Öljy- ja kaasuala esittää bio-osuuden kasvattamista liikennepolttoaineissa kymmeneen prosenttiin jo vuonna 2015

Öljy- ja kaasuala esittää bio-osuuden asteittaista lisäämistä liikennepolttoaineissa niin, että osuus olisi kymmenen prosenttia jo vuonna 2015. Näin Suomi tavoittaisi EU:n vuodelle 2020 asettaman kymmenen prosentin vähimmäistason etuajassa.

Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto on jättänyt asiasta esityksen työ- ja elinkeinoministeriölle.

Ala esittää, että kuluvan vuoden neljän prosentin jakeluvelvoite jatkuisi ensi vuonna. Sen jälkeen osuus nousisi kuuteen prosenttiin vuonna 2011 ja kahdeksaan prosenttiin vuonna 2013. Vuonna 2015 bio-osuus liikennepolttoaineissa olisi kymmenen prosenttia, ja vuoden 2020 osalta tavoitetaso voisi olla 15-20 prosenttia.

Keskusliiton hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Henry Hellberg huomauttaa, että öljy- ja kaasualan esittämä aikataulu on erittäin vaativa. Sen toteutuminen edellyttää välttämättä sitä, että on saatavilla erilaisia vaihtoehtoisia biopolttoainetuotteita laajasti eri hankintalähteistä.

Keskusliitto pitää sen vuoksi tärkeänä, että erityisesti ns. kaksoislaskettavien biopolttoaineiden käyttömahdollisuuksia edistetään riittävästi. Kaksoislaskettavat biopolttoaineet on valmistettu sellaisista asiaa koskevan direktiivin määrittelemistä raaka-aineista, että ne voidaan laskea kaksinkertaisina mukaan tavoitteeseen.

Hellberg korosti öljy- ja kaasualan energiaseminaarissa 6. lokakuuta, että öljy- ja kaasuala on vahvasti mukana liikenteen biopolttonesteiden kehittämisessä ja markkinoille tuomisessa. Vahvana pyrkimyksenä on saada myös biokaasu liikenteen polttoaineeksi.

Hellberg huomautti, että alan toimijoiden kannalta on tärkeää tietää mahdollisimman pitkälle etukäteen, miten toimintaympäristöä koskeva lainsäädäntö kehittyy. Asia on tärkeä myös biopolttoaineiden tuotantoon tarvittavien investointien suunnittelussa.

Viime aikoina on keskusteltu vilkkaasti sähköautoista ja ladattavista hybrideistä. Öljy- ja kaasuala uskoo, että niiden aika tulee, mutta ennen vuotta 2020 vain marginaalisesti. Polttomoottorin korvaavat käyttövoimat tulevat vakavasti kuvaan vasta vuosina 2020-2030. -Näin ensi vuosikymmenen päästövähennykset saadaan aikaan pääasiassa biopolttoaineilla, muistutti Hellberg.

Verotusuudistukseen yhdenmukaiset perusteet

Valtiovarainministeriö on valmistelemassa liikenteen polttoaineverotuksen uudistamista hiilidioksidipäästöihin ja energiasisältöön perustuvaksi. Öljy- ja kaasuala on ottanut myönteisen kannan nykyisen litrapohjaisen polttoaineverotuksen kehittämiseen ympäristöohjaavaksi.

Verouudistuksen aikaisin toteuttamisaika voisi öljy- ja kaasualan mielestä olla vuonna 2011. Tällöin olisivat valmiina myös polttoaine- ja RES-direktiivien mukaiset biopolttoaineiden kestävän kehityksen kriteerit ja elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen laskentamenetelmät. Lisäksi tulee ottaa huomioon, mitä valmisteltavassa uudessa energiaverodirektiivissä tullaan esittämään.

Öljy- ja kaasuala korostaa verotusuudistuksessa teknologianeutraalisuutta. Nestemäisiä, kaasumaisia ja muita energiatuotteita kuten sähköä sekä erilaisia autoteknologioita tulisi kohdella yhdenmukaisin perustein. -Suomen verottajan ei tulisi yrittää tehdä valintaa siitä, mikä teknologia on tulevaisuudessa voittajateknologia, Hellberg kuvasi tilannetta.

-Mikäli jotakin kehittyvää, vasta markkinoille tulon alkuvaiheessa olevaa teknologiaa halutaan erityisesti edistää, se tulisi tehdä erillisin poliittisin päätöksin perustellulla, johdonmukaisella, pitkäjänteisellä ja läpinäkyvällä tavalla, totesi Hellberg.

Valtioneuvosto päätti viime keväänä muun energiaverotuksen kuin liikennepolttoaineiden verojen korottamisesta tuntuvasti vuonna 2011. Öljy- ja kaasualan mielestä tätä asiaa tulisi vielä harkita uudelleen.

-Erityisesti maakaasun huomattava veronkorotus näyttää muodostavan uhkan yhdistetylle sähkön ja lämmön tuotannolle. Se saattaa jopa johtaa siihen, että tämä energiatehokas lämmöntuotantotapa voi korvautua sähkön käyttöön perustuvilla lämmitysmuodoilla, totesi Hellberg.

Biopolttoainetta liikenteessä ja lämmityksessä

Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä tuli voimaan vuoden 2008 alussa. Lailla pantiin täytäntöön vuodelta 2003 oleva EU-direktiivi liikenteen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä.

Laki asettaa liikennepolttoaineiden jakelijoille vähimmäisvelvoitteen biopolttoaineiden vuotuiseksi toimitusosuudeksi. Biopolttoaineita voidaan toimittaa kulutukseen joko sellaisenaan tai moottoribensiiniin ja dieselöljyyn sekoitettuna siten, että moottoribensiinin ja dieselöljyn laatuvaatimukset täytetään.

Vuotuinen vähimmäisosuus laskettuna polttoaineiden jakelijan kulutukseen toimittamien moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden energiasisällön kokonaismäärästä oli kaksi prosenttia vuonna 2008 ja on neljä prosenttia vuonna 2009.

Lämmitysöljyssä on Suomessa ollut vuoden 2009 alusta alkaen kahden prosentin bio-osuus. Bio-osuuden lisääminen kuuluu öljyalan Höylä III -energiatehokkuussopimukseen, jolla edistetään energiansäästöä, biopolttoaineiden käyttöä ja muun uusiutuvan energian hyödyntämistä öljylämmityskiinteistöissä.
 
Julkaistu
7.10.2009