Vapaa-ajan asuntoja ei ikärajoitus koske.

Ikä ei oikeuta välinpitämättömyyteen

On kuitenkin syytä muistaa, että uusi asetus korvaa edellisen asetuksen, mutta vesilain ja muiden ympäristön suojelua koskevat lait ovat edelleen voimassa, ja niihin ei uuden asetuksen ikäraja vaikuta. Olemassa olevat jäteveden käsittelyjärjestelmät on myös pidettävä toimintakunnossa ja korjattava tarvittaessa, vaikka parannuksia ei edellytetäkään.

Jätevesiselvitys nykytilanteesta on tehtävä

Myös uuden asetuksen mukaisesti on kaikista kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevista kiinteistöistä, asukkaiden tai omistajien iästä riippumatta, velvollisia tekemään jätevesijärjestelmästään selvityksen, jonka perusteella on mahdollista arvioida jätevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus. Selvitys on tehtävä vaikka kiinteistöllä olisi vain kuivakäymälä. Selvityksessä tarvitaan myös järjestelmän huolto-ohjeet sekä asemapiirustus jossa selviää jätevesijärjestelmän sijainti tontilla.


Tee opastettu jätevesiselvitys Rakentaja.fi-palvelussa - ilmaiseksi

Täytetty lomake säilytetään kiinteistöllä ja se esitetään pyydettäessä kunnan ympäristöviranomaiselle. Koska kaavakkeessa täytettäväksi vaadittavat tiedot eivät ole kaikille itsestään selvyyksiä voivat jäsenemme täyttää alla olevan linkin kautta tuon selvityskaavakkeen, linkin kaavakkeeseen on lisätty ohjeistukset siitä mitä milläkin kohdalla tarkemmin tarkoitetaan. Täytetty selvitys jää talteen omalle jäsentilillesi josta se myöhemmin on aina helposti löydettävissä sekä kunnalle tulostettavissa. Opastettu palvelu on luonnollisesti maksuton.

Jätevesiselvityskaavakkeen lisäksi kaikkien tulee esittää miten järjestelmää huolletaan nyt ja tulevaisuudessa, eli jokaisen on pidettävä huolloistaan päiväkirjaa. Siksi tarjoammekin kaikille Jätevesiselvityskaavakkeen täyttäjille ilmaiseksi sähköisen Jätevesihuolto-ohjelman joka paitsi opastaa huoltotöissä myös muistuttaa niiden tekemisestä. Ohjelma säilyttää myös järjestelmään tehdyt huoltotoimet päivämäärineen ja näin ne ovat helposti jälkikäteen löydettävissä ja kunnalle tarvittaessa esitettävissä. Kyseinen ohjelma lisätään jäsentilille josta se on helposti käytettävissäsi.

Täytä jätevesijärjestelmän selvityskaavake tästä

Ennen kuin täytät selvityksen - tunnista oma tilanteesi

Lähtökohtana on kuitenkin oman tilanteen tunnistaminen ja sen voi tehdä oheisesta linkistä avautuvien esimerkkien avulla. Eli valitse ensin mihin lohkoon vaihtoehdoista sinun nykyinen tilanteesi kuuluu jonka jälkeen näet minkälainen jätevesien käsittelyratkaisusi tulisi olla.

Tunnista nykytilanteesi...
 
Julkaistu
19.4.2015