Matala- ja passiivienergiataloissa tärkeintä on terveellinen ja turvallinen sisäilma

SPU:n kehittämien energiatehokkaiden matala- ja passiivienergiatalojen tärkein suunnittelukriteeri on terveellinen ja turvallinen sisäilma. Rakennuksen ilmanpitävyydellä ja ilmanvaihdolla on erittäin tärkeä osa terveellisen sisäilman saavuttamisessa.

SPU Eristeillä eristetyissä rakennuksissa ilmanpitävyys on erinomainen

SPU:n ratkaisuilla saavutetaan erinomainen ilmanpitävyys jo normaalirakenteilla. Tyypillisesti SPU Eristeillä eristetyissä rakennuksissa ilmanpitävyyttä mittaava ns. n50 luku on alle 0,5 1/h, eli ilmanpitävyys on erinomainen. Tyypillisesti tämä arvo liikkuu uusissa pientaloissa 2-4 1/h välillä.

Ilmavuotoluku mittaa hallitsematonta ilmanvaihtoa eli sitä, kuinka monta kertaa rakennuksen sisäilma vaihtuu hallitsemattomasti rakojen ja reikien kautta tunnin aikana. Asukkaat kokevat huonosti ilmanpitävän rakennuksen epämiellyttävän vetoisana. Ilmanpitävyys on myös erittäin tärkeä mittari rakentamisen laadulle, koska ilmavuodot altistavat rakenteet kosteus- ja homevaurioille. Ilmanpitävyydellä on myös erittäin suuri merkitys energiankulutuksessa; jokainen yhden yksikön lisäys n50 luvussa lisää tutkimuksien mukaan lämmitysenergiankulutusta noin 7 %.

Sisäilmaltaan terveellisessä rakennuksessa ilma pidetään raikkaana ja puhtaana ilmanvaihdon avulla. Ilmanvaihtolaite, joka on varustettu lämmön talteenotolla, ottaa ulosmenevästä jäteilmasta talteen mahdollisimman suuren osan lämpöenergiasta. Ilmanvaihtokoneen suodattimet pitävät ulkoilman epäpuhtaudet, kuten allergiaa aiheuttavat hiukkaset rakennuksen ulkopuolella.

Katso tietoiskuvideo passiivitalon rakentamisesta

Kokonaisedullisin lämmöneriste passiivienergiarakentamiseen

SPU Eristeillä toteutettuna matala- ja jopa passiivienergiarakenteet eivät ole välttämättä paksumpia kuin normitalossakaan, mikä merkitsee suurta säästöä sekä materiaali että työkustannuksissa.

Paksummista rakenteista aiheutuu suuri lisäkustannus runkomateriaaleihin, sokkeliin, ulkopinnoitteeseen ja kattomateriaaleihin. Myöskään passiivitalon arkkitehtuuri ei kärsi "bunkkeri"-seinistä ja -katosta, vaan ohuemmilla rakenteilla arkkitehtisuunnitteluun jätetään lisää mahdollisuuksia - onhan talon ulkonäkö tärkeää myös energiatehokkaassa rakentamisessa.

Esimerkiksi 150 m2 passiivipientalossa bruttoalan säästö on jopa 10 m2 käytettäessä SPU Eristeitä. (Jos seinä on 200 mm ohuempi x talon piiri 50 m on bruttoalan säästö 10 m2). Suuremmissa rakennuksissa säätö on luonnollisesti moninkertainen. Sekä TKK:n että englantilaisen BRE:n tutkijat ovatkin todenneet, että passiivienergiarakentaminen on edullisinta SPU Eristeillä.

Mitä pienempi lämmönjohtavuusarvo, sitä ohuempi kerros eristettä tarvitaan.Mitä pienempi lämmönjohtavuusarvo, sitä ohuempi kerros eristettä tarvitaan.

SPU Eristeet kuuluvat rakennusmateriaalien puhtaampaan päästöluokkaan M1

SPU Eristeet saivat ensimmäisenä lämmöneristeinä rakennusmateriaalien puhtaimman päästöluokituksen M1. SPU Eristeistä ei siis vapaudu sisäilmaan mitään haitallisia yhdisteitä. Eristelevyt eivät myöskään ime kosteutta, lahoa eivätkä homehdu, joten sisäilma pysyy terveellisenä myös tulevina vuosikymmeninä. SPU Eristeet on CE-merkitty ja niille myönnetään 10 vuoden takuu.

Eristelevyt ovat Suomalaisia laatutuotteita, ja niitä on valmistettu jo 32 vuoden ajan. SPU:n tuotannon laadunvarmistusta valvoo VTT.

SPU Eristeet ovat lähes palamattomia

Palotilanteessa SPU Eriste hiiltyy muttei levitä paloa. Eristeen pinnan hiiltyminen estää paloa leviämästä. SPU Systems Oy tekee jatkuvaa tuotekehitystä tuotteidemme paloturvaominaisuuksien kehittämiseen.

SPU- ja villaeristeiset talot ovat yhtä paloturvallisia
VTT on tehnyt vertailutkimuksen villa- ja SPU-eristeisen ullakkohuoneen paloturvallisuudesta tutkimusraportissaan RTE1929/00b 29.12.2000(1). Raportin mukaan vertailtujen tilojen paloturvallisuus on aivan samaa tasoa. Villaeristeisen huoneen rakenteiden palokuorma on SPU-eristeistä hieman suurempi suuremmasta puutavaramäärästä johtuen, mutta erot ovat käytännössä pienet. Palossa syntyvät savukaasutkaan eivät aiheuta vaaraa kummassakaan tapauksessa ympäristölle.

Tutkimuksen tulos on varsin luonnollinen, koska sen mukaan talon palotilanteessa pelkkä huoneen irtaimiston palokuorma saa rakennuksessa aikaan hengenvaaralliset olosuhteet. Kummassakin tapauksessa tulipalossa syntyvän myrkyllisen savun hiilimonoksidi eli häkä leviää pientaloissa esteettä helpointa reittiä ovien, ilmanvaihdon ja väliseinien rakojen kautta aiheuttaen ensisijaiset ihmishenkien menetykset. Toissijaiset kuolinsyyt ovat hapen puute ja kuumuus.

SPU Eristeitä käytettäessä erillisiä höyrynsulku- tai tuulensuojakerroksia ei tarvita ja rakenteesta muodostuu ilmanpitävä, mikä on alhaisten lämpöhäviöiden kannalta ehdottoman tärkeä ominaisuus.
SPU Eristeitä käytettäessä erillisiä höyrynsulku- tai tuulensuojakerroksia ei tarvita ja rakenteesta muodostuu ilmanpitävä, mikä on alhaisten lämpöhäviöiden kannalta ehdottoman tärkeä ominaisuus.

SPU Eristeet ovat ekologinen valinta

Rakennuksen energiankulutusta tulee mitata sekä rakentamisessa sitoutuneen energian, että rakennuksen käytön aikaisen energian summana; puhutaan rakennuksen elinkaaritarkastelusta. Tutkimusten mukaan rakennuksen elinkaaren aikana vain 10 – 20 % energiankulutuksesta aiheutuu rakentamisen ja rakennusmateriaalien sitomasta energiasta.

Käytönaikaisen energiankulutuksen vähentämisellä voidaan vaikuttaa erittäin paljon rakennuksen elinkaaren aikaiseen energiankulutukseen. Sekä rakennuksen alapohjan, seinien ja katon lämmöneristävyys, että ilmanpitävyys saadaan erinomaiseksi SPU Eristeillä. Näin rakennuksen jopa 100 vuotta kestävän elinkaaren aikana lämmitykseen tai jäähdytykseen käytettävä energiamäärä voidaan minimoida - passiivirakennuksissa jopa alle yhteen viidesosaan normaalitasosta.

SPU-eristelevyjen huolto- ja korjaustarve on huomattavasti vähäisempi kuin muilla eristemateriaaleilla. Eristelevyt säilyvät muuttumattomina vuosikymmenestä toiseen. Rakennuksen elinkaaren aikana ei lisätä rakennukseen sitoutunutta energiaa korjauksen käytetyillä uusilla materiaaleilla ja kuljetuksilla. Rakennuksen elinkaaren lopussa SPU-eristelevyt voidaan kierrättää ja uusiokäyttää esimerkiksi routaeristeenä, tai polttaa energiaksi jätteenpolttolaitoksessa.

SPU on ensimmäisenä merkittävänä suomalaisena yrityksenä päättänyt ryhtyä käyttämään omassa toiminnassaan ainoastaan tuulisähköä. Tuulin päivänä (22.2.2000) alkanut tuulisähkön käyttö kaikessa SPU Systems Oy:n toiminnassa jatkuu edelleen; kaikki SPU Eristeiden tuotannossa käytetty sähköenergia on tuotettu tuulivoimalla.

SPU Eristeet pakataan uudelleenkäytettäville lavoille ja suojataan kierrätettävällä pakkaushupulla. Koska SPU Eristeet ovat markkinoiden tehokkaimpia lämmöneristeitä, niitä tarvitaan vähemmän kuin muita eristeitä. Näin voidaan minimoida rakennuspaikalle tulevien kuljetusten määrä, kustannukset, sekä kuljetusten aiheuttama energiankulutus.

SPU Eristeillä saavutetaan tehokas lämmöneristys ja alhainen lämmitysenergian tarve tavanomaisilla rakennepaksuuksilla ja rakennuskustannuksilla.SPU Eristeillä saavutetaan tehokas lämmöneristys ja alhainen lämmitysenergian tarve tavanomaisilla rakennepaksuuksilla ja rakennuskustannuksilla.

Seurantakohteet Rakentaja.fi-sivustolla

Passiivienergiatalo Villa Borg
Espooseen rakennettava Villa Borg on nykyaikainen SPU passiivienergiatalo, joka koostuu erillisistä asuinrakennuksesta ja autotallista. Seinissä käytetään 260 mm paksuista SPU eristekerrosta ja katossa 320 mm SPU Eristeellä varustettua SPU Passiivikatto -elementtiä. Talon alapohjaan asennetaan 200 mm SPU eristekerros. Talon seinät rakennetaan betonielementeistä.
Tutustu kohteeseen

TERCA-passiivienergiatiilitalo
TERCA-passiivienergiatiilitalon vähäinen lämmönener- giankulutus perustuu siihen, että lämmöntarve on rakenteen hyvästä lämmöneristävyydestä ja tiiveydestä johtuen pieni.
Tutustu kohteeseen

 
Julkaistu
25.8.2010