Asunto-oy:n ja osakkeenomistajan vastuut


Asunto-osakeyhtiön ja osakkeenomistajan välinen kunnossapitovastuu määritellään asunto-osakeyhtiölaissa.


Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä kunnossapitovastuu toisin kuin laissa sanotaan. Osakkeenomistajan on viipymättä ilmoitettava yhtiölle havaitsemastaan huoneiston viasta tai puutteesta. Korjaamattomina kosteus- tai homevauriot helposti laajenevat moniin huoneistoihin tai yhtiön yhteisiin tiloihin. Siksi yhtiön kannattaa huolehtia korjausten tekemisestä tai teettämisestä vaikka kunnossapitovastuu olisikin osakkailla. Jos osakkeenomistaja laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, hän voi joutua korvaamaan myös yhtiön kunnossapitovastuuseen kuuluvia korjauksia.

Kunnossapitovastuu velvoittaa


Vastuu huoneiston ulkopuolisten osien kunnossapidosta kuuluu yhtiölle. Yhtiö on velvollinen pitämään kunnossa huoneistojen sisäpuoliset rakenteet ja korjaamaan niistä johtuvat viat. Näitä ovat esimerkiksi seinissä, katossa ja lattiassa esiintyvät halkeamat ja painaumat. Pienetkin halkeamat märkätilojen kosteussuluissa saatavat johtaa kosteusvahinkoon, joten ne on syytä aina tutkia. Osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa hallitsemansa huoneiston sisäosat. Huoneiston sisäpuolella yhtiön on pidettävä kunnossa rakennuksen huoneistoihin samantasoisina asennetut putkistot, johdot tai kanavat - riippumatta siitä, kuka ne on asentanut.

Vahingonkorvauslaki koskee kumpaakin osapuolta


Vaikka rakenteiden kunnossapitovastuu yleensä kuuluukin yhtiölle, osakkeenomistaja vastaa tekonsa tai laiminlyöntinsä aiheuttamista vahingoista. Jos osakkeenomistaja on omalla huolimattomuudellaan aiheuttanut esimerkiksi putkistovuodon, hän joutuu itse vastaamaan siitä. Myös yhtiön korvausvastuu voi muodostua laajemmaksi, jos yhtiö on laiminlyönyt esimerkiksi kiinteistön kunnon valvonnan ja hoidon ja siten aiheuttanut vesivahingon ja homeongelman.

Huoneisto ennalleen tai tavalliseen tasoon


Jos yhtiö kieltäytyy vastuulleen kuuluvasta korjauksesta, osakas voi teettää korjauksen ja vaatia yhtiötä maksamaan sen. Osakkaan tulee kuitenkin pitää kustannukset kohtuullisina. Vaikka yhtiö ei olisikaan korjausvastuussa, sen on syytä valvoa korjauksen tekemistä. Yhtiö voi teettää korjauksen ja vaatia osakasta maksamaan sen. Yhtiönkin on pidettävä korjauskustannukset kohtuullisina. Jos yhtiö joutuu korjaamaan kosteus- tai homevaurion huoneistossa, huoneisto on saatettava korjausta edeltävään tilaan. Mikäli osakkeenomistaja on asentanut huoneistoonsa tavallisesta kiinteistön tasosta poikkeavia erityisrakenteinta tai pinnoitteita, yhtiön ei tarvitse kustantaa niiden saattamista ennalleen. Paikkakorjauskin on hyväksyttävä, jos lopputulosta voidaan pitää teknisesti ja ulkonäöllisesti tyydyttävänä. Yhtiön ei tarvitse korvata osakkaalle vauriosta mahdollisesti aiheutuneita muita vahinkoja, ellei se ole menetellyt huolimattomasti. Jos osakas on omalla toiminnallaan tai laiminlyönnillään aiheuttanut kosteus- tai homevaurion, hän joutuu sen myös korvaamaan. Korvausvelvollisuus saattaa syntyä esim. huolimattomasti tehdystä remontista tai siitä, ettei havaitusta vauriosta - esim. kylpyhuoneen muovimaton irronneesta saumasta - ilmoiteta yhtiölle. Osakkeenomistajalla voi olla oikeus saada vastike alennetuksi siltä ajalta, jolloin huoneistoa ei voi käyttää lainkaan tai sen käyttö vaikeutuu huomattavasti.

Osakkeenomistajan muutostyöt


Osakkeenomistajalla on varsin laaja oikeus päättää hallitsemiensa tilojen käytöstä ja niiden kunnosta. Osakkeenomistaja saa tehdä hallitsemissaan tiloissa muutoksia melko vapaasti. Sen sijaan huoneiston ulkopuolelle ulottuviin muutostöihin tarvitaan yhtiön lupa. Muutokseen, joka voi vahingoittaa yhtiön rakennusta tai tuottaa haittaa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle, on saatava yhtiön ja/tai toisen osakkeenomistajan suostumus. Osakkeenomistaja vastaa muutostöitä tehdessään siitä, etteivät ne aiheuta haittaa toisille osakkeenomistajille tai yhtiölle. Suunnittelematon tai huonosti tehty kylpyhuoneremontti etenkin kerrostaloasunnossa voi aikaa myöten johtaa muihinkin huoneistoihin leviävään vesivaurioon.
Ympäristöministeriö PL 35
00023 Valtioneuvosto
Puh. 09-16 007, fax 09-1603 9545
www.ymparisto.fi
 
Päivitetty
24.11.2006