Hankeohjelman laatiminen
- Korjaustoimenpiteiden kuvaaminen

4. Hankeohjelman laatiminen


Monessa asiassa on tarkoituksenmukaista suorittaa suunnittelu osissa. Korjaustoiminnassa tällä menettelyllä saadaan aikaan varmasti oikea lopputulos. Ei ole tarkoituksenmukaista tehdä mitään asiaa harkitsematta. Ennen suunnittelutyön ( piirustusten laatiminen) aloittamista teemme korjauksista hankeohjelman. Hankeohjelman tarkoituksena on asettaa valitulle korjausvaihtoehdolle täsmälliset laajuutta, laatua, ajoitusta, kustannuksia ja myöhempää ylläpitoa koskevat tavoitteet sekä määritellä korjauksen rahoitus- ja toteutustapa. Hankeohjelma sisältää tarvittavat tiedot ja perusteet investointipäätöksen tekemiselle ja toimii suunnitteluohjeena jatkosuunnittelulle.

4.1 Korjaustoimenpiteiden kuvaaminen
Tulevien suunnitelmien tekemistä silmällä pitäen kannattaa korjaustoimenpiteet kuvata hyvin tarkkaan. Tämän kirjoituksen myötä pitää kaikki se, mitä korjausvaihtoehtojen muodostamisen yhteydessä on päätetty tehdä, kirjoittaa ylös niin, että sillä voidaan ohjata suunnittelijoita. Suunnittelijoilla on sen lisäksi merkittävä määrä kysymyksiä, jotka liittyvät heidän ammattialansa suunnitteluun. Kun rakentaja on tutustunut tämän ohjelman mukaisesti taloonsa, on suunnittelijoidenkin kysymyksiin helpompi vastata.

Korjaustoimenpiteet kuvataan järjestelmällisesti periaatteella perustuksista vesikattoon:

- aluerakenteissa tehtävät korjaustoimenpiteet
- perustuksissa ja rakennusrungossa,
- julkisivuissa ja yläpohjarakenteissa,
- talotekniikan laitejärjestelmissä sekä
- tiloissa tiloittain ( käydään tarkemmin läpi kohdassa 4.2 Tilaohjelman laatiminen, vaatimusten määrittäminen)

Usein sanotaan, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Siksi näkyvissä olevista rakenteista voi ottaa kuvia ja kirjoittaa kuvien perusteella tai kuviin ajatelluista korjauksista. Nyt kun korjaustoimet on ainakin periaatteessa päätetty, voi tarpeen mukaan asumista haittaamattomista kohdista ottaa rakenteita esiin ja tarkastella mahdollisia vaurioita. Näin selostuksista saa tarkempia.

Järjestelmällisen selostuksen tekeminen ilman ohjetta on hankalaa. Asioiden pitämisessä järjestyksessä löytyy työkalu. Kannattaa palata kirjoitukseen 3.2, jossa on liitteenä Korjaustoimenpideluettelo. Luettelo on laadittu seuraavan jaottelun mukaisesti:

Talorakenteet
- Alue
- Rakennus
- Tilat

Talotekniset rakenteet
- LVV-järjestelmät
- Ilmastointijärjestelmät
- Sähköjärjestelmät
- Tietojärjestelmät
- Rakennuslaitteet

Olette toivottavasti tuon lomakkeen jo kertaalleen täyttäneet. Lomake kannattaa ottaa tyhjänä uudelleen käyttöön. Vasta, kun on kaikki asiat käynyt kertaalleen läpi, voi tuon vanhan lomakkeen käydä läpi ja verrata uuteen. Todennäköisesti ajatukset ovat kehittyneet ja nyt lomake tuli täytettyä tarkemmin. Kannattaa verrata, mitä on tullut lisää, mitä on jäänyt pois ja mikä on muuttunut. Tällä tavalla myös unohtuneet asiat palautetaan käsittelyyn.

Pitää muistaa, että tässä vaiheessa kiinnittyy lähes 90 % korjauskustannuksista. Siksi kannattaa asiaan todella paneutua. Tässä päätetään, mitä korjataan. Työmenetelmät päätetään erikseen. Tehkää mahdollisimman tarkkaa työtä ja käyttäkää tarvittaessa ammattilaista apunanne. Se kannattaa.
 
Päivitetty
22.3.2013