Suunnitteluvaihe
- Suunnittelun organisointi

5. Suunnitteluvaihe


Nyt aloitamme todellisen korjauksen suunnittelun. Suunnittelua on kaikki edelläkin tehty , mutta todellisella suunnittelulla luodaan lopullinen mielikuva korjauksen laajuudesta ja laadusta. Hankkeelle on muodostunut jo kustannukset, vaikka niitä ei olekaan päästy tarkkaan laskemaan. Suunnittelussa tavoitteena on pysyä kustannusarviossa. Hyvin usein pienten kohteiden kustannukset pyrkivät nousemaan suunnittelun aikana ja tämä huomataan vasta tarjouskilpailun jälkeen. Ongelmallisinta tämä on silloin, kun korjaukset tehdään osissa ja kokonaisuuden hahmottaminen hankaloituu.

5.1 Suunnittelun organisointi
Korjausrakentamisessa omistajan pitää olla suunnittelussa tiiviisti mukana. Hankeohjelman laatimisen aikana on asioita käyty läpi ja osa asioista on voinut kuitenkin jäädä kirjaamatta. Suunnittelijat osaavat haastatella ne tiedot. Tarkoituksena on valita korjaushankkeelle mahdollisimman hyvät ja ammattitaitoiset suunnittelijat. Suunnittelusta syntyy jonkin verran kustannuksia, mutta niiden osuus kokonaishinnassa on häviävän pieni (muutama prosentti). Korjauksen suunnittelulla voidaan jopa säästää rahaa enemmän kuin suunnitteluun on edes kulunut.

Korjauksen suunnittelun organisointitapana on tavallisimmin se, että jokainen suunnittelija tekee omat suunnitelmansa ja pääsuunnittelija hoitaa suunnitelmien yhteen sovittamisen. Vasta sitten, kun suunnittelutyön laajuus alkaa vastata uuden omakotitalon suunnittelun laajuutta, voi tulla kysymykseen joku muukin tapa. Kaikki suunnittelu tehdään normaalisti ATK:lla, lukuun ottamatta aivan pieniä hankkeita.
5.1.1 Suunnittelijan valintamenetelmä
Korjaustoiminnankin suunnittelujako on arkkitehti-, rakenne-, LVI-suunnittelija, sähkö- ja tarvittaessa pohjarakennussuunnittelija. Normaalin periaatteen mukaan arkkitehtisuunnittelija on pääsuunnittelija ja maankäyttö- ja rakennuslain perusteella pääsuunnittelija vastaa suunnittelusta.

Usein korjaaja tuntee jonkun suunnittelijan tai sitten paikkakunnalla on muodostunut käsitys hyvistä suunnittelijoista. Neuvotteluja voi käydä useamman suunnittelijan kanssa ja valita sen, jonka kanssa yhteistyö ja ajatukset tuntuu pelaavan parhaiten. Toisena vaihtoehtona on, että mennään parhaan mahdollisen suunnittelijan puheille ja sovitaan hänen kanssaan suunnitelmien tekemisestä.

Suunnittelijalle on osattava kertoa tavoitteet ennen kuin suunnittelusta sovitaan ja määritetään suunnittelulle hinta. Lähtökohtana ovat hankeohjelman laadinnan yhteydessä tehdyt asiakirjat. Suunnittelijan ammatillisella pätevyydellä on merkityksensä sekä toiminta- ja yhteistyökyvyllä. Ammattitutkinnolla on merkityksensä. Ammattirekistereihin kuulumisella samoin. Huonoa suunnittelijaa ei kannata palkata. Laadusta kannattaa maksaa. Ei viiden euron suunnittelijan kannata antaa tehdä kuuden euron vahinkoa.

Palkkiomuodot ovat: aika-, tavoite-, kokonais- ja yksikköpalkkio. Tuntiveloitus on käyttökelpoinen pienissä suunnittelutöissä. Kokonaispalkkiota käytetään kokonaisvaltaisimmissa toteutuksissa. Suunnittelun hinta ei saa olla ratkaiseva suunnittelijaa valittaessa. Rekisteröityneet käyttäjät löytävät yleisen suunnittelutarjouspyyntö lomakkeen tästä.
5.1.2 Suunnittelusopimus
Ennen suunnittelun aloittamista kannattaa suunnittelusta laatia kirjallinen sopimus. Yleensäkin sopimusten tekemisessä kannattaa noudattaa periaatetta, että sopimukset tehdään, kun ollaan sovussa ja kirjataan kaikki mahdollinen, mitä voidaan sopia. Silloin ei jälkikäteen synny erimielisyyttä, mitä on luvattu.

Suunnittelusopimuksen tekemisen tarkoituksena on tehdä valittujen suunnittelijoiden kanssa sisällöltään teknisesti, taloudellisesti ja juridisesti pätevä sopimus sovitusta suunniteltutyöstä. Suunnittelusopimus tehdään tarjouspyynnön tai käydyn neuvottelun perusteella suoritetun tarjouksen pohjalta. Suunnittelusopimuksen tavoitteena on:
- Varmistaa molemminpuolinen yhteisymmärrys
- varmistaa, että saadaan halutut, tavoitteenmukaiset suunnitelmat
- varmistaa, että suunnitelmat saadaan teknisesti, ajallisesti ja taloudellisesti tavoitteenmukaisiksi
- ennaltaehkäistä erimielisyyksiä mm. suunnittelutyön sisällön, vastuiden ja velvollisuuksien, veloitusperusteen ja palkkion osalta
- jakaa riskit tarkoituksenmukaisesti osapuolten kesken
- sopia menettelytavat erimielisyyksien ratkaisemiseksi riitatilanteissa

Päätösvaiheessa sitoudutaan lopullisesti valittuihin suunnittelijoihin. Sopimuksessa mainitaan Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE, joita voidaan käyttää ratkaistaessa mahdollisia erimielisyyksiä. Rekisteröityneille käyttäjille on tarjolla suunnittelusopimuksen yleismalli. (Tämä on valmiina Isäntä-sarjassa)
5.1.3 Suunnitelmien tekeminen
Suunnittelun aloittamisessa on tärkeää aloittaa suunnittelu kunnolla. Normaalisti suunnittelu aloitetaan arkkitehtisuunnittelijan kanssa. Harvemmin aloituksessa tarvitaan vielä erikoissuunnittelijoita. Ensimmäisessä suunnittelukokouksessa käydään asiat hyvinkin tarkkaan läpi suunnittelijoiden kanssa. On muistettava, että erikoissuunnittelut aloitetaan eri aikoina toisiinsa nähden. Jokaisen kanssa käydään läpi lähes samat asiat sekä muiden suunnitelmien laadinnan aikana syntyneet lisätiedot.

Ensimmäisessä tapaamisessa suunnittelijan kanssa käydään tutkitaan jo syntyneet asiakirjat ja muistiinpanot hankkeesta. Taas tulee esiin, miten tärkeää työtä on tehty koko alkuvaiheen aikana. Jokainen muistiinpano on ollut tärkeä. Pitää muistaa, että suunnittelu on jatkuvaa päätösten tekemistä. Siksi suunnitteluun on suhtauduttava sen edellyttämällä vakavuudella. Rekisteröityneet käyttäjät löytävät avukseen luettelon suunnittelupalavereissa käytävistä asioista. On pitkälti tilaajan ja suunnittelijan välinen asia, miten tarkkaan eri asioita käsitellään suunnittelun eri vaiheissa. Yleisesti on tarkoituksenmukaista käydä asiat tarkasti läpi. Tietenkään kaikkia asioita ei tarvitse kirjata ylös, mutta muistin varaan ei kannata jättää mitään oleellista. Muistiinpanot ovat hyviä kun seuraavan kerran käydään asioita läpi yhdessä suunnittelijan kanssa.

Suunnitteluaikataulun tekeminen on vaihe, jossa esitetään suunnittelijoille alustava kokonaisaikataulu. Suunnittelija sitoutuu kokonaisaikataulun mukaiseen korjauksen toteutukseen tai esittää oman aikataulunsa. Tämä on kaikki pääosin tehty jo suunnittelijan valintavaiheessa, eli suunnittelija on sitoutunut tarjouksessaan aikatauluun.

5.1.4 Suunnitelmien hyväksyminen Suunnittelijan tavoitteena on varmistaa, että suunnitelmien vaiheittaisessa hyväksymisessä...

Vain Rakentaja.fi -palvelun jäsenet voivat lukea tämän artikkelin kokonaan. Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi. Rakentaja.fi-palvelun jäseneksi liittyminen on täysin ilmaista eikä se sisällä henkilöjäsenille kuukausi- tai vuosimaksuja.

Osa artikkelista on tarkoitettu vain jäsenillemme

Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi nähdäksesi artikkelin kokonaan

 
Päivitetty
22.3.2013