Korjauksen hallinta
- Johtaminen ja valvonta

6. Korjauksen hallinta


Työt voivat alkaa. Nyt pitää onnistua työmaan organisoinnissa ja eteenpäin viemisessä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja toteutetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakentajalla tulee olla hankkeen vaativuus huomioiden riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. Tämä on lähes suora lainaus maankäyttö- ja rakennuslaista.

Hyvin tehtyyn työhön kuluu saman verran aikaa kuin huonosti tehtyyn. Laatuun kannattaa siis kiinnittää huomiota ja korjausten lopullinen laatu määräytyy työmaalla. Suunnittelijat ovat tehneet parhaansa, on valittu hyvä urakoitsija tai tehdään itse, kaiken pitäisi siis olla kunnossa. Suunnitelmien väärä tulkinta, kiire, välinpitämättömyys, liian halpa hinta, urakoitsijoiden välinen eripura ym. ovat syitä, jotka voivat vaikuttaa rakennuksen lopulliseen laatuun.

6.5 Johtaminen ja valvonta
Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta (vastaava työnjohtaja). Tarpeen mukaan rakennustyössä tulee olla erityisalan työnjohtajia sen mukaan kuin asetuksella säädetään. Kun korjaus urakoidaan osissa tai korjataan itse, vastaavan mestarin palkkauksesta vastaa omistaja itse. KVV -vastaavasta huolehtii putkiurakoitsija ja sähkövastaavasta vastaa sähköurakoitsija. Nämä henkilöt ovat vastuussa työstään, eli jakavat rakentajan vastuuta itselleen. Pidettäessä rakennustarkastustoimistossa hankkeen aloituskokous, näiden asioiden tulee olla kunnossa.

Korjausrakentamisen luonteeseen kuuluu hidas eteneminen ja itse tekeminen. Jos erillistä valvontaa tarvitaan, siihen kannattaa valita tosi ammattilainen. Vastaava mestari korjaustoiminnassa riittää, silloin kun hän ei ole urakoitsijan edustajana. Talon myyntitilanteessa, vaikka rakennuksesta suoritetaan kuntotarkastus asuntokauppaa varten, saattaa silti löytyä virheitä, joiden korjaaminen tai mahdolliset arvonalennukset maksavat puolet kauppahinnasta. Näitä virheitä saattaa korjauksessa syntyä. Tässä on syy, miksi kannattaa maksaa ammattilaisille vähän enemmän ja itse keskittyä siihen mihin pystyy.
6.5.1 Kokouksia vai keskusteluja
Korjauksen kiireissä muodollisuudet unohtuvat liiankin helposti. Työmaakokousten pitäminen unohtuu, vaikka se on helpoin tapa käydä asiat läpi järjestelmällisesti. On hyvä muistaa, ettei työmaakokouksen tarvitse olla virallisluonteinen. Tärkeintä on, että siitä tehdään muistiinpanot, jotka kaikki osapuolet hyväksyvät.

Näiden keskustelutilaisuuksien onnistumiseksi, mahdollisen valvojan on perehdyttävä hyvin urakka-asiakirjoihin ja suunnitelmiin, jotta hänelle muodostuu selvä käsitys halutusta työn lopputuloksesta (perehtyminen). Valvojan on suoritettava valvontatyönsä tehokkaaksi ja taloudelliseksi (suunnitelmallisuus). Kun valvoja huomaa puutteita, hänen on ilmoitettava ajoissa osapuolille virheiden minimoimiseksi (ennalta ehkäisy).
6.5.2 Aloitus ja muistiinpanot
Ympäristöministeriö on yhteistyössä Rakennustarkastusyhdistys RTY ry:n kanssa valmistellut oppaan Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirjat. Rakennusvalvontaviranomainen pyrkii mm. aloituskokouksella varmistamaan rakennushankkeeseen ryhtyvän edellytykset toteuttaa hankkeen siten, että säännökset ja määräykset ja niiden mukainen rakentaminen toteutuvat. Rakentaja kutsuu aloituskokouksen koolle. Kokouksessa ovat läsnä ainakin rakentaja ja / tai hänen edustajansa, pääsuunnittelija, vastaava mestari sekä rakennusvalvontaviranomainen. Aloituskokouksessa käydään läpi hankkeeseen liittyvät keskeiset suunnittelu- ja toteutuskysymykset sekä muut rakentamiseen liittyvät kysymykset. Tilaisuudessa sovitaan myös tarkastusten suorittaminen vastuu- ja tehtäväjakoineen. Aloituskokouksen ja tarkastusasiakirjojen pitäminen on tarkoitettu rakentajan eduksi eikä byrokraattiseksi toimeksi. Edelleen pätee koko prosessin aikana tähdentämämme muistiinpanojen tekeminen. Ilman niitä kuukauden kuluttu ei muisteta mitä on tehty ja mitä sovittu. Valokuvia kannattaa ottaa paljon.

Kun valvojaa käytetään, hänen tehtävänsä on yhdyshenkilötehtävät. Tämän lisäksi tehtäviin kuuluu rakentamista koskeviin kokouksiin ja neuvotteluihin osallistuminen mm. aloituskokoukseen, sekä osaltaan niissä käsiteltävien asioiden valmistelu ja päätösten toteutumisen varmistaminen. Ensisijaisen tärkeää on muutosesitysten tekeminen rakennuttajalle, mikäli ne paremman lopputuloksen tai kustannusten kannalta ovat perusteltuja. Valvontasopimus on syytä tehdä kirjallisena.
6.5.3 Vastaava työnjohtaja
Rakennustarkastaja hyväksyy vastaavan työnjohtajan korjaustyömaalle. Nimitys ei ole nimellinen, vaan koko varsinainen vastuu rakentamisesta liittyy tuohon nimikkeeseen. Siksi sen lisäksi, että vastaava työnjohtaja allekirjoittaa suostumuksensa vastaavaksi työnjohtajaksi, on hänen kanssaan tehtävä kirjallinen sopimus siitä, mitä hänen työhönsä kuuluu. Ammattityönjohtajilla on normaalisti itsellään lomakkeet sopimuksen tekemiseksi ja sopimukseen liittyvät tehtäväluettelot. Asiasta löytyy myös valmis malli RT 80269, Pientalon vastaavan työnjohtajan sopimus ja tehtäväluettelo lomakkeella RT 80270. Epäselvyyttä ja epätietoisuutta vastaavan työnjohtajan tehtävistä ja vastuista esiintyy erityisesti pienrakennushankkeiden yhteydessä. Talonkorjaajana toimii yleensä rakentamista ja rakennusalaa tuntematon maallikko ja hankkeen luonteesta johtuu, ettei vastaava työnjohtaja osallistu työhön täysipäiväisesti. Asiaan on siis paneuduttava huolella.

Edellä mainitulla sopimuksella ei voida vähentää lakisääteisiä tehtäviä, mutta sopimuksella voidaan täsmentää, että tehtävät ja vastuut rajoittuvat niihin. Vastaavan työnjohtajan tehtäviin ei lain nojalla välttämättä esimerkiksi kuulu päivittäinen käytännön työnjohto työmaalla. Lain edellyttämä huolehtiminen työn asianmukaisesta toteuttamisesta voidaan toteuttaa käymällä työmaalla kohteen laajuuteen, vaikeuteen ja vaiheeseen nähden riittävän usein ja antamalla käyntien yhteydessä tilanteen vaatimat ohjeistukset.

Vastaavan työnjohtajan on ammattilaisena arvioitava, mitä kohde todella edellyttää. Mieluummin käynti usein kuin liian harvoin. Vastuun kannalta toimet on mitoitettava niin, että hänellä on tosiasialliset mahdollisuudet tehdä tarpeelliset havainnot ja antaa tarpeelliset ohjeet. Siksi kokonaisuudesta on syytä tehdä toimeksiantajan kanssa selkeä sopimus.
6.5.4 Työturvallisuus
Urakointitavasta riippuen pientalotyömaalla työskentelee usean työnantajan työntekijöitä. Työnantaja vastaa työntekijöittensä turvallisuudesta ja sen on työtä suunniteltaessa ja toteutettaessa ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin vaaratilanteiden selvittämiseksi ja torjumiseksi. Korjaustyössä rakennuttajalla voi siis olla työntekijöitä työmaalla ja on näin vastuussa työntekijöistään.

Vastaava työnjohtaja on vakiintuneen tulkinnan mukaisesti omalta osaltaan vastuussa työturvallisuuden toteutumisesta työmaalla. Hänen on tarkkailtava työmaata myös työturvallisuuden kannalta ja puututtava havaitsemiinsa vaaratekijöihin ja työturvallisuusnormien vastaisiin olosuhteisiin.

6.5.5 Valvonnan keinot Ajallisella valvonnalla varmistetaan, että rakentaminen edistyy ja valmistuu sovitussa ajassa. Kaikkien töiden...

Vain Rakentaja.fi -palvelun jäsenet voivat lukea tämän artikkelin kokonaan. Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi. Rakentaja.fi-palvelun jäseneksi liittyminen on täysin ilmaista eikä se sisällä henkilöjäsenille kuukausi- tai vuosimaksuja.

Osa artikkelista on tarkoitettu vain jäsenillemme

Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi nähdäksesi artikkelin kokonaan

 
Päivitetty
22.3.2013