Asunnon virhe

Asunnossa on virhe, jos

- se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun
- se ei vastaa rakennusmääräyksissä asetettuja vaatimuksia
- sen ominaisuuksista aiheutuu tai voidaan perustellusti olettaa aiheutuvan haittaa terveydelle
- rakentamisesta tai korjausrakentamisesta ei ole suoritettu hyvän rakennustavan mukaisesti taikka ammattitaitoisesti tai huolellisesti
- rakentamisessa tai korjausrakentamisessa käytetty materiaali, ellei toisin ole sovittu, ei ole kestävyydeltään tai muilta ominaisuuksiltaan tavanomaisen hyvää laatua
- asunto ei muutoin vastaa sitä, mitä asunnonostajalla yleensä on sellaisen asunnon kaupassa perusteltua aihetta olettaa
- asunto ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut kohteesta ja sillä on vaikutusta kauppaan
- myyjä on jättänyt antamatta ennen kaupantekoa tiedon, jolla voidaan olettaa olevan merkitystä kaupansyntymiseen
- myyjä on jättänyt antamatta ostajalle tiedon sellaisesta asuntoa koskevasta erityisestä seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan
- myyjä ei ole antanut ostajalle tarpeellisia erityistietoja asunnon materiaalien tai laitteiden käytöstä tai hoidosta taikka antanut näistä virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja
- myyjä on antanut ostajalle asunnon ympäristöstä tai alueen palveluista virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon

Ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, jonka hän on tiennyt kauppaa tehtäessä.

Asunnon virheellisyyttä arvioidaan sen perusteella, millainen asunto on ollut ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä myyjältä ostajalle. Vaikka virhe ilmenee vasta vaaranvastuun siirtymisen jälkeen, vastaa myyjä siitä, mikäli virhe on ollut olemassa vaaranvastuun siirtymishetkellä.

Myyjä voi antaa takuun asunnon, sen osan tai siihen kuuluvan laitteen käyttökelpoisuudesta tai muusta ominaisuudesta määrätyksi ajaksi. Takuusta on käytävä selkeästi ilmi takuun sisältö, sen antaja, voimassaoloaika ja muut tarpeelliset seikat vaatimuksen esittämiseksi. Tämän lisäksi takuusta on käytävä ilmi, että ostajalla on takuusta huolimatta lain mukaiset oikeudet ja takuulla ei rajoiteta näitä oikeuksia. Mikäli ostaja vaatii, takuu on annettava kirjallisena. Ostajalla on oikeus vedota takuuseen, vaikka se ei täyttäisikään lain asettamia edellytyksiä.
 
Julkaistu
28.1.2009