Suunnitteluvaihe
- Viranomaisluvat

5. Suunnitteluvaihe


Olivatpa korjaustoimenpiteet isoja tai pieniä, aina pitää hakea joku lupa hankkeelle. Suunnittelu on nyt hyvässä vauhdissa. Rakennuttajan hyväksymien luonnossuunnitelmien valmistumisen jälkeen rakennussuunnittelua voidaan jatkaa täydessä laajuudessa myös erikoissuunnittelijoiden suunnitelmilla sekä työpiirustusten ja rakennuslupa- asiakirjojen valmistelulla. Arkkitehdiltä valmistuvat pääpiirustukset. On aika hakea rakennuslupaa. Viranomaisluvat, niiden hakeminen ja saaminen on joissakin tapauksissa mutkikkain tehtävä rakennusprojektissa. Siksi siihen tulee paneutua sen edellyttämällä vakavuudella. Korjaustoiminnassa arkkitehdin laatimien luonnospiirustusten tarkoituksena on osoittaa mahdollisen laajennuksen sijoittuminen tontille, sen liittyminen ympäristöön ja vanhaan rakennukseen sekä esittää arkkitehtoninen, toiminnallinen ja tekninen yleisratkaisu kaikkeen, mitä rakennukselle on tarkoitus tehdä. Rakennus-lupa- asiakirjoissa rakennuksella on jo lopullinen hahmonsa.

5.5 Viranomaisluvat
Lupien hakeminen on asia, joka pitää valmistella jo siinä vaiheessa, kun korjauksia harkitaan. Tällöin pitää selvittää tarvitseeko korjaustoiminta tai laajennus poikkeamisen ja pitääkö kaavan määräyksiä jotenkin erityisesti huomioida. Valitettavan usein ajatellaan rakennusta laajennettavaksi ylöspäin ja asemakaava ei kuitenkaan sitä salli.
5.5.1 Luvan saanti vaihtelee paikasta riippuen Viranomaislupien hakeminen on kokonaisuus, josta ei selviä ilman asiantuntijaa. Siksi rakennusluvan hakeminen kannattaa liittää arkkitehdin tehtäviin, putkikuvien hyväksyminen liitetään LVI-suunnittelijan tehtäviin, rakennekuvien hyväksyntä rakennesuunnittelijan tehtäviin jne. Tarvittavat luvat selviävät rakennustarkastajan ohjeista, jotka lähes jokaisessa kunnassa ovat valmiina jo internetissä. Yleensä ohjeet ovat pieniä yksityiskohtia lukuun ottamatta yleispäteviä joka kunnassa. Maankäyttö- ja rakennuslaki säätää nämä asiat. Korjaustoiminnassa lupakäsittelyt voivat poiketa tavallisesta uudisrakennuksen lupahakemuksesta. Maankäyttö- ja rakennuslain 18 luku määrittää luvanvaraisuuden. Haettavan luvan laji määräytyy korjaustoimenpiteen laajuuden perusteella. Lupalajeja on Suomessa seuraavasti:

- Rakennuslupa, joka on haettava laajennukseen ja oleelliseen muutokseen.
- Toimenpidelupa, joka tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin
- Rakennuksen purkamislupa, rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai rakennuskieltoalueella
- Maisematyölupa, harvoin korjaustoiminnassa tarvittava paitsi jos, korjataan pihaa ja kaadetaan puita
- Ilmoitusmenettely, rakennusjärjestyksessä voidaan määrätä, koska ilmoitus riittää Viranomaislupien hakeminen on osa kokonaisuutta, jolla varsinainen rakentaminen mahdollistetaan. Luvattoman paljon hankkeita on myös kariutunut lupavaiheessa tai suunniteltua laajennusta ei ole voinut toteuttaa aiotulla tavalla. Tämä ei ole johtunut viranomaisen taipumattomuudesta, vaan siitä, että rakentaja tai suunnittelija ei ole osannut tai ymmärtänyt selvittää luvan saantimahdollisuutta etukäteen riittävän hyvin. Lähes jokaiseen toimenpiteeseen on haettava rakennusviranomaisen lupa. Tämä ei ole byrokratiaa, vaan rakentaminen pitää sisällään niin monta säännöstä, määräystä, erityiskohtaa, riskitekijää ja tilastointia, että menettely on tarpeellinen. Henkilöturvallisuus on tärkein osa lupaprosessia.
5.5.2 Luvan saannin varmuus
Kaavoitetuilla alueilla lupaprosessit ovat yleensä yksinkertaisia, mikäli suunnittelu tehdään kaavan mukaisesti. Haja-asutusalueella voi asia olla toisin. Kun laajennus on iso, hanke saattaa tarvita poikkeuksen. Joissakin kunnissa voi joutua hakemaan jätevesien osalta luvan ennen rakennusluvan hakemista. Haja-asutusalueiden jätevesien käsittely on muuttumassa ja siksi ympäristösihteerin neuvot ovat tarpeen. Rakennustarkastaja osaa neuvoa tässä ja kaikissa muissakin viranomaislupia koskevissa asioissa.

On ensiarvoisen tärkeää, että jo ennen lopullista investointipäätöstä otetaan yhteys rakennusvalvontatoimistoon, jotta saadaan tieto hanketta mahdollisesti rajoittavista säännöistä, määräyksistä yms. seikoista. Samalla luvanhakijan on mahdollisuus saada asiantuntijoiden ohjeita ja mielipiteitä hankkeen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Tarkoituksena on selvittää ja hakea tarvittavat viranomaisluvat oikea-aikaisesti hankkeen toteuttamisen häiriintymättä. Viimeistään pääsuunnittelija selvittää asian rakennustarkastuksen kanssa. Tällöin suositeltavaa on, että alustavat neuvottelut viranomaisten kanssa käydään jo suunnittelun luonnosvaiheessa. Näin voidaan olennaisesti nopeuttaa varsinaista lupamenettelyä.
5.5.3 Lupahakemus
Rakennuslupa on aina kirjallinen, ja sitä haetaan rakennusvalvontatoimistosta. Rakennuslupahakemus jätetään, kun arkkitehti on saanut pääpiirustukset valmiiksi. Rakennuslupavaiheessa tarvittavista asiakirjoista saa luettelon paikallisesta rakennustarkastustoimistosta tai netistä. Kannatta tarkkaan selvittää kaikki tarvittavat paperit, jotta hankkeen liikkeellelähtö ei jää rakennusluvasta kiinni. Jos tarvitaan erikoissuunnitteluun liittyviä selvityksiä, suunnittelijat tekevät tämän. Esim. LVI-suunnittelija selvittää vesi-, viemäri- ja sadevesiliittymät.

Lupahakemusasiakirjojen laatiminen ja tarvittavien kaavakkeiden täyttäminen kannattaa antaa pääsuunnittelijan tehtäväksi. Näin suunnitelmissa mahdollisesti olevat puutteet tulevat pääsuunnittelijan tietoon ja hän tehtävänsä mukaisesti huolehtii asiakirjojen täydentämisestä/ korjaamisesta. Rakennuslupahakemuksen käsittely keskeytyy aina puutteiden tai virheiden ilmaantuessa. Käsittely jatkuu, kun suunnitelmaa on siltä osin täydennetty tai korjattu. Rakennushankkeen sujuva ja laadukas läpivienti edellyttää kaikkien osapuolten saumatonta yhteistyötä. Rakennuslupakäsittelyn seuraaminen edellyttää pääsuunnittelijalta aktiivista yhteydenpitoa viranomaisiin koko lupakäsittelyn ajan. Lupapäätöksen tekee yleensä pientalojen osalta rakennustarkastaja.

5.5.4 Naapureiden kuuleminen Maankäyttö- ja rakennuslain säännösten mukaan tulee rakennuslupahakemuksen vireille tulos...

Vain Rakentaja.fi -palvelun jäsenet voivat lukea tämän artikkelin kokonaan. Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi. Rakentaja.fi-palvelun jäseneksi liittyminen on täysin ilmaista eikä se sisällä henkilöjäsenille kuukausi- tai vuosimaksuja.

Osa artikkelista on tarkoitettu vain jäsenillemme

Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi nähdäksesi artikkelin kokonaan

 
Päivitetty
22.3.2013