Ostajan vastuut ja velvollisuudet

Ostajan on suoritettava asunnon kauppahinta hallinnan- ja osakekirjan luovutushetkellä. Mikäli ostaja ei maksa kauppahintaa tai sen osaa ajoissa, myyjällä on oikeus viivästyskorkoon korkolain mukaisesti.

Mikäli maksuviivästys on olennainen, myyjällä on oikeus purkaa kauppa. Jos ostaja on saanut lisäaikaa kauppahinnan suorittamiseen, myyjä saa purkaa kaupan vain, mikäli kauppahintaa ei suoriteta lisäajan kuluessa. Myyjällä ei ole oikeutta purkaa kauppaa maksuviivästyksen vuoksi sen jälkeen, kun osakekirja ja muut hallintaan liittyvät asiakirja on luovutettu ostajalle. Myyjä ei saa purkaa kauppaa viivästyksen vuoksi myöskään sen jälkeen, kun viivästynyt maksu on korkoineen suoritettu.

Myyjällä ei kuitenkaan ole oikeutta korvaukseen maksuviivästyksen aiheuttamasta vahingosta, mikäli ostajan viivästys tai kaupan peruuttaminen johtuu lain säännöksestä, yleisen liikenteen tai maksuliikenteen keskeytyksestä tai ostajasta riippumattomasta esteestä.

Jos myyjä on elinkeinoharjoittaja ja ostaja peruuttaa kaupan ennen asunnon hallinnan luovutusta, myyjä on oikeutettu korvaukseen hänelle aiheutuneesta vahingosta. Myyjällä on oikeus korvaukseen asunnon uudelleen myymisen aiheuttamista kuluista sekä sopimuksen tekemisestä ja täyttämisestä aiheutuneista kuluista, joista hän ei voi hyötyä muulla tavoin. Muusta vahingosta on myyjällä oikeus saada korvaus, joka on kohtuullinen ottaen huomioon sovittu hinta, sopimuksen purkamisen ajankohta ja muut seikat. Osapuolet voivat keskenään pätevästi sopia vakioperusteen mukaan määräytyvästä kohtuullisesta korvauksesta.

Jos kauppa peruutetaan, on myyjän palautettava kauppahinta. Kaupan peruuntuessa on myyjän lisäksi maksettava palautettavalle kauppahinnalle korko siitä lukien, kun hän vastaanotti kauppahinnan. Ostajan on luovutettava takaisin osakekirjat sekä muut huoneiston hallintaan liittyvät asiakirjat.

Mikäli asunnon kunto on ostajan hallinta-aikana huonontunut tavanomaista kulumista enemmän ja tämä johtuu ostajan huolimattomuudesta, ei kauppaa pureta ellei ostaja korvaa myyjälle asunnon arvon alentumista.

Suoritettavaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton. Tässä arvioinnissa kiinnitetään mm. huomiota siihen mikä oli sopimusrikkomuksen syy, vastapuolen mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, sopijapuolten varallisuusolot, asunnon kauppahinta sekä vahingon aiheuttaneen osapuolen mahdollisuudet ennakoida ja ehkäistä vahingon syntyminen.
 
Julkaistu
28.1.2009