Loma-asunnon jätevedet

Oman loma-asunnon jätevesiasioita pitäisi vapaaehtoisesti ajatella niin, että parempi arvokas mökki puhdasvetisen vesistön rannalla, kuin kallis mökki arvottomana liatun vesistön partaalla. Me siis jokainen voimme vaikuttaa huvilavesiemme puhtauteen ja ensimmäisenä tässä on jätevesien puhdistus. Jätevesiä ei siis saa ajattelematta ja hallitsemattomasti johtaa vesistöön. Ei pidä ajatella, että näin on tehty ennenkin niin miksi minun pitäisi parantaa järjestelmääni. Kaikki, mitä teet parannuksina nyt, näkyy veden puhtaudessa myös tulevaisuudessa.

Loma-asumisen jätevesikuormitus


Loma-asunnoilla asuu kunnallisten jätevesipalveluiden ulkopuolella osan vuodesta vähintään miljoona kansalaista. Kaikki nämä joutuvat turvautumaan kiinteistökohtaiseen jäteveden käsittelyyn. Noin puolella näistä on kuitenkin painevesi jollakin tavalla järjestettynä ja vähintään neljänneksellä on sisäWC. Tästä syntyy melkoinen määrä jätevettä, joka on erittäin haitallista huonosti käsiteltynä vesistölle.

Valtaosa pysyvän haja-asutuksen jäteveden käsittelylaitteista vaatisi tehostamista laitteiden vanhentuneisuuden, toimimattomuuden tai ympäristönsuojelullisesti riittämättömän tehon vuoksi. Vielä huonommin asiat ovat loma-asutuksen osalta. Haja- ja loma-asutuksen jätevedet ovat valtakunnallisesti tarkasteltuina maatalouden jälkeen suurimpia vesistöjen fosforikuormittajia yhdessä teollisuuden kanssa. Puutteellisesti käsitellyt jätevedet voivat lisäksi heikentää pienten vesistöjen hygieenistä tilaa tai pilata pohjavesiä.

Kiinteistökohtaisessa jäteveden käsittelyssä on ensisijaisesti pyrittävä vähentämään ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta. Valtioneuvosto on esittänyt kuormitusta koskevat tavoitteet 19.3.1998 antamassaan periaatepäätöksessä vesiensuojelun tavoitteista vuoteen 2005. Haja-asutuksen osalta siinä todetaan seuraavaa:

Haja- ja vapaa-ajanasutus


Pintavesiin haja- ja vapaa-ajanasutuksesta joutuvaa biologisesti happea kuluttavaa kuormitusta vähennetään vähintään 60 prosenttia ja fosforikuormitusta vähintään 30 prosenttia 1990-luvun alkupuolen tasosta. Jätevesien käsittelyä tehostetaan ympäristön hygieenisen tilan parantamiseksi. Typpikuormitusta vähentäviä jätteiden ja jätevesien käsittelyjärjestelmiä kehitetään ja otetaan käyttöön.

Tämä on melkoinen tavoite ja pelkällä valtioneuvoston määräyksellä tavoitetta ei saavuteta. Parhaiten tuloksia saadaan jokaisen kesä-asunnon omistajan vapaaehtoisella toiminnalla. Tietoa saattaa puuttua, mutta jokaisessa kunnassa on ympäristösihteeri, joka todella mielellään neuvoo ja auttaa muutostöiden aloittamisessa. Useassa vesistössä on tehty parannussuunnitelmia ja niiden yhteydessä on myös annettu ohjeet jätevesien ja kompostien hoidosta.

Vesien pilaajat


Vesistö kestää erilaisia kuormituksia varsin pitkään. Rasittava kuormitus on saattanut jatkua vuosikymmeniä. Vesistöllä on tietty puskuri, ikään kuin kuminauha, jonka kestää, ja kestää, pilaantumista ei tapahdu. Puskuri loppuu ( nauha katkeaa) ja hyvin nopeasti veden tila heikkenee. Tavalliselle mökkiläiselle näkyvin pilaantumisen osoittaja on paljon puhuttu sinilevä. Vesistön fosforikuorma kasvaa ja sinilevä käyttää fosforia ravinnokseen. Tarvittavan typen levä ottaa veden pinnasta suoraan ilmasta. Tämä on syy tuohon näkyvään "sinileväkukintaan". Vaikka fosforin tulo vesistöön loppuisikin, kestää todella monia vuosia, ennen kuin tilanne alkaa parantua.

Käsittelymenetelmät


Mitä jätevesiä sitten loma-asunnossa syntyy? Nykyisin loma-asunnon taso vaihtelee erittäin paljon. Tyypillisimmät loma-asutuksesta tulevat jätevedet ovat keittiön, saunan ja mahdollisen WC:n jätevedet. Saippuoidulla iholla ja tukalla ei tietenkään kukaan enää mene veteen huuhtoutumaan. Puhdistusmenetelmän valintaan vaikuttavat keskeisesti käymälätyyppi, vedenhankintatapa, ja vesistön läheisyydestä johtuva käsitellyn jäteveden purkupaikka.

Haja-asutuksen talousjätevesien lainsäädäntöä ollaan parhaillaan parantamassa. Talousjätevesien käsittelyä säätelevä asetus on laadinnassa ja se tulee velvoittamaan myös loma-asutuksen jätevesien käsittelyyn tehokkaita puhdistusmenetelmiä. Seuraavassa lyhyt ote yhdestä muotoillusta pykäläesityksestä:
X § Jätevesien käsittelyvaatimukset

Talousjäteveden käsittelystä tämän asetuksen mukaisesti vastaa kiinteistön haltija.

Viemäriin joutuvaa kuormitusta on vähennettävä noudattamalla ympäristön kannalta parasta käytäntöä. Talousjätevedet on käsiteltävä ympäristöolosuhteet huomioon ottaen parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla ja siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Talousveden käsittelyjärjestelmää tulee käyttää ja huoltaa hyvän puhdistustuloksen edellyttämällä tavalla.

Loma-asutuksen liittyminen yleiseen viemäriverkostoon on melkoisen mahdotonta, mikäli kunta ei ole kaavoittanut ja rakentanut kunnallistekniikkaa alueelle. Harvemmin loma-asutuksessa tulee kysymykseen yhteisen viemäriverkoston ja jätevedenpuhdistamon rakentaminen. Tämä olisi suotavaa, jos vain suinkin mahdollista. Vedenhankinnan yhteishankkeet ovat yleistyneet loma-asutusalueilla, miksei siis myös yhteinen viemäröinti voisi yleistyä.

Loma-asunnot vastaavat jätevesiensä käsittelystä omatoimisesti. Järjestelmiä on periaatteessa valittavana useita erilaisia ratkaisuja. Perinteinen saostuskaivo yksinomaisena käsittelynä ei ole puhdistusteholtaan riittävä. Saostuskaivoja tarvitaan kuitenkin useiden muiden menetelmien yhteydessä esikäsittelyyn. Saostuskaivosta lähtevän jäteveden jatkokäsittelynä on monesti yksinkertainen maaperäkäsittely, imeytyskuoppa tai vastaava. Sellainen on riittävä vain edullisissa olosuhteissa vähäisille jätevesimäärille riittävän etäällä vesistöstä ja jätevedet eivät saa sisältää WC- jätevettä. Normaalivarusteiselle ympärivuotisesti asutulle talolle tarvitaan kunnollinen, oikein suunniteltu ja rakennettu maapuhdistamo, josta esimerkki ja selostus löytyy osoitteesta http://www.vyh.fi/hoito/vesihuo/haja/maapuhdi.htm . Maapuhdistamona pidetään esimerkiksi imeytysojastoa ja imeytyskenttää sekä maasuodatinta. Muita vaihtoehtoja ovat tehdasvalmisteinen pienpuhdistamo ( http://www.vyh.fi/hoito/vesihuo/haja/pienpuhd.htm ) ja jätevesisäiliö. Loma-asuntojen WC-vesien käsittelyyn on aina suositeltavimpana vaihtoehtona umpisäiliö, joka tyhjennetään imuautolla ja kuljetetaan kunnan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Näin vesistöön ei pääse turhaa fosforia. Tämä ratkaisu saattaa uuden lainsäädännön myötä tulla määräykseksi. Kompostoivat käymälät ovat erittäin suositeltavia ympäristönsuojelun kannalta, mutta niidenkin yhteydessä on myös pesuvedet käsiteltävä kunnolla.

Loma-asutuksen jätevesien käsittely


Yhä enenevässä määrin meidän tulee kiinnittää huomiota loma-asuntojemme jätevesien puhdistukseen ja johtamiseen. Lomalla me pyrimme kaikessa vaivattomuuteen ja jätevesienkin käsittelyssä sama tavoite pätee. Siksi umpisäiliö on suositeltavin vaihtoehto. Ei tarvitse muuta kuin seurata, koska säiliö täyttyy ja soittaa auton tyhjentämään. Tämä aiheuttaa käyttökustannuksia, mutta säästää investointikustannuksia.

Muista hyvistä ja hyväksyttävistä menetelmistä löytyy vaihtoehtoja. Ne kannattaa käydä läpi. Merkittävän kaupallisen kehitystyön jätevesien käsittelyyn on tehnyt suomalainen teollisuus. Yhtenä näistä on yhteistyökumppanimme Uponor Oy. Kotisivuiltamme löytyy osoitteesta erittäin hyvät vaihtoehdot, jotka täyttävät asetetut kriteerit. Tarkemmat ohjeet saa suoraan valmistajalta.

Puhdistusmenetelmän valinnassa ei pidä säästää. Käytimmepä loma-asuntoa vai n kesällä tai ympäri vuoden, olemme kuitenkin lähellä luontoa. Meidän pitää kunnioittaa sitä. Meidän käsissämme on rantojen ja vesien säilyminen puhtaana. Me saamme jättää perintönämme puhtaan, kauniin ja viihtyisän luonnon.

Loma-asukas, suojele ympäristöäsi !

Teksti sisältää lainauksia Ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen ja alueellisten ympäristökeskusten julkaisuista.
 
Päivitetty
15.2.2013