Energiaa työmaalle - rakentajan opas

Sähkötyöt muodostavat noin 10 prosenttia rakennuskustannuksista. On siis järkevää miettiä huolellisesti uuden kodin sähköistystarve, tuleva lämmitysjärjestelmä ja myös ulkoalueiden sähköistyksen tarve. Keskustele valitsemasi sähkösuunnittelijan kanssa, millaisia seikkoja sähkösuunnitelmassa tulee juuri tässä kohteessa ottaa huomioon. Hyvällä suunnittelulla vältytään kalliilta jälkiasennuksilta. Sähkösuunnitelma kannattaa teettää jo ennen kuin tontilla suoritetaan kaivuutöitä, jotta kaikki kaapelit ja perustusten läpi tulevat suojaputket asennetaan kaivuutöiden yhteydessä oikein.
Sähkösuunnitelman perusteella kannattaa pyytää kirjalliset tarjoukset muutamalta sähköurakoitsijalta. Jos hinnoissa on suuria eroja, selvitä mistä ne johtuvat. Valitse sähköurakoitsija ja tee urakkasopimus aina kirjallisena. Varmista, että valitsemasi urakoitsija on Turvatekniikan keskuksen rekisterissä (www.tukes.fi).

Rakentajan muistilista
- Ota yhteys Pori Energiaan,
selvitä liittymän saanti ja hinta

- Teetä sähkösuunnitelma

- Valitse sähköurakoitsija ja tee urakkasopimus kirjallisena

- Tilaa mahdollinen työmaakeskus

- Tee liittymissopimus ja sovi toimitusaika

- Varmista, että sähköurakoitsija toimittaa täytetyn yleistietolomakkeen mittarointia varten.

- Tee sähkön toimitussopimus.

- Muista pyytää tarkastuspöytäkirja ja loppupiirustukset sekä käyttöopastus urakoitsijalta.

Pori Energian henkilökunta neuvoo ja opastaa kaikissa rakentamiseen liittyvissä energia-asioissa.

Liittymissopimus

Uuden kodin rakentajan kannattaa heti tontin hankinnan jälkeen ottaa yhteyttä Pori Energiaan ja varmistaa sähkönsaantia ja sähköliittymää koskevat asiat. Ensimmäiseksi Pori Energia Sähköverkot Oy määrittelee liittymisjohdon tyypin ja liittymispisteen. Samassa yhteydessä tehdään usein liittymissopimus. Se tarvitaan ennen kuin liittymisjohto voidaan kytkeä kiinteistön pääkeskukseen. Liittymissopimus tehdään aina kirjallisesti liittyjän ja Pori Energia Sähköverkot Oy:n kesken.
Tultaessa tekemään liittymissopimusta, tarvitaan seuraavat tiedot:
· henkilö- tai Y-tunnus
· asemapiirros, josta selviää liittymän sijainti
· pääsulakkeen koko
· tariffimuoto (yleis-, aika- vai kausisähkö)
· lämmitysmuoto (suora-, varaava- vai osittain varaava sähkölämmitys vai joku muu)
· sähköurakoitsijan nimi ja yhteystiedot
· ajankohta, jolloin liittymä on kytkettävissä

Liittymismaksu

Liittymismaksu on maksu, jonka suorittamalla liittyjä liitetään jakeluverkkoon ja liittyjä saa liittymissopimukseen perustuvat oikeudet. Yksityishenkilöiden liittymismaksu laskutetaan sen jälkeen, kun liittymä on kytketty. Liittymän hinta muodostuu liittymismaksusta ja liittymän rakentamiskustannuksista.

Liittämiskohta ja liittymisjohto

Liittämiskohta on liittyjän sähköverkon ja Pori Energia Sähköverkkojen verkon välinen kohta. Pääsääntöisesti liittämiskohta on tontin rajalla, jonne Pori Energia Sähköverkot rakentaa liittymisjohdon kustannuksellaan. Liittämiskohdan jälkeinen johto on liittyjän omaisuutta ja sen urakoitsijan liittyjä voi valita vapaasti. Kaavoitetulla alueella liittymisjohto tuodaan kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä tontin rajan läheisyyteen. Kaapelia jätetään maahan upotettuna vyyhdelle sellainen määrä, että se yleensä yltää rakennukseen. Tällöin Pori Energia myy kaapelin tonttiosuuden liittyjälle.

Rakennusaikainen sähkö eli tilapäissähköistys

Tilapäissähköistyksellä tarkoitetaan siirrettävän keskuksen liittämistä väliaikaisesti verkkoon esimerkiksi rakentamisen tai jonkin muun projektin ajaksi. Liittymää varten tarvitaan ulkokäyttöön tarkoitettu mittaripaikalla varustettu sähkökeskus. Pori Energia Oy vuokraa työmaakeskuksia, mutta myös asiakkaan omaa keskusta voidaan käyttää, mikäli se on määräysten mukainen. Yleensä edullisin tapa on kytkeä keskus lopulliseen liittymisjohtoon. Tilapäisliittymän liittäminen suunnitellaan asiakaskohtaisesti. Ottamalla yhteyttä Pori Energiaan, puh (02) 621 2270, voidaan selvittää sopivin vaihtoehto ja kustannukset.

Kaapelisijainnit

Ennen kuin tontilla tai siihen liittyvällä alueella ryhdytään kaivaustöihin, on selvitettävä alueella mahdollisesti olevien kaapelien sijainti. Porin kaupungin teknisestä palvelukeskuksesta, Porinasta (www.pori.fi/tpk/porina/), saa aluekohtaiset kaapelikartat ja mikäli on tarpeen, sähkökaapelit merkitään myös maastoon.

Liittymisjohdot

Rakentaja voi itse valita liittymisjohdon tekijän. Pori Energia Oy:llä on vankka osaaminen liittymisjohtojen rakentamisesta ja se voidaan rakentaa joko kiinteällä veloituksella tai tuntiveloituksella. Liittymisjohdon ja keskuksen asentaminen on luvanvaraista sähköasennustyötä ja ne on asennettava ja tarkastettava sähköasennusstandardien mukaisesti. Liittymä voidaan toimittaa myös varustettuna ulkomittauskeskuksella, jota voi hyvin käyttää rakennusaikaisena työmaakeskuksena. Kesämökillä tai muussa pienkiinteistössä ei välttämättä ole lainkaan tarvetta muuhun keskukseen.

Liittymän kytkeminen

Kun sähköurakoitsija on asentanut liittymisjohdon ja mittauskeskuksen, hän toimittaa Pori Energia Sähköverkoille mittaritilauksen.. Liittämispäivä sovitaan liittymien rakennuttamisesta vastaavan henkilön kanssa. Pori Energia Sähköverkot Oy:n valtuuttamat asentajat käyvät yhdistämässä sähkön liittymään ja asentavat mittalaitteet asiakkaan keskukseen.

Älä unohda tarkastuksia

Tarkastuksia on olemassa kolmea eri tyyppiä:
- käyttöönottotarkastus
- varmennustarkastus
- määräaikaistarkastus

Sähköurakotsijan on tehtävä kaikille rakentamilleen sähkölaitteistoilleen käyttöönottotarkastus ja laadittava haltijan käyttöön tarkastuspöytäkirja sekä lopulliset sähköpiirustukset ja käyttöohjeet. Omakoti- tai paritalon ja kesäasunnon sähkölaitteistoja ei tarvitse tarkastuttaa kolmannella osapuolella, ellei rakennuksen haltija sitä erikseen vaadi. Suuremmissa kohteissa kolmannen osapuolen tarkastus on lakisääteinen. Tarkastusta kutsutaan varmennustarkastukseksi, jonka tilaamisesta huolehtii sähköurakoitsija. Lisätietoja: www.tukes.fi
 
Päivitetty
28.6.2010