RR- ja RD-paalut pientalojen perustamisessa

Tulevaisuudessa pientalorakentaminen tulee sijoittumaan yhä enemmän sellaisille alueille, joissa teknisesti luotettava perustaminen edellyttää paalujen käyttöä. Lyötävä pieniläpimittainen teräsputkipaalu on kokonaistaloudellisesti edullisin paalutyyppi, kun maaperäolosuhteet sallivat paalujen asentamisen lyömällä. Mikäli olosuhteet ovat vaativat, voivat kysymykseen tulla myös porattavat tai vaippainjektoidut paalut. Pientalorakentajalle teräspaalujen käyttö on vaivatonta. Kohteen suunnittelijan käytettävissä on erilaisia työkaluja, joiden avulla paalutussuunnitelma voidaan optimoida. Paalujen asennuksesta vastaavat puolestaan luotettavat erikoisurakoitsijat, jotka hankkivat paalumateriaalin valmistajalta ja huolehtivat siitä, että kohteeseen käytetään täsmälleen vaadittu määrä paalua. Tällöin rakentaja maksaa ainoastaan asennetuista paalumetreistä. Teräspaalutusta voidaan aina pitää kannattavana investointina, joka lisää rakennuksen arvoa.

Jätä yhteydenottopyyntö teräspaaluista

Jätä yhteydenottopyyntö energiapaaluista

Tilaa veloitukseton esite teräspaalutuksesta

Pientaloissa käytettävät teräspaalutyypit

Yleisin pientalojen perustamisessa käytettävä teräspaalutyyppi on suomalainen, SSAB:n valmistama RR-paalu™. RR-paalut (RR75-RR220) ovat lyömällä asennettavia pienpaaluja, jotka koostuvat pituussaumahitsatusta teräsputkesta, ulko- tai sisäpuolisesta kitkaan perustuvasta holkkijatkoksesta sekä paalukärjestä ja paaluhatusta. RR-paalujen sallitut paalukuormat alkavat pienimmillä paaluilla noin 100 kN:sta ulottuen noin 1600 kN:iin asti suurimmalla paalukoolla. Yleisimmät paalukoot (halkaisija/seinämäpaksuus [mm]) pientalojen perustamisessa ovat RR75/6,3, RR90/6,3 ja RR115/6,3, joiden sallitut paalukuormat ovat tyypillisesti 160-350 kN:n välillä.

Lyötävä RR-paalu on edullisin ja luotettavin ratkaisu perustettaessa pientaloa paalutusta edellyttäville heikosti kantaville pohjamaille.

Porattavia RD-paaluja käytetään esimerkiksi, kun maaperässä on kiviä ja lohkareita, jotka vaikeuttavat asentamista lyömällä tai kun maakerrokset ovat hyvin ohuita. Poraamalla on mahdollista tunkeutua suurtenkin lohkareiden läpi aina vaadittuun syvyyteen kallioon. RD-paalujen koot pientalojen perustamisessa vastaavat RR-paalujen kokoja.

Mikäli maakerrokset ovat löyhiä ja kantava pohjamaakerros tai kallio ovat syvällä, saattaa edullisin vaihtoehto olla lyötävä vaippainjektoitu RR-paalu, jossa injektoimalla laastia paaluputken ympärille voidaan tarvittavaa paalupituutta oleellisesti lyhentää.

RR- ja RD-paalut sekä niissä käytettävät osat valmistetaan kontrolloiduissa tehdasolosuhteissa ja tuotteiden valmistuksen laatua valvoo VTT. RR-paaluelementit varustetaan jatkoksen tai sen välittömään läheisyyteen kiinnitetyllä teipillä, jossa on "Ruukki"-nimen lisäksi teksti "RR-paalu" sekä RR-paalujen teräslaji S440J2H.

Teräspaalujen edut pientalojen perustamisessa

RR- tai RD-paalun koko ja kantavuus voidaan optimoida tehokkaasti toisin kuin perinteisellä lyöntipaalulla. Tällöin esimerkiksi kuistit yms. kevyesti kuormitetut rakenteet voidaan perustaa tuotevalikoiman pienimmillä paaluilla, jolloin rakentajalle ei aiheudu turhia kustannuksia ylimitoitetuista paalukoista.

RR- ja RD-paalut voidaan asentaa kevyillä ja monipuolisilla asennuskalustoilla, jotka mahtuvat ahtaimmillekin tonteille jättäen ympäristön lähes alkuperäiseen tilaan. Paalutustyö on nopeaa ja yleensä omakotitalon teräspaalut asennetaan aina yhdessä päivässä. Sen sijaan perinteisiä lyöntipaaluja asennettaessa paalutuskalusto painaa yleensä noin 40-50 tonnia, jolloin työalustojen ja kulkuteiden tarvitsee usein olla erikseen suunniteltuja ja rakennettuja.

RR-paalujen syrjäyttämän maamäärän tilavuus pientalojen perustamisessa on ainoastaan 10-15 % perinteiseen lyöntipaaluun verrattuna. RR-paalut voidaan asentaa huomattavasti kevyemmillä lyöntilaitteilla, esimerkiksi hydraulivasaroilla, ja vähemmällä lyöntienergialla kuin perinteinen lyöntipaalu. Vähäisen maan syrjäytymisen, asentamisessa tarvittavan paalutyypille ja -kuormille sopivan lyöntienergian sekä kevyiden asennuskalustojen ja lyöntilaitteiden ansiosta ympäristöön leviävä tärinä on hyvin pientä.

Riski lähistöllä olevien rakennusten ja rakenteiden vaurioitumiseen normaali tilanteissa on erittäin pieni ja RR-paaluja voidaan asentaa turvallisesti hyvinkin lähelle olemassa olevia rakenteita. RD-paaluja käytettäessä ympäristöön aiheutuva tärinä on aina vähäisempää kuin lyöntipaaluja asennettaessa.

Pientalokohteissa teräspaalutusurakoitsija tuo yleensä yhdellä kertaa tarvittavan asennuskaluston ja paalumateriaalin työmaalle. Tällöin paaluja maaperä varten ei yleensä tarvitse järjestää ja rakentaa erillistä varastointipaikkaa.
RR-paaluissa on jatkokset kaikissa paaluelementeissä, jolloin edellisestä paalusta katkaistulla ja ylijäävällä osalla voidaan aloittaa seuraava paalu, jolloin paalumateriaalin hukkaa ei synny lainkaan. Perinteisillä lyöntipaaluilla hukka on yleensä vähintään 10 % sisältäen paalujen "kannot" ja katkeamiset ja ylijääviä paalun osia on hankala siirrellä työmaalla.

Koska RR- ja RD-paalut perustuvat teräsputkeen, voidaan niiden ehjyys, suoruus ja todellinen pituus tarkastaa helposti ja yksiselitteisesti asentamisen jälkeen toisin kuin perinteisillä lyöntipaaluilla.

Jätä yhteydenottopyyntö teräspaaluista

Jätä yhteydenottopyyntö energiapaaluista

Tilaa veloitukseton esite teräspaalutuksesta
 
Päivitetty
15.2.2013