Työmaavalvonta

Miten tulee valvoa urakoitsijoiden tai rakennusmiesten töitä? Tavalliselle rakentajalle tämä voi olla liian kova urakka, kun vielä joutuu itse osallistumaan erinäisiin töihin. Joissakin tapauksissa onkin edullisempaa antaa valvonta ammattilaisen tehtäväksi ja yrittää itse tehdä mahdollisimman paljon töitä varsinaisessa leipätyössään. Tämä on monesti todettu parhaaksi ratkaisuksi. Tätäkään ei tietysti voi yleistää.

Vertailemalla eri rakentajien kokemuksia, havaitaan että osallistumalla itse työhön, voidaan kustannuksissa säästää merkittäviä summia. Tämä edellyttää kuitenkin merkittävää työpanosta rakentajalta. Pitää muistaa, että rakentamisen jälkeenkin on olemassa elämää. Nolointa on, kun kovan ponnistuksen jälkeen perhe hajoaa.

Asian läpikäynnin tarkoitus


Työmaavalvonnalla on tarkoitus varmistaa urakoitsijoiden työsuoritusten sopimuksenmukaisuus. Pitää muistaa että kun sopimus on tehty, sitä ei saa rakennuttajan taholta ilman urakoitsijan suostumusta muuttaa. Urakoitsija voi muuttaa työmenetelmiä, jos työtulos on vähintään yhtä hyvä kuin on tarkoitettu. Valvontaa ja työmaan vastaavan mestarin tehtäviä ei pidä yhdistää mikäli kohde urakoidaan ja urakoitsija asettaa vastaavan mestarin. Jos vastaavan mestarin palkkaa rakennuttaja itse, ovat rakennuttajan ja mestarin intressit saman suuntaiset ja töiden yhdistäminen onnistuu.

Miten asiat käydään läpi


Valvonta-aineistona ovat suunnitelmat, työselitykset, urakkasopimukset ja muut hankkeen aikana syntyneet asiakirjat. Valvonta sisältää teknisen, taloudellisen, ja ajallisen valvonnan työmaalla. Tekninen valvonta kohdistuu kaikkeen urakoitsijan toimintaan työmaalla. Työmaavalvonnan kaikilla osa-alueilla on pyrittävä mahdollisimman kattavaan ja ennakoivaan toimintaan rakennuttajan ja tulevan asukkaan edun varmistamiseksi.

Valvontaan kuuluvia tehtäviä


Valvojan on perehdyttävä hyvin urakka-asiakirjoihin jotta hänelle muodostuu selvä käsitys halutusta työn lopputuloksesta (perehtyminen).
Valvojan on suunniteltava valvontatyönsä tehokkaaksi ja taloudelliseksi (suunnitelmallisuus).
Valvojan tulee ilmoittaa havainnoistaan ajoissa urakoitsijalle virheiden minimoimiseksi (ennalta ehkäisy).
Valvoja antaa valtuuksiensa puitteissa urakoitsijoille sopimusasiakirjojen selventämistä koskevia ja työn suoritukseen liittyviä ohjeita (edistävä). Antamansa ohjeet, luvat tai määräykset ja muut rakentamiseen liittyvät merkittävät seikat valvoja antaa kirjallisesti esimerkiksi merkinnällä rankentajan työmaapäiväkirjaan.
Työtä koskevat huomautukset valvoja antaa urakoitsijan työnjohdolle.
Valvoja ei johda työtä urakoitsijan puolesta.
Valvojan on viivytyksettä käytettävä valtuuksiaan ja harkintavaltaansa virheellisen työn estämiseksi. Valvojan on pidettävä rakennuttaja tietoisena sekä työmaan edistymisestä että muista merkityksellisistä tapahtumista.
Rakennuttajan palkkaama valvoja ja hänen tekemänsä työ ei vapauta urakoitsijaa mitenkään virheellisen työn vastuusta.

Valvojan yleistoimet


Omakotitalon valvojan toimenkuvaan (yleisvalvontaan) kuuluu käytännön yhdyshenkilönä toimiminen rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välillä sekä työn suorituksen kannalta tarpeellisten tietojen ja päätösten hankkiminen eri tahoilta ja käytettävien suunnitelma-asiakirjojen sopimuksenmukaisuuden tarkistaminen. Tämän lisäksi tehtäviin kuuluu rakentamista koskeviin kokouksiin ja neuvotteluihin osallistuminen sekä osaltaan niissä käsiteltävien asioiden valmistelu ja päätösten toteutumisen varmistaminen. Muiden yleisten tehtävien lisäksi valvojalle kuuluu huomion kiinnittäminen palo- ja työturvallisuuteen sekä työmaan yleiseen turvallisuuteen. Ensisijaisen tärkeää on muutosesitysten tekeminen rakennuttajalle, mikäli ne paremman lopputuloksen tai kustannusten kannalta ovat perusteltuja. Ohessa valvontasopimuslomake -malli.

AJALLINEN VALVONTA

Ajallisella valvonnalla varmistetaan, että rakentaminen edistyy ja valmistuu sovitussa ajassa. Ajalliseen valvontaan kuuluu urakoitsijoiden laatimien aikataulujen toteutumisen seuranta. Rakennuttajan toimenpiteiden ja hankintojen täsmentäminen toteutusaikatauluun on tärkeää ja osaltaan niiden toteutumisesta huolehtiminen kuuluu valvontaan. Kaikkien töiden oikea-aikaisen suorittamisen seuranta kuuluu niinikään ajalliseen valvontaan.

TEKNINEN JA LAADUNVALVONTA

Teknisellä valvonnalla ja laadunvalvonnalla varmistetaan rakentamisen suorittaminen teknisesti oikein ja suunnitelmanmukaisesti, jotta kunnollinen lopputulos saavutetaan ja ns. "hyvä rakennustapa" toteutuu. Valvontaan kuuluu:
- työsuoritusten varmistaminen siten että tulos vastaa teknisesti ja laadullisesti urakkasopimusta
- työmenetelmien, työolosuhteiden ja hyvän rakentamistavan varmistaminen
- urakoitsijoiden työnjohtajien pätevyyden arviointi ja heidän tehtäviinsä perehtymisen seuranta
- käytettävien materiaalien suunnitelmanmukaisuuden ja laadun tarkastaminen
- tavarantoimittajien ja -valmistajien asennus- ja työohjeiden noudattamisen seuranta
- urakoitsijoiden ja toimittajien laatimien piirustusten vastaanotto, tarkastus ja sopimuksenmukaisten jatkotoimenpiteiden seuranta
- eri työvaiheiden tarkoituksenmukaisen suoritusjärjestyksen seuranta
- työtuloksen vastaanottokelpoisuuden määrittäminen ennakkokatselmuksin

TALOUDELLINEN VALVONTA

Taloudellisella valvonnalla varmistetaan, että laskut ovat perusteeltaan sopimuksenmukaisia ja tilattavat työt ovat oikein ja kohtuudenmukaisesti hinnoiteltuja. Taloudelliseen valvontaan kuuluu mm. seuraavat työt:
- maksuerien maksukelpoisuuden tarkastaminen sekä maksukertymän seuranta
- lisä- ja muutostyötarjousten sisällön, määrien ja hintojen tarkastus on erittäin tärkeä valvojan tehtävä
- Urakoiden valmistuttua valvoja käy läpi taloudellisen loppuselvityksen

DOKUMENTOINTI

Koko kirjoitussarjamme ajan olemme opettaneet lukijoitamme tekemään muistiinpanoja. Painotamme sitä edelleen. Tarkoituksena on asioiden kirjaaminen ja tallentaminen myöhempää käyttöä varten. Dokumentointiin kuuluu:
- virhe- ja puuteluetteloiden laatiminen tarkastuksissa, tarvittaessa ennakolta
- työmaatilanteen merkitseminen aikatauluun, päiväkirjaan tai muuhun asiakirjaan
- tärkeistä rakennusvaiheista kokeiden, näytteiden tai kuvien ottaminen
- rakennuttajalle luovutettavien asiakirjojen vastaanottaminen, tarkastus ja niiden edelleen luovuttaminen työn valmistuttua rakennuttajan määräämällä tavalla
- valvonnan kannalta olennaisten tietojen ja tapahtumien merkitseminen muistiin

MUUT TALONRAKENTAMISEEN LIITTYVÄT VALVONTATOIMENPITEET

Valvojalle kuuluu työmaakokousten, katselmusten ja tarkastusten sihteerintehtävien hoitaminen, joiden lisäksi vastaanotto- ja vuositakuutarkastuksiin sekä jälkitarkastuksiin osallistuminen.

Maarakennustöiden valvontatoimenpiteet:

Valvojalle kuuluu louhintatöissä kiinteistökatselmuksiin osallistuminen, hänen kuuluu myös valvoa että työlle on nimetty johtaja ja mahdollisia räjäytystöitä suorittavilla panostajilla on vaaditut pätevyystodistukset. Joillakin alueilla säilytettävien rakenteiden ja kasvillisuuden suojaustoimenpiteiden seuranta on tärkeää. Pois viedyn maa-aineksen tilalle tuotavan maa-ainesmateriaalin laadun varmistaminen on yksi valvojan tehtävistä.
Perustamisen onnistumiseksi suunnitelmissa osoitetun maaperän pohjaolosuhteita tulee verrata todellisiin olosuhteisiin. Perustamisen erikoisolosuhteista urakoitsijat tekevät dokumentit, mutta erikoistyön seuranta ja paalutus-, tiivistys- yms. pöytäkirjojen tarkastaminen kuuluu valvojalle.

LVIS-töiden valvontatoimenpiteet:

LVIS-töiden yleisvalvonnan hoitamisen lisäksi tehtäviin kuuluu asennustapojen, toimintakokeiden, koekäytön sekä säätö- ja mittaustöiden seuranta. Lisäksi tehtäviin kuuluu käytönopastuksen toteutumisen ja sen ymmärtämisen varmistaminen. Merkittävä kokonaisuus on sopimuksen mukaisten mittaus- ja luovutusasiakirjojen tarkastaminen. Rakennuksen dokumenttien ajan tasalle saattaminen voi joskus olla hankalaa.

Päätöksen teko


Kaikissa rakennuskohteissa eivät kaikki edellä esitetyt vaihtoehdot ole välttämättömiä. Kun työ etenee hyvässä hengessä, silloin ei tarvitse tehdä muuta kuin kirjata ylös tapahtumat. Koko ajan rakennuttaja ja valvoja tekevät hyväksymispäätöksiä urakoitsijoiden töiden suhteen. Päätöksiä tehdessään pitää tietää, mistä päättää ja mitkä ovat päätösten vaikutukset. Yhdessä urakassa säästäminen voi tuoda monin verroin lisäkustannuksia toiseen urakkaan.
 
Päivitetty
22.11.2006