Turvallista matalaenergia- ja passiivirakentamista SPU Eristeillä

Tärkeintä on terveellinen sisäilma

SPU:n kehittämien energiatehokkaiden matala- ja passiivienergiatalojen tärkein suunnittelukriteeri on terveellinen ja turvallinen sisäilma. Rakennuksen ilmanpitävyydellä ja ilmanvaihdolla on erittäin tärkeä osa terveellisen sisäilman saavuttamisessa. SPU:n ratkaisuilla saavutetaan erinomainen ilmanpitävyys jo normaalirakenteilla. Tyypillisesti SPU Eristeillä eristetyissä rakennuksissa ilmanpitävyyttä mittaava ns. n50 luku on alle 0,5 1/h, eli ilmanpitävyys on erinomainen. Tyypillisesti tämä arvo liikkuu uusissa pientaloissa 2-4 1/h välillä.

Ilmavuotoluku mittaa hallitsematonta ilmanvaihtoa eli sitä, kuinka monta kertaa rakennuksen sisäilma vaihtuu hallitsemattomasti rakojen ja reikien kautta tunnin aikana. Asukkaat kokevat huonosti ilmanpitävän rakennuksen epämiellyttävän vetoisana. Ilmanpitävyys on myös erittäin tärkeä mittari rakentamisen laadulle, koska ilmavuodot altistavat rakenteet kosteus- ja homevaurioille. Ilmanpitävyydellä on myös erittäin suuri merkitys energiankulutuksessa; jokainen yhden yksikön lisäys n50 luvussa lisää tutkimuksien mukaan lämmitysenergiankulutusta noin 7 %.

Sisäilmaltaan terveellisessä rakennuksessa ilma pidetään raikkaana ja puhtaana ilmanvaihdon avulla. Ilmanvaihtolaite, joka on varustettu lämmön talteenotolla, ottaa ulosmenevästä jäteilmasta talteen mahdollisimman suuren osan lämpöenergiasta. Ilmanvaihtokoneen suodattimet pitävät ulkoilman epäpuhtaudet, kuten allergiaa aiheuttavat hiukkaset rakennuksen ulkopuolella.

Energiatehokasta rakentamista

Villa Borg on nykyaikainen SPU passiivienergiatalo. Talon suunnitelleet arkkitehdit ovat kiitelleet ohuiden eristeiden tuomaa vapautta arkkitehtisuunnitteluun.Villa Borg on nykyaikainen SPU passiivienergiatalo. Talon suunnitelleet arkkitehdit ovat kiitelleet ohuiden eristeiden tuomaa vapautta arkkitehtisuunnitteluun.

SPU Eristeet kuuluvat rakennusmateriaalien puhtaampaan päästöluokkaan M1

SPU Eristeet saivat ensimmäisenä lämmöneristeinä rakennusmateriaalien puhtaimman päästöluokituksen M1. SPU Eristeistä ei siis vapaudu sisäilmaan mitään haitallisia yhdisteitä. Eristelevyt eivät myöskään ime kosteutta, lahoa eivätkä homehdu, joten sisäilma pysyy terveellisenä myös tulevina vuosikymmeninä. SPU Eristeet on CE-merkitty ja niille myönnetään 10 vuoden takuu.

Eristelevyt ovat Suomalaisia laatutuotteita, ja niitä on valmistettu jo 32 vuoden ajan. SPU:n tuotannon laadunvarmistusta valvoo VTT.

SPU Eristeet ovat lähes palamattomia

Palotilanteessa SPU Eriste hiiltyy muttei levitä paloa. Eristeen pinnan hiiltyminen estää paloa leviämästä. SPU Systems Oy tekee jatkuvaa tuotekehitystä tuotteidemme paloturvaominaisuuksien kehittämiseen.

SPU-eristeiset ja villaeristeiset talot ovat yhtä paloturvallisia
VTT on tehnyt vertailutkimuksen villa- ja SPU-eristeisen ullakkohuoneen paloturvallisuudesta tutkimusraportissaan RTE1929/00b 29.12.2000(1). Raportin mukaan vertailtujen tilojen paloturvallisuus on aivan samaa tasoa. Villaeristeisen huoneen rakenteiden palokuorma on SPU-eristeistä hieman suurempi suuremmasta puutavaramäärästä johtuen, mutta erot ovat käytännössä pienet. Palossa syntyvät savukaasutkaan eivät aiheuta vaaraa kummassakaan tapauksessa ympäristölle.

Tutkimuksen tulos on varsin luonnollinen, koska sen mukaan talon palotilanteessa pelkkä huoneen irtaimiston palokuorma saa rakennuksessa aikaan hengenvaaralliset olosuhteet. Kummassakin tapauksessa tulipalossa syntyvän myrkyllisen savun hiilimonoksidi eli häkä leviää pientaloissa esteettä helpointa reittiä ovien, ilmanvaihdon ja väliseinien rakojen kautta aiheuttaen ensisijaiset ihmishenkien menetykset. Toissijaiset kuolinsyyt ovat hapen puute ja kuumuus.

Mitä pienempi lämmönjohtavuusarvo, sitä ohuempi kerros eristettä tarvitaan.Mitä pienempi lämmönjohtavuusarvo, sitä ohuempi kerros eristettä tarvitaan.

Mitä pienempi lämmönjohtavuusarvo, sitä ohuempi kerros eristettä tarvitaan

SPU Eristeet ovat AL (alumiinipaperipintaisia) ja niiden lämmönjohtavuus on entistäkin pienempi.
Uusi lämmönjohtavuus lambda design – arvo on 0,023 W/mK. Mitä pienempi lämmönjohtavuusarvo on, sitä ohuempi kerros eristettä tarvitaan rakennukseen hyvän lämmöneristyskyvyn saavuttamiseksi.
SPU Eristeillä saavutetaan matalaenergiataso ja jopa passiivienergiataso entistä ohuemmilla eristepaksuuksilla Matalaenergiatalon seinäeristeen paksuus on ainoastaan 160 mm (U-arvo 0,14) ja passiivienergiatalon 240 mm (U-arvo 0,09). Esimerkiksi 150 m2 passiivipientalossa on 10 m2 suurempi bruttoala (kun huoneistoala on sama) muita eristeitä käyttämällä.

Koska ohut SPU-eristekerros eristää yhtä hyvin, säästetään SPU Eristeitä käyttämällä valtava määrä muita rakennusmateriaaleja. Tästä seuraa kustannussäästöä niin rakentamisessa, kuin rakennukseen sitoutuneena energianakin. Passiivienergiarakennus onkin edullisin toteuttaa SPU Eristeitä käyttämällä.

Uudisrakentamisessa edellytettävät eristepaksuudet
(esimerkissä puurunkoinen talo)

Uudisrakentamisessa edellytettävät eristepaksuudet (esimerkissä puurunkoinen talo)Uudisrakentamisessa edellytettävät eristepaksuudet (esimerkissä puurunkoinen talo)

SPU Eristeet ovat ekologinen valinta

Rakennuksen energiankulutusta tulee mitata sekä rakentamisessa sitoutuneen energian, että rakennuksen käytön aikaisen energian summana; puhutaan rakennuksen elinkaaritarkastelusta. Tutkimusten mukaan rakennuksen elinkaaren aikana vain 10 – 20 % energiankulutuksesta aiheutuu rakentamisen ja rakennusmateriaalien sitomasta energiasta. Käytönaikaisen energiankulutuksen vähentämisellä voidaan vaikuttaa erittäin paljon rakennuksen elinkaaren aikaiseen energiankulutukseen. Sekä rakennuksen alapohjan, seinien ja katon lämmöneristävyys, että ilmanpitävyys saadaan erinomaiseksi SPU Eristeillä. Näin rakennuksen jopa 100 vuotta kestävän elinkaaren aikana lämmitykseen tai jäähdytykseen käytettävä energiamäärä voidaan minimoida - passiivirakennuksissa jopa alle yhteen viidesosaan normaalitasosta.

SPU-eristelevyjen huolto- ja korjaustarve on huomattavasti vähäisempi kuin muilla eristemateriaaleilla. Eristelevyt säilyvät muuttumattomina vuosikymmenestä toiseen. Rakennuksen elinkaaren aikana ei lisätä rakennukseen sitoutunutta energiaa korjauksen käytetyillä uusilla materiaaleilla ja kuljetuksilla. Rakennuksen elinkaaren lopussa SPU-eristelevyt voidaan kierrättää ja uusiokäyttää esimerkiksi routaeristeenä, tai polttaa energiaksi jätteenpolttolaitoksessa.

SPU on ensimmäisenä merkittävänä suomalaisena yrityksenä päättänyt ryhtyä käyttämään omassa toiminnassaan ainoastaan tuulisähköä. Tuulin päivänä (22.2.2000) alkanut tuulisähkön käyttö kaikessa SPU Systems Oy:n toiminnassa jatkuu edelleen; kaikki SPU Eristeiden tuotannossa käytetty sähköenergia on tuotettu tuulivoimalla.

SPU Eristeet pakataan uudelleenkäytettäville lavoille ja suojataan kierrätettävällä pakkaushupulla. Koska SPU Eristeet ovat markkinoiden tehokkaimpia lämmöneristeitä, niitä tarvitaan vähemmän kuin muita eristeitä. Näin voidaan minimoida rakennuspaikalle tulevien kuljetusten määrä, kustannukset, sekä kuljetusten aiheuttama energiankulutus.

SPU Eristeitä käytettäessä erillisiä höyrynsulku- tai tuulensuojakerroksia ei tarvita ja rakenteesta muodostuu ilmanpitävä, mikä on alhaisten lämpöhäviöiden kannalta ehdottoman tärkeä ominaisuus.
SPU Eristeitä käytettäessä erillisiä höyrynsulku- tai tuulensuojakerroksia ei tarvita ja rakenteesta muodostuu ilmanpitävä, mikä on alhaisten lämpöhäviöiden kannalta ehdottoman tärkeä ominaisuus.

Seurantakohteet Rakentaja.fi-sivustolla

Passiivienergiatalo Villa Borg
Espooseen rakennettava Villa Borg on nykyaikainen SPU passiivienergiatalo, joka koostuu erillisistä asuinrakennuksesta ja autotallista. Seinissä käytetään 260 mm paksuista SPU eristekerrosta ja katossa 320 mm SPU Eristeellä varustettua SPU Passiivikatto -elementtiä. Talon alapohjaan asennetaan 200 mm SPU eristekerros. Talon seinät rakennetaan betonielementeistä.
Tutustu kohteeseen

TERCA-passiivienergiatiilitalo
TERCA-passiivienergiatiilitalon vähäinen lämmönener- giankulutus perustuu siihen, että lämmöntarve on rakenteen hyvästä lämmöneristävyydestä ja tiiveydestä johtuen pieni.
Tutustu kohteeseen

SPU Eristeillä saavutetaan tehokas lämmöneristys ja alhainen lämmitysenergian tarve tavanomaisilla rakennepaksuuksilla ja rakennuskustannuksilla.SPU Eristeillä saavutetaan tehokas lämmöneristys ja alhainen lämmitysenergian tarve tavanomaisilla rakennepaksuuksilla ja rakennuskustannuksilla.
 
Julkaistu
15.2.2010