Asunto-osakeyhtiölaki ja lain uudistushanke

Uuden asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosäännöksistä

Uuden asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta on annettu erillinen laki (jäljempänä voimaanpanolaki). Sen 1 §:n mukaan pääsääntönä on, että uutta lakia sovelletaan myös ennen voimaantuloa 1.7.2010 perustettuun asunto-osakeyhtiöön. Samalla on kumottu 17.5.1991 annettu asunto-osakeyhtiölaki (809/1991) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Uuden lain keskeisiä muutoksia on ollut täsmentää osakkeenomistajan ja taloyhtiön välistä kunnossapitovastuuta, josta vanhassa laissa on säännös 78 §:ssä ja uudessa laissa sen luvussa. Voimaanpanolain 3 §:ssä on erityissäännös siitä, että yhtiö vastaa sellaisista hanoista, joita koskeva kunnossapitovaatimus on tehty ennen uuden lain voimaantuloa 1.7.2010.

Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestyksessä määrätty tarkoitus on omistaa yhtä sellaista rakennusta tai sen osaa, jossa olevan huoneiston tai huoneistojen yhteenlasketusta pinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä määrätty osakkaiden hallinnassa oleviksi asuinhuo-neistoiksi. Asunto-osakeyhtiön jokainen osake tuottaa yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa oikeuden hallita määrättyä huoneistoa tai muuta osaa yhtiön omistamasta rakennuksesta tai hallitsemasta kiinteis-töstä. Jos edellä olevat edellytykset eivät täyty, osakeyhtiö ei ole asunto-osakeyhtiö.
Asunto-osakeyhtiöihin sovelletaan uutta asunto-osakeyhtiölakia 1.7. 2010 alkaen.

Asunto-osakeyhtiön osakepääoman tulee olla vähintään 2.500 €, joka on jaettava osakkeisiin. Osakkeella ei tarvitse olla nimellisarvoa, mutta se voidaan kuitenkin määrätä yhtiöjärjestyksessä.

Tietyn huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet kuuluvat samaan osakeryhmään. Ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin, ovat osakkeet vapaasti ja ilman rajoituksia luovutettavissa edelleen.

Osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa asunto-osakeyhtiön velvoitteista. Osakas on kuitenkin velvollinen maksamaan yhtiölle yhtiövastiketta, jonka määräämisperusteet on merkittävä yhtiöjärjestykseen.
Uusi asunto-osakeyhtiölaki pitää sisällään muutoksia mm. osakkaiden muutostöihin, taloyhtiöön rakennettavien hissien kustannusten kohdistamiseen sekä taloyhtiön korjaustarpeiden selvittämiseen.Uusi asunto-osakeyhtiölaki pitää sisällään muutoksia mm. osakkaiden muutostöihin, taloyhtiöön rakennettavien hissien kustannusten kohdistamiseen sekä taloyhtiön korjaustarpeiden selvittämiseen.
 
Julkaistu
26.1.2009