Pääsuunnittelijan tehtävä rakennushankkeessa

Rakentamisen laatu lähtee taitavasta suunnittelusta. Pientalonkin suunnittelua koordinoi pääsuunnittelija. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan pääsuunnittelija vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta. Pääsuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksista on asetuksessa (MRA 48 §) mainittu "asianomaiseen suunnittelutehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto taikka aikaisempi rakennusalan ammatillisen korkea-asteen tai sitä vastaava tutkinto sekä riittävä kokemus kyseisen suunnittelualan tehtävistä" sekä lisäksi "hyvät ammatilliset edellytykset huolehtia suunnittelun kokonaisuudesta".

Espoolaisen Doventus Oy:n toimitusjohtaja, arkkitehti SAFA Tero Seppäsen mukaan pääsuunnittelija on rakennuttajan luottamushenkilö.
-Näkisin myös, että rakennuttajan ja pääsuunnittelijan tulisi aloittaa yhteistyö jo ennen tontin ostopäätöstä, jolloin pääsuunnittelija voisi tutkia tontin maasto-olosuhteet peilaten sitä kaava- ja rakennusmääräyksiin. Mutta jos tontti on jo hankittu, tulee pääsuunnittelijan selvittää aluksi suunnittelun ja rakentamisen reunaehdot: aikataulu ja resurssit.

Doventus-yhteydenottopyyntö

Arkkitehti tontille

- Yleensä pääsuunnittelija on arkkitehti, koska hän ratkaisee luonnosvaiheessa. Pääsuunnittelijahan voi olla vaikka erikoistunut rakennesuunnitteluun. Arkkitehdin tehtävä on selvittää rakentamisen tavoitteet: minkä kokoinen, montako kerrosta, mitä saa maksaa, koska on muutettava, kuka rakentaa, mikä toteutusmuoto jne. Lisäksi arkkitehdin tulisi eläytyä perheeseen, selvittää kuinka perhe elää ja ratkaista tila ja huone kerrallaan perheelle merkitykselliset asiat, esim. onko sauna puulämmitteinen ja saunotaanko joka ilta. Tästä päästään luonnospiirustuksiin ja niistä edelleen kustannusarvioon, jonka jälkeen voidaan katsoa hankkeen laajuus ja mihin suuntaan sitä tarvitsee ohjata, sanoo Seppänen.

Pääsuunnittelija koordinoi

Pääsuunnittelija valvoo ja ohjaa suunnittelun edistymistä ja hankkii tarvittaessa arkkitehdin tueksi mm. tonttiin liittyviä asioita, kuten pohjatutkimus ja pintavaaitus. Pääsuunnittelija vastaa suunnitelmien yhteensopivuudesta ja ristiriidattomuudesta jokaisen erityissuunnittelijan vastatessa kuitenkin omasta suunnittelutyöstään ja suunnitelmiensa oikeellisuudesta, tarkentaa Seppänen vastuita. Toki pääsuunnittelija vastaa siitä, että projektissa on kaikki rakentamisen edellyttämät suunnitelmat tehtynä. Suunnitteluryhmän laadun tuottokyky kulminoituu projektin alussa.

Yhteydenpito viranomaisiin

Rakennuttajan toiveiden ja vaatimusten selvittäminen ja varmistaminen on pääsuunnittelijan keskeinen tehtävä, johon liittyy mahdollisten muutosten hyväksyttäminen tilaajalla. Pääsuunnittelija varmistaa, että tilaajalla on riittävä tieto hankkeen etenemisestä ja kertoo tilaajalle tämän päätöksentekotarpeista, kuvaa Seppänen toimivaa yhteistyötä.

Pääsuunnittelija pitää yhteyttä eri viranomaisiin, kuten palo- ja lupaviranomaiseen selvittäen ja varmistaen mm. voimassa olevien kaava- ja rakennusmääräysten noudattamisen ja luonnosten esittämisen kunnan lupavalmistelijalle. Ja kun rakennuslupa myönnetään, on pääsuunnittelija nimellään mukana loppuun asti, sillä vastuut ovat henkilöillä, ei yrityksillä ja siksi tilaajankin on arvostettava korvaus kohtuulliselle tasolle. Useilla paikkakunnilla viranomaiset edellyttävät, että pääsuunnittelija hoitaa esittelyt ja neuvottelut eli ammattilaiset keskustelisivat keskenään ja mikäli pääsuunnittelija toimii jatkuvasti ko. paikkakunnalla, sujuvat nämä keskustelutkin usein mutkattomammin, kun tunnetaan toisen ammattitaito, kertoo Seppänen kokemuksenaan.

Ja kun rakentaminen alkaa

Seppänen listaa vielä koko joukon pääsuunnittelijan tehtäviä:
  • varmistaa, että rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii laissa ja määräyksissä sekä lupaehdoissa määrätyistä tehtävistään
  • varmistaa luonnos- ja toteutussuunnitelmien aikataulutuksen
  • osallistuu rakennusvalvontaviranomaisen pitämään aloituskokoukseen
  • laatii suunnittelun työturvallisuusasiakirjan: uudet säädökset lisäävät pääsuunnittelijan vastuuta ja osaamista
  • osallistuu suunnittelu- ja työmaakokouksiin
  • johtaa muutossuunnittelua ja hyväksyttää muutokset tilaajalla
  • varmistaa hankkeen suunnitelmien mukaisen toteutuksen vastaanotossa
  • pientalokohteissa koordinaattorin vastuu korostuu.

Viestikapula vastaavalle työnjohtajalle

Rakennusluvan myöntämisen jälkeen rakennusvaihe alkaa ja lakisääteinen valittu vastaava työnjohtaja ottaa vastuun työmaan eteenpäin viemiseksi. Kun rakennushanke on valmistumassa, pääsuunnittelija huolehtii huoltokirjan kokoamisesta, tarkesuunnitelmien ja loppudokumentoinnin valmistumisesta sekä varmistaa kohteen määräysten ja suunnitelmien mukaisuuden yhdessä vastaavan työnjohtajan kanssa. Pääsuunnittelijan pitäisi osallistua viranomaislopputarkastukseen myös pientalohankkeissa varmistaen vaadittavien dokumenttien olevan valmiina ja käytettävissä, kuvaa toimitusjohtaja Tero Seppänen rakentamisprosessin päätöshetkiä.

Pääsuunnittelija on rakentamisen ammattilainen ja rakennuttajan luottamushenkilö. Useimmat viimeaikaiset toimistomme pientalokohteet on viranomainen lupapäätöksissään luokitellut vaativaan A-luokkaan, jolloin pääsuunnittelijan lakiin perustuva kelpoisuus on oltava tässä A-luokassa. Useimmiten pääsuunnittelijan koulutuksesta kertova arkkitehti SAFA -nimike luo pohjan kokonaisuuksien hallintaan ja luovaan ongelmien ratkaisukykyyn vaativissakin hankkeissa.

Omaa ammattitaitoani olen kehittänyt Pääsuunnittelija 1. kurssin jälkeen TKK Dipolin RAPS-rakennuttajakoulutuksen avulla, jolloin projektinjohtaminen ja mm. hankkeiden toteutusmuodot tulevat pääsuunnittelijan kokonaisuuksien hallintaan mukaan.

Tero Seppänen / Doventus Oy

 
Julkaistu
18.1.2011